Кримінальне право України (Загальна частина)

§ 6. Правові наслідки множинності злочинів

Повторність, сукупність і рецидив злочинів враховуються при кваліфікації злочинів і призначенні покарання, при вирішенні питання щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності та покарання у випадках, передбачених КК (ст. 35 КК України).

Наслідки множинності:

1) впливають на кваліфікацію злочинів;

2) впливають на покарання:

3) більш сувора санкція;

4) при призначенні покарання обставинами, які його обтяжують, визнаються повторність і рецидив злочинів (ч. 1 ст. 67 КК);

5) при призначенні покарання за сукупністю злочинів суд, призначивши покарання (основне й додаткове) за кожний злочин окремо, остаточне покарання може визначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань (ч. 1 ст. 70 КК);

6) при рецидиві злочинів, якщо засуджений вчинив новий злочин після постановлення вироку, але до повного відбуття покарання, суд до покарання, призначеного за новим вироком, повністю або частково приєднує невідбуту частину покарання за попереднім вироком. При цьому остаточне покарання не може перевищувати максимального строку покарання, встановленого для даного виду у Загальній частині КК, а якщо хоча б один зі злочинів, що входять у сукупність вироків, є особливо тяжким — не більше 25 років (ч. 2 ст. 71 КК);

7) остаточне покарання за сукупністю вироків має бути більшим від покарання, призначеного за новий злочин, а також від невідбутої частини покарання за попереднім вироком (ч. 4 ст. 71 КК);

8) врахування множинності злочинів при вирішенні питання щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності: наявність у діях особи множинності злочинів виключає можливість застосування до неї положень статей 45—48 КК про звільнення від кримінальної відповідальності;

особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минули певні строки (ч. 1 ст. 49 КК). Однак перебіг давності переривається, якщо до закінчення цих строків особа вчинила новий середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин (ч. 3 ст. 49 КК).

Обчислення давності у цьому разі починається з дня вчинення нового злочину, а строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

Наслідки рецидиву:

1. Вчинення нового злочину є перепоною для звільнення засудженого від невідбутої частини покарання за попереднім вироком, до якого були застосовані положення, передбачені статтями 75, 78, 79, 81, 83 КК України.

2. Рецидив злочину середньої тяжкості, тяжкого або особливо тяжкого перериває перебіг строку давності виконання обвинувального вироку (ч. 4 ст. 80 КК України).

3. Рецидив злочинів впливає на строки фактичного відбуття покарання, після збігу яких можливе умовно-дострокове звільнення від відбування покарання (пп. 2 і 3 ч. 3 ст. 81 та пп. 2 і 3 ч. 3 ст. 107 КК України), заміна невідбутої частини покарання більш м’яким (пп. 2 і 3 ч. 4 ст. 82 КК України), на порядок призначення остаточного покарання (ч. 3 ст. 78, ч. 6 ст. 79, ч. 4 ст. 81, ч. 6 ст. 82, ч. 6 ст. 83 КК України), на перебіг строку погашення судимості (ч. 5 ст. 90 КК України).

Рекомендована література

1. Кримінальний кодекс України // Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Кримінально- виконавчий кодекс України. - К.: Істина. - 2004. - 440 с. - С. 5¬168. - Розділ УП.

2. Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины. - Харьков: Право, 2000. - 128 с.

3. Бирюченський О., Роцька Т. Рецидивна злочинність: упущення при розслідуванні та розгляді кримінальних справ: Коментар

судової практики з кримінальних справ // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1996. - N° 6. - С. 7-11.

4. Голіна В. Рецидивна злочинність в Україні: рівень, структура, динаміка // Вісник академії правових наук України. - 1998. - № 4 (15). - С. 147-156.

5. Зелинский А.Ф. Рецидив преступлений (структура, связи, прогнозирование). - Харьков, 1980. - 152 с.

6. Караев Т.Э. Повторность преступлений. - М.: Юрид. лит., 1983. - 104 с.

7. Криволапов Г.Г. Множественность преступлений по советскому уголовному праву: Учебное пособие. - М.: Академия МВД СССР, 1974. - 31 с.

8. Кривошеин П.К. Повторность в советском уголовном праве (теоретические и практические проблемы). - К.: Вища школа, 1990. - 159 с.

9. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / За ред. професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. - Київ-Харків: Юрінком Інтер-Право, 2004. - 416 с. - С. 219-241.

10. Малков В.П. Множественность преступлений и ее формы по советскому уголовному праву. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1982. - 172 с.

11. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. - К.: Каннон, А.С.К., 2002. - 1104 с. - С. 109-114 .

12. Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть. - М.: Издательство БЕК, 1996. - 550 с.