Канонічне право

Вступне слово

Навчальні плани з підготовки фахівців кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальності «правознавство» постійно потребують корекції, врахування сучасних тенденцій розвитку суспільства. XXI століття стоїть на порозі реформацій, відродження, ренесансу духовності, переорієнтації цінностей, серед яких особливе знакове місце займають релігія, релігійні знання, дух церковних відносин. У зв’язку з цим актуалізуються знання релігійних, міжконфесійних норм, які мають посутній вплив на життєдіяльність членів українського суспільства. Найбільш повно норми релігійно-церковних відносин відображені в «Канонічному праві».

Поява канонічного права серед навчальних дисциплін юридичного профілю має давню історію, однак перервану. Нині ця навчальна дисципліна починає поступово своє відродження. Виникає проблема зі створенням підручників, навчальних посібників, з одного боку, нестача яких стимулює творчі пошуки в осмисленні проблематики, а з іншого - ускладнює цей процес у зв’язку з маловідомими неоднозначними підходами до інтерпретації питань релігії та права. Зрозуміло, що брак альтернативи викладання канонічного права у теперішній період породжує погляди на зміст видань, у тому числі і власні. В основному вони традиційно адресовані слухачам богословських професій. Для юристів такий навчальний посібник на даний час відсутній. Видається, що його не було взагалі.

Цілком очевидним є той факт, що канонічне (церковне) право формує людина, Церква, її інститути для організації природно-праведного житія на землі. Канонічне право з кінця XVII ст. було обов’язковою навчальною дисципліною на юридичних факультетах університетів, які функціонували на українських землях. Що стосується центральної і східної частин сучасної України, то воно викладалося з 1835 року. Зрозуміло, що за радянського періоду така навчальна дисципліна була забороненою. В інституті права та психології НУ «Львівська політехніка» вперше серед львівських вищих навчальних закладів юридичного профілю було відновлено викладання канонічного права з 2011-2012 н. p., хоча в деяких інших навчальних закладах України це було зроблено раніше.

Пропонований навчальний посібник «Канонічне право» висвітлює авторські напрацювання з філософії права та юридичної деонтології. Повний зміст його перебуває ще в стадії дослідження і апробування. У даній роботі пропонуються апробації лише вибраних тем засадничого характеру для семінарських занять, що є початком майбутньої творчої діяльності автора.

Для лекційних занять відведено два основних розділи «Методологія та теорія канонічного права» і «Культурологія Церкви», що в основному відображає загальну частину канонічного права. Темами семінарських занять, які написані переважно в довідково-енциклопедичному та пошуковому жанрі, репрезентується модель програми навчальної дисципліни, в якій міститься як Загальна, так і Особлива частини. У навчальному процесі здійснюватиметься пошук тем, які б стосувалися юридичних спеціальностей.

Автор ставить перед собою основні завдання для висвітлення повного курсу перспективного навчального посібника канонічного права як спеціального вступу до філософії права.

Зокрема, необхідно більш детально розкрити доктрину Церкви, зіставити порівняльне богослов’я з порівняльним правознавством і на основі цього:

а) внести зміни у дефініцію канонічного права, наповнити принципи та функції більш змістовною канонічно-правовою інформацією;

б) висвітлити основні канонічні норми всіх світових релігій та їхніх окремих течій та їх зв’язок з національними звичаєвими нормами;

в) віднайти «дифузійні» церковні норми, які «модернізувалися», відійшли від норм Вселенських соборів;

г) з’ясувати зміни у канонічному праві, які випливають із втручання держави у церковні справи;

д) навести приклади використання норм канонічного права у державному правотворенні;

е) підготувати до друку інші розділи відповідно до складеної автором програми навчальної дисципліни, звернувши особливу увагу на методологію та історію розвитку канонічного права.

З цією метою автор заінтересований в обговоренні навчального посібника (інтернет-конференції, обмін думками між науковцями, церковними діячами та вірянами різних релігій і конфесій). Крім того, цікавими будуть конструктивні пропозиції всіх заінтересованих осіб.

Автор висловлює щиру вдячність рецензентам, консультантам, всім, хто брав участь у формуванні змісту матеріалу навчальної дисципліни «Канонічне право».