Фундаментальна дисципліна “Глобальна економіка” базується на таких курсах, як “Економічна теорія”, “Міжнародна економіка”, “Економіка зарубіжних країн”, “Міжнародні економічні відносини”, “Міжнародна економічна діяльність України”, “Міжнародні фінанси”, “Міжнародні організації”, “Основи зовнішньоекономічної діяльності” тощо.

Сучасний світ перебуває у стані активного розвитку процесів глобалізації і міжнародної інтеграції, коли під впливом нових революційних зрушень у галузі технологій відбуваються швидкі зміни у виробництві товарів і наданні послуг, логістиці і в усьому способі життя населення світу. Посилюється взаємодія окремих країн, взаємовплив і взаємозалежність, глобалізація прискорюється. Завдяки їй збільшуються можливості людства, повніше враховуються всі сфери його життєдіяльності, створюються умови для гармонізації міжнародних зв’язків. Глобалізація сприяє поглибленню спеціалізації й поділу праці. В таких умовах ефективніше розподіляються кошти та ресурси, що сприяє підвищенню середнього рівня життя населення світу. Важливою перевагою глобалізаційних процесів стає економія на масштабах виробництва, що потенційно може зумовити зниження цін, а отже і стійке економічне зростання.

Антропологічне навантаження на планету зростає і несе загрозу природному балансу, який забезпечує умови життя на планеті. Одночасно посилюється поляризація людства на багатих і бідних, загострюються соціальні питання та суперечності. Обмеженість і вичерпаність деяких ресурсів призводить до посилення боротьби за них між країнами. За цих умов гостро постає питання необхідності такої реорганізації системи внутрішніх взаємовідносин і взаємовідносин з навколишнім середовищем, яке б сприяло збереженню життя на планеті. Цілком зрозуміло, що вирішити таке завдання можна лише на глобальному рівні. Настав час безальтернативного переходу до глобальної системи вирішення світових проблем. Цей перехід відбувається у процесі глобалізації, процесі утворення глобального, планетарного суспільства і його важливої складової - глобальної економіки.

Дослідженню цієї економіки й присвячено курс «Глобальна економіка», який пропонується магістрам. В основу лекцій покладено фундаментальні праці науковців національної школи глобалістики, яка формувалася протягом останніх років в провідних українських наукових і навчальних установах, та роботи зарубіжних вчених.

Актуальність роботи зумовлено необхідністю навчити студентів опрацьовувати самостійно складні теоретичні питання, творчо застосовувати здобуті знання, розвивати вміння аналізувати, узагальнювати, робити висновки.

При підготовці лекцій широко використовувались іноземні джерела, не перекладені українською мовою. Для ознайомлення з ними і з метою залучення студентів до роботи з англомовною науковою літературою матеріал частково викладено мовою оригіналу.

Укладач висловлює щиру подяку рецензентам: О. М. Алимову - доктору економічних наук, професору, академіку НАН України, завідувачу відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”; А. А. Гриценку - доктору економічних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України, заступнику директора ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”; Т. В. Кальченку - доктору економічних наук, професору кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; І. О. Крюковій - кандидату економічних наук, доценту кафедри економічної теорії Державного економіко-технологічного університету транспорту.