Кримінальне право України (Загальна частина)

§ 7. Правила складання покарань і зарахування строку попереднього ув’язнення

У разі застосування принципу часткового або повного складання покарань нерідко виникає необхідність складання різних за видом покарань, призначених за окремі злочини. Правила складання різнорідних покарань встановлені в ст. 72 КК України.

У разі складання покарань за сукупністю злочинів та сукупністю вироків менш суворий вид покарання переводиться в більш суворий вид виходячи з такого їх співвідношення (ч. 1 ст. 72 КК України):

1) одному дню позбавлення волі відповідають:

а) один день тримання військовослужбовців в дисциплінарному батальйоні або арешту;

б) два дні обмеження волі;

в) три дні службового обмеження для військовослужбовців або три дні виправних робіт;

г) вісім годин громадських робіт;

2) одному дню тримання військовослужбовців в дисциплінарному батальйоні або арешту відповідають:

а) два дні обмеження волі;

б) три дні службового обмеження для військовослужбовців або три дні виправних робіт;

3) одному дню обмеження волі відповідають три дні службового обмеження для військовослужбовців або три дні виправних робіт;

4) одному дню обмеження волі або арешту відповідають вісім годин громадських робіт.

У разі призначення покарання за сукупністю злочинів або вироків у вигляді виправних робіт або службових обмежень для військовослужбовців складанню підлягають лише строки цих покарань. Розміри відрахувань із заробітку засудженого складанню не підлягають і обчислюються за кожним вироком самостійно (ч. 2 ст. 72 КК України).

Згідно з ч. 3 ст. 72 КК України основні покарання у вигляді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю в разі призначення їх за сукупністю злочинів і за сукупністю вироків складанню з іншими видами покарань не підлягають і виконуються самостійно. В ч. 4 ст. 72 КК України зазначається, що додаткові покарання різних видів у всіх випадках виконуються самостійно.

Відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України попереднє ув’язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у ч. 1 ст. 72 КК України. При призначенні покарань, не зазначених у цій частині даної статті, суд, враховуючи попереднє ув’язнення, може пом’якшити покарання або повністю звільнити засудженого від його відбування.

Рекомендована література

1. Кримінальний кодекс України // Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Кримінально-виконавчий кодекс України. - К.: Істина. - 2004. - 440 с. - С. 5-168. - Розділ ХІ.

2. Бажанов М.И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. - Киев: Вища школа, 1980. - 216 с.

3. Гура Р.М. Застосування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю // Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. [Харків] 25-26 жовтня 2001 року / Редкол.: Сташис В.В. - К. - Х.: Юрінком Інтер, 2002. - С.96-99.

4. Карпец И.И. Отягчающие и смягчающие обстоятельства в уголовном праве. - М., 1959. - 117 с.

5. Красиков Ю.А. Назначение наказания: обусловленность и критерии индивидуализации. - М., 1991. - 76 с.

6. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / За ред. професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. - Київ- Харків: Юрінком Інтер-Право, 2001. - 416 с. - С.318-340.

7. Кругликов Л.Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в уголовному праве. Вопросы теории. - Воронеж, 1985. - 164 с.

8. Ломако В.А. Применение условного осуждения. - Харьков: Вища школа, 1976. - 125 с.

9. Ломако В.А. Условное осуждение. - Харьков, 1972.

10. Минская В.С. Роль смягчающих ответственность обстоя-тельств в индивидуализации уголовной ответственности // Проблемы совершенствования уголовного законодательства и практики его применения. - М., 1981. - С. 106-116.

11. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І.Мельника, М.ІХавронюка. - К.: Каннон, А.С.К., 2002. - 1104 с. - С.160- 176.

12. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 17 від 24 жовтня 2003 р. „Про практику призначення судами кримінального покарання” // Вісник Верховного Суду України. - 6 (40). - 2003. - С. 14 - 20.

13. Сабитов Р.А. Квалификация поведения лица после совершения им преступления. Учебное пособие. - Омск: ОВШМ, 1986. - 117 с.

14. Сабитов Р.А. Посткриминальное поведение. - Томск, 1985. - 192 с.

15. Сабитов Р.А. Уголовно-правовое значение посткрими-нального поведения. - Омск, 1985. - 36 с.

16. Скрябин М.А. Общие начала назначения наказания и их применение к несовершеннолетним. - Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1982. - 123 с.

17. Скоков С. Рецидивна злочинність та ефективність покарання у вигляді позбавлення волі // Право України. — 1999. — № 2.

18. Становский М.Н. Назначение наказания. - С.-Пб.: Юридический центр Пресс, 1999. - 480 с.

19. Степанюк А.Ф. Проблемы применения наказаний, порождённые новым Уголовным кодексом Украины // Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. [Харків] 25-26 жовтня 2001 року / Редкол.: Сташис В.В. - К.-Х.: “Юрінком Інтер”, 2002. - С.92-96.

20. Ткаченко В.И. Назначение наказания. - М., 1985. - 61 с.

21. Тютюгин В.И. Лишение права занимать определенные должности как вид наказания по советскому уголовному праву. - Харьков: Вища школа, 1982. - 145 с.