Актуальні проблеми кримінального права

4.3.3. Проблеми визначення кількісних і вартісних ознак предмета посягання на злочин у сфері економіки

Досліджуючи кількісні і вартісні ознаки предмета посягання злочинів у сфері економіки Я. Мочкош зазначає, що у злочинах у сфері економіки кількісні дані фізичних і вартісних ознак предмета посягання відтворюють його реальність у просторово-часових межах через такі характеристики, як механічна, фізична, хімічна, біологічна та мають науково-практичне значення в процесі виявлення, систематизації доказів у справі в кількісних показниках і на їх основі доводяться кваліфікуючі розміри злочину, передбачені КК України [13].

На думку автора, основу криміналістичної методики дослідження фізичних і вартісних ознак предмета посягання злочинів у різних сферах економічної діяльності, на думку автора, складають загальнонаукові методи, на яких ґрунтується встановлення і дослідження доказів у справі. Серед методів дослідження метод спостереження автор вважає базовим елементом пошуку. Об’єктивна форма його прояву — в безпосередньому, цілеспрямованому спостереженні слідчим, спеціалістом, експертом об’єкта пізнання як цілісної структури під кутом зору конкретного завдання.

Порівняння як метод дослідження ознак і властивостей предмета посягання застосовується при проведенні слідчих дій — огляді, відтворенні обстановки і обставин події, в експертизах. У нормативних актах цей метод визначений як зіставлення ознак матеріальних цінностей, що зводиться до порівняння даних щодо наявності майна та його ознак з еталоном, зразком чи даними документів. Пленум Верховного Суду України застосовує метод порівняння у своїх роз’ясненнях і вказує, що «матеріальні збитки можуть бути відшкодовані у натурі шляхом здачі рівноцінної або аналогічної продукції».

Метод вимірювання та математичних операцій, на думку автора публікації, є дієвим засобом встановлення кількісних показників фізичних і вартісних ознак матеріальних цінностей. Вимірювання ознак матеріальних об’єктів проводиться за допомогою відповідних одиниць, технічних засобів та з дотриманням розроблених методик. Результатом вимірювання є число, що відображає кількісне відношення вимірювальної величини до одиниці вимірювання, а правові основи єдності вимірювань забезпечуються Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 11 лютого 1998 р.

Згідно із Законом «Про оподаткування прибутку підприємств» від 20 жовтня 1995 р. шляхом відповідних обчислень встановлюються розміри податків, математичними операціями в умовах ринкових відносин визначаються курси і крос-курси валют, зростання цін та інші метричні дані, що характеризують просторові і вартісні ознаки предмета посягання.

Експеримент і моделювання згідно з КПК України застосовуються у формі відтворення обстановки і обставин події.

Даними методами досліджуються можливості певних процесів руху і перетворення матеріальних цінностей та коштів у економічній діяльності, їх ефективність доведена практикою, у тому числі у поєднанні з дослідженнями, що проводяться в інших процесуальних формах.

Метод описіу обставин злочину в економіці особливий тим, що текст документів складають письмові та цифрові знаки, конкретні кількісні показники, математичні символи, формули, які за своїм змістом у сукупності є спеціальною системою фіксації доказів.

Методологічну основу виявлення злочинів у сфері економіки і дослідження фізичних та вартісних ознак предмета посягання в кількісних показниках складають окремо наукові методи.

  1. Метод економічного аналізу, який передбачає спеціальні прийоми дослідження кількісних показників з метою встановлення криміногенних відхилень у виробничо-фінансовій діяльності підприємства (наприклад, порівняння певного показника, що обов’язково повинен змінитися в результаті злочину).
  2. Метод технологічного аналізу, методами якого можливо встановити порушення технологічних нормативів щодо обґрунтованості витрат матеріалів, сировини та інші показники відхилень у виробничому процесі.
  3. Економіко-криміналістичний метод, сутність якого у комплексному і всебічному дослідженні виробничої та фінансової діяльності підприємства шляхом поєднання методів економічного аналізу з криміналістичним.
  4. «Традиційні» методи як послідовне дослідження фізичних і вартісних ознак предмета посягання в кількісних показниках і, в цілому, обставин злочину, проведення інвентаризації, документальної ревізії, огляду речових доказів, документів, приміщень, допитів, призначення відповідної експертизи.
  5. Методи і табличні форми науки бухгалтерського обліку та документальної ревізії. В системі такого обліку є певні закономірності і прийоми аналізу виробничо-фінансових операцій, а правовою основою їх застосування є Закон «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та інші нормативні акти.

По-третє, дослідження фізичних і вартісних ознак предмета посягання ґрунтується на використанні спеціальних допоміжних засобів — схем та цифрових інформаційних таблиць, побудова яких є першим творчим кроком слідчого у справах про злочини у сфері економіки.

Цифрові інформаційні таблиці є засобами системного дослідження фізичних і вартісних ознак предметів посягання в кількісних показниках. Будуються таблиці у формі координатної сітки, в колонки (домени) якої послідовно рядками заносяться відповідні кількісні дані та їх вимірники.

Дослідження руху і перетворення матеріальних і грошових ресурсів у кількісних та вартісних показниках як предметів посягання злочинів у сфері економіки, крім того, ґрунтується на дотриманні:

по-перше, тактичних правил, вимог, згідно з якими у процесі розслідування справи слідчому необхідно:

а) переконатися в легітимності (достовірності) джерел, де зафіксовані кількісні показники щодо предметів посягання, та у наявності їх зв’язку з часом, місцем й іншими обставинами вчинення злочину, з’ясувати правомочність осіб, які склали такі документи;

б) визначити коло осіб, відповідальних за рух матеріальних цінностей і коштів, за достовірність, повноту бухгалтерської документації та за результати проведених ревізій, перевірок за обставинами скоєного злочину;

в) з’ясувати зміст кількісних показників, характер іншої інформації про рух матеріальних цінностей і коштів, наявної в документах, складених службовими особами оперативних підрозділів ОВС, та в тих, що надійшли від інших контролюючих служб;

г) визначити послідовність застосування методів дослідження матеріальних об’єктів як предметів посягання і носіїв кількісних даних залежно від наявності зв’язку між даними, зафіксованими в різних джерелах;

ґ) спланувати і, за необхідності, узгодити з оперативними службами тактичні прийоми виконання слідчих дій;

д) визначити склад оперативної групи, спеціалістів, необхідний для розслідування злочину, та координувати їх роботу;

по-друге, дотримуватися таких положень:

1) дослідження кількісних даних фізичних і вартісних ознак предметів посягання ґрунтується виключно на достовірних бухгалтерських й інших джерелах їх надходження;

2) фіксація кількісних даних, що відображають обсяги руху матеріальних цінностей і коштів у процесуальних документах, здійснюється у відповідних одиницях їх вимірювання та згідно з якісними показниками;

3) встановлення кількісних показників фізичних і вартісних ознак предмета посягання математичними операціями, застосування формул, коефіцієнтів, індексів, кратності тощо проводиться послідовно за встановленими правилами.

Проблему формування методики дослідження ознак предмета посягання в кількісних показниках висуває практика, оскільки боротьба з економічними злочинами, наголошує Г. Матусовський, є одним із головних напрямів забезпечення економічної безпеки держави, а науково-методичні матеріали для ефективної діяльності правоохоронних органів набувають особливого значення і актуальності.