Актуальні проблеми кримінального права

Методичні матеріали до спецкурсу «Актуальні проблеми кримінального права» Програма навчального курсу «Актуальні проблеми кримінального права»

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА»

Загальна частина

Модуль 1. Загальнотеоретичні проблеми кримінального права в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених

Тема 1.1. Соціально-економічні та політичні проблеми як підґрунтя виникнення кримінально-правових проблем протидії сучасній злочинності

Зростання традиційних та поява нових складів злочинів у КК України — виклик перехідного періоду чи закономірні неперехідні наслідки соціально-конфліктної природи корисливо-накопичувальної моделі сучасних суспільних відносин. Нові, раніше не відомі в Україні, склади злочинів: соціально-економічний та технологічний комплекс причин їх виникнення. Виклики нової злочинності та проблеми кримінального права в умовах глобалізації з позиції українських вчених-правників.

Тема 1.2. Проблеми теорії, методології та гносеології в кримінально-правових дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених

Проблеми методології кримінально-правових досліджень, гносеологічне та соціально-правове значення складу злочину. Лібер- тарно-юридичне розуміння сутності кримінального права, співвідношення верховенства права і верховенства закон» та деякі інші сучасні концепції щодо окремих інститутів кримінально-правової науки. Проблеми розуміння сутності об’єкта злочину в контексті сучасної доктрини кримінального права.

Тема 1.3. Дослідження проблем Загальної частини кримінального законодавства в роботах вітчизняних та російських вчених

Характеристика проблем Загальної частини кримінального законодавства, кримінально-правового ризику, тлумачення оціночних категорій кримінального закону в дослідженнях вчених-юрис- тів. Дослідження понять «співучасть у злочині та причинний зв’язок», «необхідна оборона», «темпоральна дія проміжного закону», «звільнення від покарання» в публікаціях українських та російських вчених. Дослідження проблеми взаємообумовленості санкцій та категорій злочинів, інституту примирення винного і потерпілого, подвійної форми вини у роботах українських та російських вчених.

Модуль 2. Актуальні проблеми романо-германської, англо- американської та міжнародної систем кримінального права в контексті їх еволюції та тенденцій імплементації в кримінальне законодавство України

Тема 2.1. Проблеми кодифікації кримінального законодавства країн континентальної Європи та імплементації норм міжнародного кримінального права в законодавство України

Проблеми імплементації норм міжнародного кримінального права в законодавство України. Проблеми кримінального законодавства країн традиційно-формалізованої та прецедентно! системи права в контексті проблем гармонізації з ним кримінального законодавства України.

Тема 2.2. Тенденції та перспективи формалізації та кодифікації кримінального законодавства лрецедентної та міжнародної конвенційно-договірної системи права

Тенденції щодо формалізації кримінального права в країнах традиційно прецедентної системи права. Формування загальноєвропейського міжнародного кримінального законодавства.

Модуль 3. Основні проблеми загальної частини кримінального законодавства України за результатами досліджень українських компаративістів

Тема 3.1. Компаративісти України про проблеми прогалин у Загальній частині КК України: шляхи, засоби та перспективи їх розв´язання

Інститути та окремі положення Загальної частини кримінального законодавства країн континентальної Європи і СНД, яких, на думку українських компаративістів, немає в Кримінальному кодексі України. Розв’язання проблеми прогалин шляхом внесення доповнень до КК України. Судовий прецедент як засіб розв’язання проблем прогалин та суперечностей кримінального законодавства: аргументи «за» і «проти».

Тема 3.2. Компаративісти України про кримінальну відповідальність юридичних осіб за кримінальним законодавством країн континентальної Європи: аргументи та контраргументи щодо її впровадження у Кримінальний кодекс України

Суб’єкт злочину за кримінальним законодавством різних країн. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: аргументи «за» і «проти». Особливості покарання юридичних осіб за кримінальним законодавством окремих країн. Методологічні, етимологічні та праксеологічні засади покарання чи накладення адміністративного стягнення на юридичних осіб.

Особлива частина

Модуль 4. Загальнотеоретичні і прикладні проблеми Особливої частини кримінального законодавства України

Тема 4.1. Загальнотеоретичні проблеми Особливої частини Кримінального кодексу України за дослідженнями українських учених

Новий Кримінальний кодекс України: проблеми термінології та правозастосування. Чи став кримінальний закон більш гуманним з прийняттям нового КК України в контексті принципу гуманізму? Статус арбітражного керуючого в КК України: проблеми та шляхи їх розв’язання.

Тема 4.2. Проблеми вдосконалення правового врегулювання окремих складів злочинів

Проблеми кримінальної відповідальності за порушення виборчого права у контексті правових позицій Європейського суду з прав людини. Проблеми врегулювання складу злочину про екоцид: вітчизняне та зарубіжне законодавство. Проблеми кримінальної відповідальності за насилля в сім’ї та торгівлю людьми. Проблеми розмежування одержання хабара від проявів корупції та невиконання службовою особою своїх повноважень і обов’язків. Проблеми кримінально-правової систематизації злочинів проти правосуддя.

Тема 4.3. Проблеми кримінально-правового врегулювання економічних злочинів та злочинів у сфері економіки

Економічні злочини та злочини у сфері економіки в контексті пропозицій виділення в окремий розділ КК України злочинів у сфері підприємницької діяльності. Чи можливе виділення злочинів у сфері підприємницької діяльності в окремий розділ КК України?

Проблеми визначення кількісних і вартісних ознак предмета посягання на злочин у сфері економіки. Проблеми визначення матеріальної шкоди при здійсненні злочинів у сфері господарської діяльності. Проблеми нарахування доходу при вчиненні злочину про порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю, коректності назви ст. 233 КК України щодо емісії чи випуску цінних паперів, а також кримінально-правової охорони банківської таємниці.

Тема 4.4. Податкові злочини, легалізація доходів злочинного походження та злочини у сфері митної справи: проблеми кримінально-правової кваліфікації

Податкове планування та незаконне зменшення податкових зобов’язань: співвідношення та проблеми розмежування. Проблеми кваліфікації податкових злочинів. Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків: співвідношення та проблеми кваліфікації. Кримінальне законодавство СНД про злочини у сфері митної справи.

Модуль 5. Поточні проблеми теорії, методології, правотвор- чої і правозастосовчої практики кримінального права України, ООН, РЄ, країн ЄС та СНД

Статус модуля: модуль № 5 є факультативним, тобто таким, що призначається на розсуд викладача.

Доцільність модуля: необхідність вивчення актуальних поточних проблем кримінального права, що виникають з плином часу та в результаті динамічних трансформаційних змін, що відбуваються у світі, а також проблем, що виникають на основі розповсюдження транснаціональної злочинності у сфері міжнародних відносин.

Цільова група: на основі вивчення зазначених проблем планується підвищити професійний рівень магістрів, спеціалістів-випуск- ників юридичних вузів, майбутніх науковців, викладачів, практичних працівників правоохоронних служб та інших органів кримінальної юстиції.

Мета модуля:

— постійний моніторинг наявних але не охоплених в модулях 1—4 поточних проблем теорії, методології, правотворчої та правозастосовчої практики кримінального права;

— формування у майбутніх фахівців методологічних підходів щодо проведення науково-дослідних експрес-розвідок з вищезазначених поточних проблем кримінального права;

— напрацювання уміння виділяти реальні проблеми кримінального права, відрізняти їх від надуманих проблем та пропозицій неприйнятних з методологічних, етимологічних і праксеологічних принципів кримінального права України (як негативний приклад — пропозиції щодо надання суду права усунення суперечностей і прогалин шляхом поширювального тлумачення законів; встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб тощо).

Організація вивчення модуля:

— проблемна тематика модулю вивчається після освоєння обов’язкового навчального матеріалу, закладеного в модулях 1—4 навчального курсу;

— джерелом навчальних годин є четверта частини часу, відведеного для самостійної роботи при вивченні даного навчального курсу;

— навчальний процес за модулем № 5 включає:

  • підбір та експрес-аналіз літератури з обраної проблематики;
  • визначення та розгорнутий аналіз проблемної ситуації і стану її розробки;
  • розробка пропозицій щодо розв’язання досліджуваної проблеми;
  • оформлення матеріалів дослідження у вигляді тез доповіді на семінарі;
  • представлення тез доповіді на вивчення і оформлення рецензії опоненту згідно з п. 1.10 введення в спецкурс;
  • підготовки рецензії згідно з пунктами 1.10.1—1.10.2 введення в спецкурс;
  • поточний контроль здійснюється на семінарі шляхом захисту тез доповіді та озвучення пропозицій щодо шляхів розв’язання досліджуваної проблеми.

Серед проблем, що заслуговують на різнобічне поглиблене вивчення, можна виділити:

— проблеми бланкетних норм кримінального права України, європейських країни, ООН, РЄ та ЄС;

— проблеми оціночних понять у кримінальному законодавстві України, європейських країн, ООН, РЄ та ЄС.

При виборі кримінально-правової проблематики для проведення експрес-розвідок особливо актуальними є визначення малороз- роблених проблем щодо прогалин у кримінальному законодавстві України, в результаті чого кримінально-правового захисту позбавлені найбільш незахищені громадяни: особи похилого віку, безробітні, наймані працівники, права яких найчастіше порушуються. В країні слабо забезпечується: конституційне право громадян на працю, своєчасну й адекватну витратам заробітну плату; визначений оплачуваний випробувальний термін при працевлаштуванні; захист осіб похилого віку.

Стосовно геронтологічної злочинності (пов’язаної з особами похилого віку), то в Україні практично відсутні дослідження як і кримінально-правові норми з питань вчинення злочинів щодо осіб похилого віку чи причин скоєння злочинів самими особами похилого віку. Водночас у контексті тенденцій депопуляції старіння населення України, як і старіння населення світу, такі дослідження є надзвичайно актуальними. Проблема старіння суспільства в Україні є особливо загрозливою, оскільки ґенеза її виникнення базується не на зростанні довголіття, а на депопуляції населення у зв’язку із перевищенням смертності над народжуваністю, зростанням наркоманії, безробіття, алкоголізму, суїциду серед молоді. В цьому контексті слід наголосити, що суспільство, яке не забезпечує для своїх громадян щасливе дитинство і поважну старість, розриває зв’язок поколінь й закладає підґрунтя неповаги до похилого віку, що продукує правовий нігілізм, жорстокість та злочинність. Зазначені та інші актуальні проблеми кримінально-правового захисту громадян, прогалин, суперечностей й вдосконалення Кримінального кодексу України, меж імплементації норм міжнародного кримінального права в законодавство України, проблеми теорії, методології кримінального права ООН, РЄ, ЄС та низка інших проблем лежать у основі формування тематичної структури модуля № 5.

Тема 5.1. Поточні проблеми теорії та методології кримінального права України

Тема 5.2. Поточні проблеми теорії та методології кримінального права 00Н, РЄ, країн ЄС та СНД

Тема 5.3. Поточні проблеми та межі імплементації норм міжнародного кримінального права в законодавство України

Тема 5.4. Поточні проблеми вдосконалення КК України

Тема 5.5. Поточні проблеми систематизації кримінального права 00Н, РЄ, країн ЄС та СНД

Примітка: тематичні програми підрозділів даного модуля формуються залежно від досліджуваної проблематики, обраної студентами.