Кримінальне право України (Загальна частина)

§ 6. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності займає особливе місце. По-перше, його застосування є обов’язковим і безумовним. По-друге, не завжди пов’язано з встановленням особи і ступеня її суспільної небезпечності.

Строк давності - це строк, після закінчення якого особа не може бути піддана кримінальній відповідальності за раніше вчинений злочин.

Зазначений вид звільнення від кримінальної відповідальності застосовується за наявності трьох умов:

- закінчення зазначених у законі строків;

- невчинення протягом цих строків нового злочину певного ступеня тяжкості (середньої тяжкості, тяжкого або особливо тяжкого злочину)

- неухилення особи від слідства або суду.

Строки давності диференційовані залежно від виду вчиненого злочину, а щодо злочинів невеликої тяжкості - від виду передбаченого у санкції статті покарання.

Початковим моментом перебігу давності є день вчинення особою злочину.

Частина 1 статті 49 КК України встановлює кінцевий момент обчислення строків давності - ним є день набрання законної сили обвинувальним вироком суду.

Якщо особа, яка вчинила злочин, ухиляється від слідства або суду, то відповідно до ч. 2 ст. 49 КК України перебіг давності зупиняється. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з’явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п’ятнадцять років.

За загальним правилом перебіг зазначених у законі строків давності є підставою обов’язкового звільнення від кримінальної відповідальності. З цього правила є два винятки: один - факультативний, а інший - обов’язковий.

Факультативний виняток полягає в тому, що якщо після вчинення особливо тяжкого злочину, за який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі, минув п’ятнадцятирічний строк давності, то питання про застосування давності вирішується судом.

Обов’язковий виняток із загального правила про застосування строків давності полягає в тому, що давність не застосовується відносно осіб, які вчинили злочин проти миру і безпеки людства, передбачені статтями 437 - 439 і ч. 1 ст. 442 КК України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни, порушення законів та звичаїв війни, застосування зброї масового знищення, геноцид).

Рекомендована література

1. Кримінальний кодекс України // Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Кримінально- виконавчий кодекс України. - К.: Істина. - 2004. - 440 с. - С. 5¬168. - Розділ ІХ.

2. Закон України “Про застосування амністії в Україні від 1 жовтня 1996 року № 392/9б-ВР” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, № 48, ст.263.

3. Положення про порядок здійснення помилування: Затверджене Указом Президента України від 12 квітня 2000 р. №588/2000 // Офіційний вісник України. - 2001. - №43. - Ст. 1992.

4. Аликперов X. Освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки // Законность. — 1999. — № 7.

5. Аликперов X. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности // Законность. - 1999. — № 8.

6. Аликперов X. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим // Законность. - 1999. — № 6.

7. Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и её основания в советском уголовном праве. - М.: Юрид. лит., 1963. - 275 с.

8. Грищук О. В. Юридичні наслідки примирення між особою, яка вчинила злочин, та потерпілим: Державно-правова реформа в Україні. — К., 1997.

9. Данилюк С. А. Вопросы освобождения от уголовной ответственности // Правоведение. — 1987. — № 3.

10. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / За ред. професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. - Київ-Харків: Юрінком Інтер-Право, 2001. - 416 с. - С. 282-295.

11. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Александров Ю.В., Антипов В.І., Володько М.В. - К.: Правові Джерела, 2002. - 432 с. - С. 254-278.

12. Кривоченко Л. Н. Освобождение от уголовной ответственности с применением мер общественного или административного воздействия: Учеб. пособие. — Харьков, 1981.

13. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. - К.: Каннон, А.С.К., 2002. - 1104 с. - С. 131-141.

14. Скибицкий В.В. Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания. - К.: Наукова думка, 1987. - 183 с.