Актуальні проблеми кримінального права

Модуль 5. ПОТОЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ, МЕТОДОЛОГІЇ, ПРАВОТВОРЧОЇ І ПРАВОЗАСТОСОВЧОЇ ПРАКТИКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ, ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН, ООН, РЄ, КРАЇН ЄС ТА СНД

Статус модуля: модуль № 5 є факультативним, тобто таким, що призначається на розсуд викладача.

Доцільність модуля: необхідність вивчення актуальних поточних проблем кримінального права, що виникають з плином часу та в результаті динамічних трансформаційних змін, що відбуваються у світі, а також проблем, що виникають на основі розповсюдження транснаціональної злочинності у сфері міжнародних відносин.

Цільова група: на основі вивчення зазначених проблем планується підвищити професійний рівень магістрів, спеціалістів- випускників юридичних вузів, майбутніх науковців, викладачів, практичних працівників правоохоронних служб та інших органів кримінальної юстиції.

Мета модуля:

— постійний моніторинг наявних, але неохоплених в модулях 1—4 поточних проблем теорії, методології, правотворчої та правозастосовчої практики кримінального права;

— сформувати у майбутніх фахівців методологічні підходи щодо проведення науково-дослідних експрес-розвідок з вищезазначених поточних проблем кримінального права;

— напрацювати уміння виділяти реальні проблеми кримінального права, відрізняти їх від надуманих проблем та пропозицій, неприйнятних з методологічних, етимологічних і прак- сеологічних принципів кримінального права України (як негативний приклад, пропозиції щодо надання суду права усунення суперечностей і прогалин шляхом поширювального тлумачення законів; встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб тощо).

Організація вивчення проблематики модуля:

— проблемна тематика модуля вивчається після освоєння обов’язкового навчального матеріалу, закладеного в модулях 1—4 навчального курсу;

— джерелом навчальних годин є четверта частина часу, відведеного для самостійної роботи при вивченні даного навчального курсу;

— навчальний процес за модулем № 5 включає:

  • підбір та експрес-аналіз літератури з обраної проблематики;
  • визначення та розгорнутий аналіз проблемної ситуації та стану її розробки;
  • розробка пропозицій щодо розв’язання досліджуваної проблеми;
  • оформлення матеріалів дослідження у вигляді тез доповіді на семінарі;
  • представлення тез доповіді на вивчення і оформлення рецензії опоненту згідно з п. 1.10. введення в спецкурс;
  • підготовка рецензії згідно з п. 1.10.1—1.10.2 введення в спецкурс;
  • поточний контроль здійснюється на семінарі шляхом захисту тез доповіді та озвучення пропозицій щодо шляхів розв’язання досліджуваної проблеми.

Серед проблем, що заслуговують на різностороннє поглиблене вивчення можна виділити:

— проблеми бланкетних норм кримінального права України, європейських країни, ООН, РЄ, країн ЄС та СНД;

— проблеми оціночних понять у кримінальному законодавстві України, європейських країн, ООН, РЄ, країн ЄС та СНД.

При виборі кримінально-правової проблематики для проведення експрес-розвідок особливо актуальними є визначення ма- лорозроблених проблем щодо прогалин у кримінальному законодавстві України, в результаті чого кримінально-правового захисту лишаються найбільш незахищені громадяни: особи похилого віку, безробітні, наймані працівники, права яких найчастіше порушуються. В країні слабо забезпечується: конституційне право громадян на працю; своєчасна й адекватна витратам заробітна плата; визначений оплачуваний випробувальний термін при працевлаштуванні; захист осіб похилого віку.

Щодо геронтологічної злочинності (пов’язаної з особами похилого віку), то в Україні практично відсутні дослідження як і кримінально-правові норми з питань вчинення злочинів щодо осіб похилого віку чи причин скоєння злочинів самими особами похилого віку. Водночас у контексті тенденцій депопуляції, старіння населення України як і старіння населення світу такі дослідження є надзвичайно актуальними. Проблема старіння суспільства в Україні є особливо загрозливою, оскільки ґенеза її виникнення базується не на зростанні довголіття, а на депопуляції населення у зв’язку із перевищенням смертності над народжуваністю, зростанням наркоманії, безробіття, алкоголізму, суїциду серед молоді. В цьому контексті слід наголосити, що суспільство, яке не забезпечує для своїх громадян щасливе дитинство і поважну старість, розриває зв’язок поколінь й закладає підґрунтя неповаги до похилого віку, що продукує правовий нігілізм, жорстокість та злочинність. Зазначені та інші актуальні проблеми кримінально-правового захисту громадян, прогалин, суперечностей й вдосконалення Кримінального кодексу України, меж імплементації норм міжнародного кримінального права в законодавство України, проблеми теорії, методології кримінального права ООН, РЄ, країн ЄС та СНД та низка інших проблем лежать у основі формування тематичної структури модулю № 5.

Тематика модуля № 5

Тема 5.1. Поточні проблеми теорії, методології та практики кримінального права України

Тема 5.2. Поточні проблеми теорії, методології та практики кримінального права ООН, РЄ, країн ЄС та СНД

Тема 5.3. Поточні проблеми та межі імплементації норм міжнародного кримінального права в законодавство України

Тема 5.4. Поточні проблеми вдосконалення КК України

Тема 5.5. Поточні проблеми систематизації кримінального права ООН, РЄ, країн ЄС та СНД