Актуальні проблеми кримінального права

Методичні вказівки щодо форм, структури та змісту домашнього завдання і аудиторної самопідготовки студентів до семінарських занять за модульно-рейтинговою системою навчання

Забезпечення високої якості підготовки сучасного фахівця-юриста вимагає суттєвого оновлення як форм так і змісту навчання. Не виключаючи академічного стилю викладання і контролю за результатами навчання (лекції, семінари, консультації, заліки, іспити — з хрестоматійно сталих підручників) в сучасних умовах динамічних змін і стрімкого зростання соціальної конфліктності, антагонізації та всебічної деградації суспільних відносин, впровадження ринкових форм, методів і принципів господарювання, розвитку науково- технічного прогресу, а відповідно, і значної зміни практично всіх галузей права та ускладнення криміногенної обстановки при підготовці сучасних фахівців-юристів виникла необхідність підвищити роль наукових досліджень у навчальному процесі.

Реалізації цих завдань має сприяти організація викладання навчального матеріалу за модульно-рейтинговою системою. Такий підхід посилює особистісну мотивацію студента до отримання знань, бо стимулює активну, планомірну, самостійну науково-дослідницьку роботу над кожною темою модуля. Апробація науково-дослідних напрацювань у формі підготовки схем опорних положень за темами модуля, тез доповідей на семінари та взаєморецензування схем і тез колегами-студентами, доповнення викладача на лекціях, опонування колегам-студентам щодо семінарських доповідей вимагає від студентів активної самопідготовки.

Домашнє завдання для самопідготовки

  1. Підготовка кожним студентом контрольних робіт у вигляді схем опорних положень з половини тем модулів чи іншого завдання на розсуд викладача;

1.1. Підготовка критичних рецензій студентів на схеми опорних положень модулів своїх колег за структурою вказаною у п. 2.1

Розділу II введення в спецкурс й оголошення рецензій на консуль- тації-диспуті.

1.2. Доповнення виступів колег-студентів на консультації-дис- путі чи постановка запитань авторам схем опорних положень модульної теми чи рецензентам.

1.3. Пропозиції щодо найбільш повних і якісно опрацьованих схем та відзначенням їх авторів відповідним числом балів, передбачених у Розділі VI навчально-методичного посібника.

2. Підготовка тез доповідей на семінарах з окремих, передбачених у модулі, тем.

2.1. Рецензування тез доповідей колег.

2.2. Апробація тез доповідей шляхом їх захисту на семінарах.

2.3. Доповнення доповідачів тез студентами-рецензентами.

3 Вимоги до підготовки схем опорних положень, тез доповідей і рецензій.

3.1. Готуючи схеми опорних положень з половини тем модулів необхідно схематично і водночас повно відображати основні позиції, підходи чи ідеї з тих чи інших проблем, їх авторів, категоріальний апарат теми, взаємозв’язки тих чи інших категорій, тенденції, суперечності, дискусійні положення, проблемні питання, стан наукової розробки проблем щодо шляхів їх розв’язання, критика чи приєднання до тих чи інших позицій з питань розв’язання проблем.

3.2. Готуючи тези доповідей чи виступів на семінарі слід дотримуватись певних вимог.

3.2.1. Визначити і розкрити проблемну ситуацію та актуальність теми, виділити мету дослідження саме цієї проблеми, показати ступінь розробки і висвітлення даного питання в літературі та джерелах статистичної інформації (ксерокопії статистичних чи інших таблиць можна подати в додатках).

3.2.2. Звернути увагу на основні тенденції розвитку даного питання, навести приклади економіко-правового, статистичного та логічного обґрунтування, показати переваги чи недоліки теми, що досліджується; дати своє критичне бачення проблеми та шляхів їх розв’язання чи надати аргументи щодо доцільності приєднання до існуючих пропозицій з приводу розв’язання досліджуваних проблем.

3.2.3. Запропонувати свої чи доповнити існуючі рішення, показати перевагу запропонованих рішень, їх значимість для практичної діяльності, правову, економічну чи соціальну ефективність реалізації запропонованих рекомендацій.

3.2.4. Детально аргументувати висновки та узагальнення рецензентів.

Тези доповіді готуються на аркушах паперу формату А-4. Загальний їх обсяг повинен становити не більше 15 сторінок. Значні відступи від цієї норми небажані. Робота має бути надрукована чи написана охайно й розбірливо, з дотриманням полів: ліворуч — ЗО мм, праворуч — 15 мм, зверху та знизу — 20 мм. У тексті потрібно робити посилання на всі використані джерела. Якщо табличні дані запозичені з літературного джерела, то на нього треба посилатися в тексті.

При доборі літератури слід звернути увагу на наукові журнали, наукові вісники вищих навчальних закладів, експрес-інформацію та спеціальні підбірки в Інтернеті на наукових і публіцистичних сайтах. Список використаної літератури подається в кінці роботи, перед додатками, в порядку згадування в тексті тез доповідей.

Працюючи над текстом слід уникати повторів, дотримуватись єдиних умовних позначень і скорочень слів. Ілюстрації (таблиці, графіки, діаграми тощо) слід вибирати залежно від поставленої мети.

3.3. У рецензіях на тези доповідей студенти-рецензенти повинні вказати як виконані вимоги, вказані в пунктах 3.1—3.2.4 Розділу IV та рекомендаціях щодо структури рецензій, запропонованих у пунктах 5.8—5.10 введення до спецкурсу.