Інтелектуальна власність

7.3.4 Оформлення права на раціоналізаторську пропозицію

Вирішення задачі вважатимуть раціоналізаторською пропозицією від моменту визнання її такою у встановленому порядку.

Міністерства та інші органи державної виконавчої влади, підприємства, а також Товариство винахідників та раціоналізаторів України й інші громадські організації можуть створювати інноваційні фонди для підтримки діяльності зі створення та використання раціоналізаторських пропозицій.

Діяльність підприємств, пов´язана зі створенням, одержанням правової охорони і використанням об´єктів промислової власності, фінансується за рахунок їхніх власних коштів, а державних підприємств - за рахунок коштів, виділених на їх утримання, та доходів від використання раціоналізаторських пропозицій, що залишаються в їхньому розпорядженні відповідно до чинного законодавства.

Оформлення права на раціоналізаторську пропозицію починається зі складання та подання заяви.

Заяву подають у письмовій формі. У ній зазначають: найменування пропозиції, перелік співавторів, опис суті пропозиції з поданням даних, достатніх для її практичного здійснення, мету пропозиції, відомості про економічний або інший позитивний ефект тощо.

Заява має містити тільки одну раціоналізаторську пропозицію, її подають тому підприємству, діяльності якого стосується пропозиція, незалежно від того, чи працює автор на цьому підприємстві.

Підприємство (установа, організація), яке прийняло до розгляду заяву, має її зареєструвати та протягом місяця з дати реєстрації прийняти щодо неї рішення.

Після надходження заяви здійснюють попередню перевірку і розгляд заявленої пропозиції по суті. Попередня перевірка має за мету встановити, чи стосується пропозиція діяльності підприємства, якому її подано, і чи відповідає заява формальним вимогам. Експертиза по суті полягає у визначенні наявності у пропозиції технічного рішення, новизни та корисності. На підставі висновку експертизи виносять рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською або про відмову в цьому.

Після прийняття рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською та прийняття її до використання протягом місячного строку кожному зі співавторів видають Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію.

Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію містить:

  • назву та, якщо є, комерційне найменування підприємства (організації, установи), що видає свідоцтво;
  • назву раціоналізаторської пропозиції;
  • прізвище автора, а в разі співавторства прізвища та ініціали всіх співавторів в алфавітному порядку;
  • дату подання пропозиції;
  • дату визнання пропозиції раціоналізаторською;
  • номер, за яким вона зареєстрована в журналі реєстрації раціоналізаторських пропозицій;
  • підпис керівника підприємства (організації, установи) із зазначенням його прізвища та ініціалів, скріплених печаткою.

Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію є безстроковим документом і діє у межах того підприємства, яке його видало.