Інтелектуальна власність

5.2.2 Патентовласники

Патентовласником є особа, яка володіє патентом на винахід, корисну модель або промисловий зразок і виключними правами, що випливають з патенту, на використання зазначених об´єктів.

Патентовласником може бути автор розробки, його спадкоємець або інший правонаступник.

Первісно правом на одержання патенту на своє ім´я володіє автор розробки, якщо тільки закон не встановив іншого. Це право базується на самому факті створення патентоздатного рішення і є одним з основоположних прав автора.

Відповідно до законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (ст. 9) та «Про охорону прав на промислові зразки» (ст. 8) право на одержання патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок, які створено у зв´язку з виконанням трудового договору, належить винахіднику або автору промислового зразка та роботодавцю розробки, якщо іншого не встановлено договором.

Винахід, корисну модель, промисловий зразок вважають створеними у зв´язку з виконанням трудового договору, якщо їх створено у зв´язку з виконанням трудових обов´язків чи доручення роботодавця та (або) з використанням договору, виробничих знань, секретів виробництва, знарядь чи коштів роботодавця.

Обов´язковою умовою договору про передання права на одержання патенту від винахідника або автора промислового зразка до роботодавця є надання винахіднику або автору промислового зразка справедливої винагороди відповідно до економічної цінності та іншої вигоди роботодавця.

Патентовласником об´єкта патентного права можуть одночасно виступати кілька осіб. Така ситуація може виникнути при створенні об´єкта кількома співавторами. Вони можуть передати свої права на одержання патенту одному або кільком співавторам чи одержати патент на ім´я всіх співавторів.

Придбати право на одержання патенту або купити вже виданий патент може не тільки одна, а й кілька осіб. Співвласниками патенту можуть бути і кілька спадкоємців.

Взаємовідносини із приводу використання об´єкта патентного права, патент на який належить кільком особам, визначає угода між ними. За відсутності такої угоди кожний із них може використовувати охоронюваний об´єкт на свій розсуд, але не має права оформляти на нього ліцензію або відчужувати патент іншій особі без згоди решти власників.

Іноземні патентовласники, які є громадянами держав - учасниць Паризької конвенції або мають на території однієї з цих держав постійне місцезнаходження, користуються в Україні таким самим обсягом прав, що й українські патентовласники.