Глобальна економіка

4.1. Сутність глобальної економіки та її становлення

Relatively recently evolved term “global economy”, that has been increasingly used since the mid-1980s and especially since the mid-1990s, is sometimes used along with the well-known one “world economy”; however, it emerged thanks to the development of the latter one and due to the unprecedented acceleration of the processes that have been taking place since the end of the 20th century which are referred to as “globalization” and are viewed as the final stage of the world transnationalization and regionalization, the stage, which, according to some researchers, may lead to the single planetary economy, the global economy formation.

Global economy is understood as a world-wide economic activity between various countries that are considered intertwined and thus can affect other countries negatively or positively [1].

Зміст поняття “світова економіка” інтерпретується по-різному: з одного боку, як сукупність взаємопов’язаних національних господарств всіх країн, а з іншого - як особливий організм, котрий має специфічні функції, спеціальні інститути, що характеризує світове господарство як господарство, яке відрізняється від суми господарств окремих країн. Світова економіка - продукт розвитку національних господарств і національного виробництва, яке стає настільки великим та концентрованим, що йому вже тісно в національних рамках і воно шукає зовнішні ринки збуту та джерела сировини. Глобальна економіка - це якісно новий стан світової економіки, яка поступово перетворюється в цілісний глобальний організм, поєднаний гігантською виробничо- збутовою мережею, глобальною фінансовою системою, планетарною інформаційною мережею [2]. Глобальна економіка - наддержавна, позадержавна економіка, яка базується на стиранні кордонів (лібералізації транскордонних операцій з товарами, трудовими ресурсами та капіталом) і починає створювати власні (наддержавні) механізми, в тому числі валютний механізм (який частково протистоїть і водночас співпрацює з національними механізмами, в залежності від економічної політики окремих держав) [3, с. 11].

Маючи теоретичне походження і підґрунтя за відсутності повного реального втілення, дефініція «глобальна економіка» залишається багато в чому абстрактним, на кшталт мікро- і макроекономік, і найбільш дискусійним поняттям. Це стосується і похідних від неї визначень «глобальний ринок», «глобальна конкуренція» тощо [4, с. 7]. Розкриття сутності глобальної економіки, її особливостей та специфіки функціонування несе у собі багато нового, невідомого економічній науці, і тому становить велику проблему, дослідження якої вимагає уся складна й суперечлива діюча практика світового розвитку і розв’язання міжнародних проблем. До того ж спонукає й те, що дослідження глобалізації викликали у значної частини дослідників застереження щодо того, що перед людством досить гостро постає проблема не тільки гідного існування, але й самого виживання в умовах зростання ймовірності насування глобальної цивілізаційної катастрофи - апокаліпсису [5, с. 331-336].

The “world economy” or “global economy” is the economy of the world, considered as an international exchange of goods and services. In most contexts, the two terms are distinguished: the "international" or "global economy" being measured separately and distinguished from national economies while the "world economy" is simply an aggregate of the separate countries´ measurements [6]. Global economy is the economy of global society while country economies are focused within the specified country. Combining the country economies the world economy is made.

Поняття «глобальна економіка» є результатом трансформації, розвитку поняття «світова економіка». Тобто, глобальна економіка формується у процесі трансформації існуючої світової економіки, причому засобом такої трансформації виступає глобалізація. Досить часто й цілком логічно співвідношення понять «глобальна економіка» і «глобалізація» визначається як співвідношення мети і процесу її досягнення. Таким чином, глобалізація визначається як процес, який веде до утворення глобальної економіки. До того ж слід мати на увазі той беззаперечний факт, що глобалізація охоплює не тільки економіку, а практично усі сфери людського життя. Глобальна економічна система стала реальністю, її закони і форми розвитку потребують серйозного дослідження.

The global economy appears as the result of the transformation process of the existing world economy, and the globalization itself plays the key role in this transformation. Basically, we talk about globalization of the existing world economy.

Міжнародний поділ праці як основа формування глобальної економіки. В основі глобального економічного розвитку знаходиться закон міжнародного поділу праці. Міжнародний поділ праці - одна з форм територіального або географічного поділу праці. Його можна визначити як процес стійкої концентрації в окремих країнах виробництва певних видів матеріальних благ чи послуг понад внутрішні потреби, тобто для зовнішнього обміну, і одночасно як процес стійкого задоволення внутрішніх потреб у тих чи інших товарах і послугах за рахунок ввезення ззовні. Іншими словами, виробництво окремих видів продукції понад потреби країни супроводжує споживання, не забезпечене власними виробничими можливостями. Тому поділ праці передбачає обмін між країнами зайвої продукції на недостатню.

Міжнародний поділ праці формує (породжує) економічні відносини між учасниками цього процесу і передусім з приводу обміну продукцією та пов’язаними з ними грошовими розрахунками. Ці відносини взаємозалежності з часом ускладнюються, поширюючись на сфери виробництва, капітальних вкладень, розподілу переваг і доходів від поділу праці. Відокремлені види трудової діяльності й відповідні суб’єкти поділу праці стають пов’язаними різними відносинами. Те, як взаємодіють діючі на територіях різних країн види економічної діяльності, визначає суспільний тип міжнародного поділу праці. Їхня взаємодія може ґрунтуватися і на рівноправному та взаємовигідному співробітництві, і на диктаті сильного та підпорядкуванні слабких партнерів його інтересам. Тому до аналізу міжнародного поділу праці важливо підходити не лише з точки зору спеціалізації країн у світовому господарстві. Не менш суттєво виявити характер, а точніше, суспільний тип взаємодії і взаємозалежності між учасниками глобальної економіки. Необхідно зрозуміти, чи представлені в їхній взаємодії демократичні начала, які передбачають рівноправність і взаємну вигоду партнерів, чи превалюють інтереси сильного співучасника, який використовує свої економічні та політичні переваги для одержання односторонніх переваг і вигод. Слід зазначити, що поки що не можна стверджувати беззаперечну перемогу в міжнародних економічних відносинах демократичних начал.

Очевидними причинами міжнародного поділу праці є різниця забезпечення країн природними ресурсами, їх природно-кліматична і геоекономічна специфіка, досягнутий ними рівень науково-технічного прогресу. Участь у міжнародному поділі праці дає економію усім її учасникам, але різною мірою. Здатність виробляти на експорт товари і послуги з меншими у порівнянні з іншими державами затратами та кращої якості, а також розширяти асортимент таких товарів й збільшувати свою частку на світовому ринку і стає принципово важливою якістю національної економіки в умовах глобалізації.

Характерною рисою сучасності є випереджаюче зростання світового експорту у порівнянні із зростанням світового валового продукту, яке свідчить, що національне господарство окремих країн світу все більше працює на зовнішній ринок, причому одночасно з посиленням цих зв’язків збільшується їх сфера охоплення суб’єктів, перетворюючи світову економіку на глобальну.

Тобто, глобальність економіки визначається одночасно як посиленням взаємозв’язків суб’єктів економічної діяльності, так і збільшенням їх кількості. В умовах глобальної економіки на арену міжнародних економічних відносин виходять нові суб’єкти господарської діяльності. Тим самим посилюється участь національного виробництва у світовій торгівлі й світовому виробництві.

Суттєвою ознакою цього процесу є те, що лібералізація підприємницької діяльності розширює коло суб’єктів глобальної економіки: на світовій арені поряд з національними державами і переважно національними за сферою своєї діяльності компаніями активно діють ТНК і ТНБ, міжнародні економічні організації, регіональні організації, у тому числі інтеграційні об’єднання, а також неурядові організації, великі міста і навіть окремі індивіди (учені, діячі культури, бізнесмени як Дж. Сорос тощо), які за розмірами своєї економічної могутності можуть перевищувати окремі національні економіки. Посилюється роль і так званих світових великих міст, зокрема «альфа»-міст Нью-Йорка, Лондона і Токіо. Так, наприклад, Китай планує побудувати десять міст розміром з Нью-Йорк до 2025 року.

Сектори і галузі глобальної економіки. Участь національного виробництва у світовій торгівлі досягла значно більш високого рівня, ніж на початку минулого століття. При цьому дослідниками відзначається, що за інших рівних умов великі держави здатні більшою мірою розвиватися, спираючись на внутрішній ринок, ніж малі країни.

Разом з тим статистика свідчить, що нині для цілого ряду країн світовий ринок вже не може розглядатися як доповнення до національного, а стає необхідною умовою функціонування народного господарства. Його роль у розвитку реального сектора економіки стає настільки ж важливою, як і роль внутрішнього ринку. Це вже нова якість інтернаціональної взаємозалежності та кооперації, яка дозволяє говорити про глобальну економіку як про особливий феномен сучасної історії. Підтвердженням цього факту є навіть не стільки гігантські масштаби і значна частка експорту товарів і послуг у їх виробництві, скільки вивіз капіталів, торгівля правами власності у вигляді цінних паперів, банківських депозитів, боргових вимог і зобов’язань.

Обороти на міжнародному фондовому і валютному ринках в десятки, а то й у сотні разів перевищують торговельні обороти. Переливи капіталів у великих масштабах з одних країн у інші створюють глобальну взаємозалежність їх економічного розвитку, якої доти світ ще не знав. Стрімко зростає також обсяг міжнародних угод з так званих деривативів (ф’ючерсні контракти, опціони, що страхують учасників від змін валютного курсу, облікового відсотка, курсу акцій чи товарних цін). Глобалізація фінансів, торгівля правами власності стали важливим, якщо не вирішальним, чинником переплетіння та взаємозв’язку економічного життя країн світу.

Суттєва особливість глобальної економіки - утворення поряд із реальною економікою, результатом функціонування якої є виробництво товарів та надання матеріальних послуг, сильно розвиненої фінансової сфери, яку ще, враховуючи певні її особливості, називають віртуальною економікою.

Взаємодія реального і фінансового секторів, реальної і віртуальної економіки стає принципово важливим чинником утворення та функціонування глобальної економіки. Саме ця взаємодія, з одного боку, надає глобальній економіці значних переваг шляхом посилення можливостей використання вільних капіталів та найновіших досягнень науково-технічного прогресу у будь-якій точці економіки світу, але, з іншого боку, може завдавати негативних наслідків для її певних секторів та країн.

Високий ступінь економічної взаємозалежності країн, гігантські неврегульовані перетоки «гарячих» спекулятивних капіталів надають глобальній економіці можливості втрачати стійкість. Найвища розвиненість саме фінансової сфери глобальної економіки, так звана її фінансіалізація, становить для неї серйозну загрозу, причиною якої є неконтрольовані трансграничні потоки короткострокових фінансових ресурсів.

Найважливішою особливістю сучасної валютно-фінансової системи є найвищий ступінь інтернаціоналізації капіталу при збереженні національно-державної форми організації грошово-фінансових систем. Слід також відзначити наявність неузгодженості в регулюванні реальної економіки і фінансового сектору, на що одним із перших вказував Д. Сорос [7]. В Україні питання координації функціонування реального і фінансового секторів гостро поставив Т. Ковальчук [8].

Далеко не однозначну роль у забезпеченні стійкості фінансової системи відіграють фінансові інновації. «Фінансова інженерія» дозволяє інвесторам більш тонко керувати ризиками, розподіляючи їх між різними ринками, застраховувати себе від втрат за допомогою форвардних контрактів. Разом з тим інновації у фінансовій сфері явно випереджають розвиток засобів їх регулювання, що загрожує дестабілізацією національних і міжнародних фінансових ринків [9, с. 36].

Слід враховувати, що за умов домінування ідеології монетаризму в економіці особливого статусу набуває фінансова система, яка призводить до відособлення національної банківської системи від урядової системи впливу на господарські процеси. Це конкретно проявляється у незалежності від уряду центрального (національного) банку, який підпадає під вплив світової фінансової системи. А позаяк центральний банк емітує національні гроші і забезпечує стабільність їх курсу, то й національна фінансова, зокрема грошова система, стає залежною від світової фінансової системи, конкретніше - від стану головної світової валюти - долара США. The national financial system becomes dependent on the world financial system, namely on the state of the main world currency - the U.S. dollar.

Вже встановлено, що у застосуванні інструментів валютного механізму, з огляду на геоекономічні позиції, США використовують стратегію егоцентризму, а основним інструментом цієї стратегії виступає долар. Незважаючи на те, що у 2001 році частка долара досягала 70.7%, а вже у 2013 році - 62.2% через збільшення ролі в глобальній економіці Єврозони та у світовій торгівлі Китаю; виникнення ситуації взаємодії і конкуренції двох провідних світових валют - євро і долара США на фоні високого рівня світового впливу кредитно-грошової політики США в умовах глобалізації; великих змін у міжнародній фінансовій позиції США; зростання масштабів і значення світового фінансового ринку; використання долара у внутрішніх грошових системах низки країн [Еквадор (з січня 2000 року), Сальвадор (з січня 2001 року), Гватемала (з травня 2001 року)]; наявності значних заощаджень (зокрема, у країнах СНД), він залишається ключовою валютою глобальної економіки [3, с.21].

У наукових працях у якості характерної особливості глобальної економіки називається і дискутується те, що фінанси, телекомунікації і засоби масової інформації перетворюються у провідні сектори економіки. На особливу увагу заслуговують ті галузі, які забезпечують енергією, продовольством та сільськогосподарською сировиною, транспортом, сприяють збереженню довкілля.

Уже перші роки нового тисячоліття у якості центральної проблеми світової політики поставили проблему забезпечення попиту на енергоносії. З урахуванням тенденцій минулого і завдань вирівнювання розвитку у майбутньому до 2030 р. прогнозується принаймні збільшення удвічі загальносвітового споживання енергії. Жодному з попередніх поколінь землян не доводилося розв’язувати задачу настільки складну і масштабну. Загострюється проблема вичерпання запасів нафти і газу.

Стосовно продовольчої проблеми статистика ФАО свідчить, що світове виробництво продовольчих товарів на душу населення зростає. США, ЄС, Канада і ряд розвинутих країн мали значні надлишки продовольства і дотримувались стримування його виробництва. Парадокс у цій галузі в тому, що в ряді розвинених країн є надлишки продовольства і невикористані резерви збільшення його виробництва, здатні допомогти вирішити проблему голоду і недоїдання у світі. Однак голодуючі не мають грошей для купівлі цього продовольства і для розширення власного виробництва. Відповідно до Декларації тисячоліття (вересень 2000 р.) до 2015 року ставили за мету вдвічі скоротити кількість людей у світі, які страждають від голоду й нестачі чистої питної води. Ці завдання не виконуються. Вирішення продовольчої проблеми вимагає перебудови і демократизації міжнародного економічного порядку [9, с. 248].

Важливою складовою глобальної економіки є міжнародний транспорт і електронні комунікації. Найбільш важливими технологіями глобальної економіки є інформаційні, комунікаційні та транспортні технології. Глобальна економіка стала економікою цифрової ери. Комп’ютери для збереження і обробки інформації, Інтернет і мобільний телефонний зв’язок для миттєвої передачі інформації по усьому світу, контейнерний спосіб транспортування вантажів морським шляхом і перевезення вантажів літаками забезпечили світову торгівлю з найменшими витратами. Світова економіка стала взаємопов’язаною, як ніколи раніше, з глибоким розподілом праці значно складнішим, ніж у минулому. Можна очікувати, що глобальний вплив сучасних засобів комунікації, посилюючись, перетворить на краще спосіб життя людей.

Значну увагу привертає проблема загрози незворотнього порушення довкілля. Стосовно глобальних екологічних проблем спостерігається продовження проведення їх обговорення без дієвих колективних заходів. Багатьма дослідниками цього питання висловлюється думка, що ринкові закони та вимоги всебічної лібералізації в принципі розходяться із завданням збереження довкілля. Їхня реалізація вимагає державного регулювання, утворення міжнародних інститутів контролю й узгодження інтересів, інших неринкових механізмів здійснення колективних заходів. Екологічна криза набула глобального масштабу, її розв’язання неможливе без нових підходів до форм і методів економічної глобалізації.

У науковій літературі вживають термін «мегаекономіка», під яким розуміють світову економіку, що під впливом техніко-економічних, політико-силових й соціально-психологічних факторів почала набувати рис єдиного самодостатнього і певною мірою стійкого організму [10].

Глобальна економіка докорінно відрізняється від міжнародної, набуваючи рис суб’єктно, функціонально та інституційно структурованої багаторівневої системи. На сьогодні не йдеться про універсальність і досконалість цієї системи, а скоріше про глобальну доступність ресурсів та інновацій; глобальний характер факторної мобільності; глобальну ринкову уніфікацію та регуляторну гармонізацію; глобальну індивідуалізацію і корпоратизацію; регіонально-континентальну консолідацію; синхронізацію темпів і рівнів економічного розвитку в умовах циклічної кризовості. У структурі глобальної економіки початку ХХІ ст., яка не охоплює ні всі країни світу, ні всі сфери та види економічної діяльності, присутні сегменти доіндустріоналізму, індустріаналізму і постіндустріоналізму, анклави інформаційної, нової, віртуальної, інтелектуальної економік, тобто вона і багатоукладна, і змішана [4, с. 7].

На думку М. Кастельса, «Глобальна економіка представляє собою історично нову реальність, відмінну від світової економіки. Згідно з Ф. Броделем та І. Уоллерстайном, під світовою економікою розуміється така система, де процес нагромадження капіталу відбувається по усьому світу, й вона існує на Заході принаймні з XVI ст. Глобальна економіка є чимось іншим: це економіка, здатна працювати як єдина система в режимі реального часу у масштабі всієї планети. ... Наприкінці XX ст. світова економіка змогла стати по-справжньому глобальною на основі нової інфраструктури, що базується на інформаційних і комунікаційних технологіях. Глобальність присутня у всіх основних процесах і елементах економічної системи. Вперше в історії управління капіталом відбувається безперервно на глобальних фінансових ринках, що працюють в режимі реального часу: кожну секунду в електронному режимі по усьому світу приймаються угоди на мільярди доларів» [11].

Тобто, за М. Кастельсом, глобальна економіка формально вже працює в режимі реального часу як планетарна держава. Але фактично, посилюючи поляризацію країн, вона не відповідає статусу планетарної держави і працює як неоколоніальна імперіалістична система, в якій роль метрополії виконують країни центру («золотого мільярда»), колоній - країни периферії. Зближення умов життя і рівнів технологічного розвитку країн центру і периферії й має слугувати показником формування планетарної держави і тим самим - глобальної економіки [11].

Видається цілком логічним стверджувати, що глобальна економіка майбутнього повинна відрізнятися від теперішньої зменшенням диференціації економічного розвитку своїх складових та відповідно матеріальних умов життя населення. Адже відомо, що в умовах і капіталістичної, і соціалістичної систем усі держави одним з найважливіших завдань свого розвитку ставили вирівнювання розвиненості своїх територій. Тобто, основною особливістю глобальної економіки має бути збалансованість розвитку її складових і забезпечення тим самим незначної різниці у ступені їх розвитку та умовах життя населення.

Реально формування глобальної економіки відбувається дещо іншим шляхом. Специфіку нової формули світової економіки можна визначити таким чином: якщо до певного моменту вона представляла собою суму національних економік, які були самостійними суб’єктами, що діяли на глобальному полі, то тепер ситуація начебто змінюється на протилежну. З’являється глобальний суб’єкт, “штабна економіка”, яка через системи ТНК і ТНБ впевнено діє на національних майданчиках, перетворюючи їх в універсальний об’єкт. Одночасно затверджується єдиний тип господарювання, формується система перерозподілу (шляхом фінансово- правових технологій) світових ресурсів і доходу [12, c. 41]. Усі ці тенденції дозволяють окреслити контур третьої фази капіталістичної світ- економіки - геоекономічної. Її базова мета - одержання системного прибутку вже не стільки за рахунок промислового виробництва, що втрачає свої позиції (як колись торговельно-фінансові операції), скільки в результаті розвитку різного роду форм контролю над господарською діяльністю у цілому. Нові фінансові технології та організаційні схеми надають цьому процесу друге дихання і глобальний розмах» [12, c. 41].

Таке визначення специфіки глобальної економіки на перше місце ставить питання не вирівнювання економічного розвитку її складових, а отримання системного прибутку. Дослідники глобалізації здебільшого акцентують увагу на посиленні поляризації країн, на формуванні центру та периферії світу. Можна констатувати, що системний прибуток через нову систему його перерозподілу більшою мірою отримують країни центру, ніж периферії. “Занепадають основні інституції колишньої світобудови: національно-державна система міжнародних відносин, міжнародне право, яке базувалося на національному суверенітеті, класична економіка, господарський механізм якої, проіснувавши не одне сторіччя, замінюється віртуальною неоекономікою, геоекономічними і фінансовими технологіями. Кардинальні зміни відбуваються і у сфері ідеології та світової культури. ...Тепер не менш драматично відбувається форсована реалізація проекту глобалізації, який у певному сенсі поряд з комунізмом і нацизмом є третьою «світською релігією» XX століття. І ми лише у витоків нової світової конструкції” [12, с. 110].

Такий шлях глобалізації, за своєю суттю, веде не до глобальної економіки, а до неоколоніальної імперіалістичної системи світобудови. Дж. Стігліц у розділі «До глобалізації з людським обличчям» [13, c. 231236] наголошує на необхідності “зробити глобалізацію чеснішою й ефективнішою у підвищенні рівня життя, особливо - для бідних”. Він впевнений, що “Має змінитися сама концепція глобалізації.” [13, c. 231].

The key feature of the new global economy should be the balanced development of its parts which also means keeping the standard of living. The most important peculiarity of the global economy could be single global currency (in case there is one large state with the world government), or some global currencies (if we have several states with their governments) and the absence of the national currencies. Interestingly, members of the Single Global Currency Association are working to achieve “the goal of implementing a single global currency, within a global monetary union and managed by a Global Central Bank by 2024.” They believe that, of course, “there are issues to be worked and agreements to be made. There will be questions about which countries can participate, and under what conditions. There will be questions about what steps must be accomplished first or second or third. There should be no question, however, of whether the goal should be reached.” [14].

Важливою особливістю глобальної економіки, дійсно побудованої на засадах планетарної держави, має стати встановлення єдиної (у випадку єдиної великої держави з єдиним керівництвом) або декількох (в умовах декількох великих держав із своїми окремими керівництвами) глобальних валют і відсутність національних валют. Одним з найважливіших показників стану національної економіки стає обмінний курс її валюти. В умовах глобальної економіки цей показник має зникнути разом із зникненням національної валюти.

Як зазначає видатний український вчений Д.Г. Лук’яненко, у складному переплетінні науково-технологічних, політико-економічних та соціокультурних факторів відбувається становлення глобальної економіки. На початку ХХІ ст. вона є багатоукладною і змішаною, в якій представлені сегменти доіндустріалізму, індустріалізму, постіндустріалізму, анклави інформаційної, інтелектуальної, нової, віртуальної економік. На сьогодні не йдеться про досконалість глобальної ринкової системи, а швидше про глобальну доступність ресурсів та інновацій; глобальний характер факторної мобільності; глобальну ринкову уніфікацію та регуляторну гармонізацію; глобальну індивідуалізацію та корпоратизацію; регіонально-континентальну консолідацію; десинхронізацію темпів і рівнів економічного розвитку в умовах циклічної кризовості [4, с. 18-19].