Під зняттям судимості розуміється припинення судимості рішенням суду.

Зняття судимості є однією з форм припинення судимості до закінчення строків, передбачених у ст. 89 КК України, тобто достроково.

Для дострокового зняття судимості згідно зі ст. 91 КК необхідна сукупність таких умов:

- відбуття особою покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі;

- закінчення не менше половини строку погашення судимості, передбаченого в ст. 89 КК України;

- встановлення судом того, що особа зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці довела своє виправлення.

Якщо суд встановить наявність цих умов, він ухвалює рішення про зняття з особи судимості, після чого особа визнається такою, що не має судимості. Якщо суд не вважає за можливе зняти судимість, то особа продовжує вважатися судимою і перетерплювати пов´язані з нею обмеження до повного закінчення передбачених законом строків погашення судимості.

Рекомедована література

1. Кримінальний кодекс України // Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Кримінально- виконавчий кодекс України. - К.: Істина. - 2004. - 440 с. - С. 5-168. - Розділ ХШ.

2. Голина В.В. Погашение и снятие судимости по советскому уголовному праву. - Харьков, 1979. - 137с.

3. Даев В.Г. Взаимосвязь уголовного права и процесса. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. - 112 с.

4. Зельдов В.В. О правовом статусе судимых лиц // Советское государство и право. - 1979. - N° 6.

5. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / За ред. професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. - Київ-Харків: Юрінком Інтер-Право, 2004. - 416 с. - С. 364-368.

6. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Александров Ю.В., Антипов В.І., Володько М.В. - К.: Правові Джерела, 2002. - 432 с. - С. 360-368.

7. Марогулова И. Л. Правовая природа амнистии и помилования // Сов. гос. и право. — 1991. — N° 5.

8. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. - К.: Каннон, А.С.К., 2002. - 1104 с. - С. 201-212.

9. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 16 від 26 грудня 2003 р. „Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості” // Вісник Верховного Суду України. - № 2 (42). - 2004. - С. 9 - 11.

10. Сабанин С. Н. Амнистия и помилование в уголовном законодательстве России // Гос. и право. — 1995. — № 11.

11. Смирнов В.Г. Функции советского уголовного права: Предмет, задачи и способы уголовно-правового регулирования. - Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1965. - 158 с.

12. Ткаченко В. Как применять акты об амнистии // Законность. — 2000. — № 12.