Інтелектуальна власність
Каплун І.В.

Інтелектуальна власність

Навчальний посібник. - Суми: «Видавництво СумДУ», 2010. - 264 c.
ВСТУП 
Розділ 1. Інтелектуальна власність як право на результат творчої діяльності людини 
1.1 Поняття і види права інтелектуальної власності 
1.2 Об’єкти права інтелектуальної власності 
1.3 Суб’єкти права інтелектуальної власності 
1.3.1 Загальні положення 
1.3.2 Автори - творці об`єктів права інтелектуальної власності 
1.3.3 Заявник 
1.3.4 Правонаступники як суб`єкти права інтелектуальної власності 
1.4 Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку держави 
1.5 Система джерел законодавства у сфері інтелектуальної власності 
1.6 Державна система правової охорони інтелектуальної власності в Україні 
Розділ 2 Авторське право 
2.1 Поняття і джерела авторського права 
2.2 Об’єкти авторського права 
2.3 Суб’єкти авторського права 
2.4 Зміст та види авторського права 
2.4.1 Особисті немайнові права 
2.4.2 Майнові права авторів 
2.4.3 Право слідування 
2.5 Передача майнових прав 
2.5.1 Матеріально-правові вимоги, що висуваються до авторських договорів 
2.5.2 Авторський договір 
2.5.3 Умови авторського договору 
2.5.4 Відповідальність сторін за порушення авторського договору 
2.5.5 Припинення дії авторського договору 
Розділ 3 СУМІЖНІ ПРАВА 
3.1 Поняття суміжних прав 
3.2 Суб’єкти суміжних прав 
3.3 Суб’єктивні суміжні права 
3.4 Термін дії суміжних прав 
3.5 Права власників суміжних прав 
3.5.1 Права виконавця 
3.5.2 Права виробників фонограм або відеограм 
3.5.3 Права організацій ефірного мовлення 
Розділ 4 ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ 
4.1 Види порушень авторського права і суміжних прав 
4.2 Способи цивільно-правового захисту 
Розділ 5 ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ 
5.1 Об`єкти патентного права 
5.1.1 Винахід 
5.1.2 Корисна модель 
5.1.3 Промисловий зразок 
5.2 Суб`єкти патентного права 
5.2.1 Автори винаходів, корисних моделей, промислових зразків 
5.2.2 Патентовласники 
5.2.3 Спадкоємці 
5.3 Оформлення патентних прав 
5.3.1 Загальні положення 
5.3.2 Складання та подання заявки 
5.3.3 Розгляд заявки в патентному відомстві 
5.3.4 Видача патенту 
5.4 Права авторів винаходів, корисних моделей і промислових зразків 
5.4.1 Особисті немайнові права на винахід, корисну модель, промисловий зразок 
5.4.2 Майнові права на винахід, корисну модель, промисловий зразок 
5.4.3 Обов’язки патентовласника 
5.5 Захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок 
5.5.1 Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок 
5.5.2 Способи захисту прав 
Розділ 6 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ 
6.1 Комерційне найменування 
6.1.1 Поняття комерційного найменування 
6.1.2 Право на комерційне найменування 
6.1.3 Захист права на комерційне найменування 
6.2 Торговельна марка 
6.2.1 Поняття торговельної марки 
6.2.2 Правова охорона торговельних марок 
6.2.3 Оформлення прав на торговельну марку 
6.2.4 Права, що випливають зі свідоцтва на торговельну марку 
6.2.5 Захист прав на торговельну марку  
6.3 Географічне зазначення 
6.3.1 Поняття географічного зазначення 
6.3.2 Охорона прав на географічне зазначення 
6.3.3 Порядок реєстрації географічного зазначення та (або) права на нього 
6.3.4 Права та обов’язки, що випливають з реєстрації географічного зазначення 
6.3.5 Порядок визнання недійсною та припинення правової охорони географічного зазначення 
6.3.6 Захист прав на географічне зазначення 
Розділ 7 ПРАВОВА ОХОРОНА ІНШИХ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
7.1 Наукове відкриття 
7.1.1. Необхідність і способи правового регулювання наукового відкриття 
7.1.2 Закономірність як об`єкт наукового відкриття 
7.1.3 Властивість матеріального світу як об`єкт наукового відкриття 
7.1.4 Явище матеріального світу як об`єкт наукового відкриття 
7.1.5 Вирішення завдання пізнання 
7.1.6 Новизна як ознака наукового відкриття 
7.1.7 Масштабність наукового відкриття 
7.1.8 Достовірність відкриття 
7.1.9 Положення, що не відповідають вимогам, що висувають до відкриття 
7.1.10 Можливі принципи спеціальної правової охорони наукових відкриттів 
7.1.11 Суб’єкти права на відкриття 
7.2 Компонування інтегральних мікросхем 
7.2.1 Поняття інтегральної мікросхеми (ІМС) та компонування ІМС 
7.2.2 Характеристика ознак компонування ІМС 
7.2.3 Суб’єкти права на компонування ІМС 
7.2.4 Права авторів та інших правовласників компонування ІМС 
7.2.5 Право на реєстрацію компонування ІМС та його захист 
7.3 Раціоналізаторська пропозиція 
7.3.1 Поняття раціоналізаторської пропозиції 
7.3.2 Суб`єкти права на раціоналізаторську пропозицію 
7.3.3 Права суб`єктів права на раціоналізаторську пропозицію 
7.3.4 Оформлення права на раціоналізаторську пропозицію 
7.4 Сорти рослин і породи тварин 
7.4.1 Ознаки охороноздатності сорту рослин, породи тварин 
7.4.2 Суб’єкти права на сорт рослин, породу тварин 
7.4.3 Оформлення права на сорт рослин, породу тварин 
7.4.4 Права авторів сорту рослин, породи тварин і патентовласників 
7.4.5 Захист прав на сорт рослин, породу тварин 
7.5 Комерційна таємниця 
7.5.1 Поняття комерційної таємниці 
7.5.2 Суб’єкти права на комерційну таємницю 
7.5.3 Права на комерційну таємницю 
7.5.4 Охорона прав на комерційну таємницю 
Розділ 8 ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
8.1 Поняття, склад і функції інтелектуального капіталу 
8.2 Інтелектуальна власність як об’єкт обліку 
8.3 Операції з нематеріальними активами в системі бухгалтерського обліку з урахуванням національних стандартів 
8.4 Комерціалізація інтелектуальної власності 
Розділ 9 ОЦІНКА ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
9.1 Поняття оцінки та випадки виникнення необхідності в оцінці вартості об’єктів інтелектуальної власності 
9.2 Підходи до оцінки та види вартості об’єктів інтелектуальної власності 
9.3 Витратний підхід 
9.4 Ринковий (порівняльний) підхід  
9.5 Доходний підхід 
9.6 Порядок оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності та оформлення звіту про оцінку 
Розділ 10 РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ 
10.1 Ліцензія як правова форма розпорядження правами інтелектуальної власності 
10.2 Суб’єкти ліцензійних угод 
10.3 Класифікація ліцензій 
10.4 Істотні умови договору на передачу прав власності на об’єкти інтелектуальної власності 
10.5 Маркетинг у ліцензійній торгівлі 
ГЛОСАРІЙ