Інтелектуальна власність

7.2.5 Право на реєстрацію компонування ІМС та його захист

Держава здійснює правову охорону компонування ІМС шляхом його реєстрації в установі. Порядок реєстрації компонування ІМС визначають статті 9-13 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем».

Особа, яка бажає зареєструвати компонування ІМС і має на це право, подає до установи особисто або через патентного повіреного чи іншу довірену особу заявку на реєстрацію. Зазначену заявку можуть подати дві та більше осіб.

Заявку на реєстрацію складають державною мовою, вона повинна містити:

 • заяву про реєстрацію компонування ІМС;
 • матеріали, що ідентифікують компонування ІМС.

Датою подання заявки є дата одержання установою заявки.

Під час проведення експертизи:

 • встановлюють дату подання заявки;
 • визначають, чи є об´єкт заявки компонуванням ІМС;
 • перевіряють заявку на відповідність формальним вимогам;
 • перевіряють документ про сплату збору за подання заявки на відповідність встановленим вимогам.

Після прийняття рішення про реєстрацію заявленого компонування ІМС установа здійснює його реєстрацію, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. В офіційному бюлетені публікують відомості про реєстрацію компонування ІМС, визначені в установленому порядку.

Згідно зі ст. 20 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» реєстрація компонування ІМС може бути визнана недійсною в судовому порядку в разі:

 • невідповідності зареєстрованого компонування ІМС умовам охороноздатності;
 • подання заявки на одержання охорони прав на компонування ІМС до органу іноземної держави без подання заявки до установи і повідомлення її про намір одержати таку охорону;
 • реєстрації компонування ІМС внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Договір про передачу права володіння на компонування ІМС (далі - договір) або договір на надання дозволу на використання компонування ІМС (далі - ліцензійний договір) вважають дійсними, якщо їх складено в письмовій формі та підписано сторонами. Вони набирають чинності щодо будь-якої іншої особи після реєстрації в установі.

Договір (ліцензійний договір) приймають до розгляду та реєстрації в установі після видачі свідоцтва на компонування ІМС.

На підставі ліцензійного договору можна отримати виключну або невиключну ліцензію на використання зареєстрованого компонування ІМС.

Дії, пов´язані з реєстрацією договору (ліцензійного договору), можуть здійснювати:

• власник компонування ІМС або власник виключної ліцензії;

• представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) за дорученням власника компонування ІМС або власника виключної ліцензії;

 • інша довірена особа. У цьому разі до заяви додають довіреність, оформлену з дотриманням вимог чинного законодавства.

Якщо власником компонування ІМС є декілька осіб, всі дії, пов´язані з наданням дозволу на використання компонування ІМС, визначає угода між ними, а право підписання документів, які подають на реєстрацію, може бути надане одній особі за наявності відповідної довіреності.

Дії, які не визнають порушенням прав на зареєстроване компонування ІМС:

 • використання зареєстрованого компонування ІМС: у конструкції чи у процесі експлуатації транспортного засобу, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що зареєстроване компонування ІМС використовують для потреб зазначеного засобу; без комерційної мети; з науковою метою або в порядку експерименту; за надзвичайних обставин (стихійного лиха, катастрофи, епідемії тощо) з повідомленням про таке використання власника прав на компонування ІМС щойно, як це стане практично можливим, та виплатою йому відповідної компенсації;
 • ввезення на митну територію України, пропонування до продажу, продаж, зберігання у зазначених цілях або інше введення в оборот ІМС, виготовлених із застосуванням зареєстрованого компонування, і будь-яких виробів, що містять такі ІМС, якщо вони придбані законним шляхом;
 • використання ІМС будь-якою особою, яка придбала ІМС і при цьому не знала і не могла знати, що ІМС або виріб, що її містить, були виготовлені і введені в обіг з порушенням прав, що їх надає реєстрація компонування ІМС. Після одержання відповідного повідомлення від власника прав зазначена особа повинна припинити використання ІМС або виплатити компенсацію, розмір якої встановлюють за згодою сторін. Спори про компенсацію та порядок її виплати розв´язують у судовому порядку.

Відповідно до ст. 480 ЦК будь-яка особа, яка до дати подання заявки на компонування ІМС або, якщо було заявлено пріоритет, до дати встановлення пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала компонування ІМС в Україні або здійснила значну та серйозну підготовку до такого використання, має право на безоплатне продовження останнього, яке передбачала зазначена підготовка (право попереднього користувача).

Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, у яких було використано компонування ІМС або здійснено значну та серйозну підготовку до такого використання.

Порушенням права власника зареєстрованого компонування ІМС, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством, вважають будь-яке посягання на його права, передбачені законом.

На вимогу власника прав на зареєстроване компонування ІМС порушення має бути припинене, а порушник зобов´язаний відшкодувати власнику прав заподіяні збитки.

Вимагати поновлення порушених прав власника зареєстрованого компонування ІМС може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Захист прав на зареєстроване компонування ІМС здійснюють у судовому та іншому, встановленому законом порядку.

Суди відповідно до їхньої компетенції розглядають, зокрема, спори про:

 • авторство на компонування ІМС;
 • встановлення факту використання компонування ІМС;
 • встановлення власника свідоцтва;
 • порушення прав власника свідоцтва;
 • укладання та виконання ліцензійних договорів;
 • компенсації.