Діяння визнається вчинено невинно, якщо особа, що його вчинила, не усвідомлювала і за обставинами справи не могла усвідомлювати суспільної небезпеки своїх діянь, або не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків і за обставинами справи не повинна була і не могла їх передбачати. Випадок у правозастосуванні явище нерідке, а актуальність питань, з ним пов´язаних, досить висока. Від злочинної недбалості треба відрізняти випадок (казус). Особливе розповсюдження має "випадок" у справах по заподіянню шкоди життю та здоров´ю людини, виробничому травматизмі, порушенні правил безпеки руху і експлуатації транспорту.

Випадок у юридичній літературі розглядається як самостійний вид психічного ставлення до суспільно небезпечних наслідків. Він має місце, коли наслідки, що наступили знаходяться у причинному зв´язку з дією чи бездіяльністю особи, яка не тільки не передбачила їх настання, але й не повинна була і не могла їх передбачити..

На відміну від необережності випадок характеризується відсутністю об´єктивного чи суб´єктивного критеріїв, які визначають необережність як вид вини, або одночасною відсутністю обох критеріїв. Випадок виключає вину в поведінці особи, а отже, і кримінальну відповідальність.

Рекомендована література

1. Кримінальний кодекс України // Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Кримінально-виконавчий кодекс України. - К.: Істина. - 2004. - 440 с. - С. 5-168.

2. Кримінальний кодекс України: укр., рос., анг. м. / Відп. ред.; передм. акад. НАН України Ю.С.Шемшученка. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. - 584с.

3. Вереша Р.В. Вина у кримінальному праві: навчально- методичний вимір.- Навчальний посібник. - К.: 2006. - 408 с.

4. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / М.І.Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов та ін.; За ред. професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. - Київ- Харків: Юрінком Інтер-Право, 2002. - 416 с.

5. Кримінальне право України: Заг. частина: Підручник / Александров Ю.В., Антипов В.І., Володько М.В. та ін.; Відп. ред. Кондратьєв Я.Ю.; Наук. ред. Клименко В.А. та Мельник М.І. - К.: Правові джерела, 2002. - 432 с.

6. Кримінальне право і законодавство України. Частина загальна. Курс лекцій. / За ред. М.Й. Коржанського. - К.: Атіка, 2001. - 432 с.

7. Кримінальне право України: Навч. посіб. / С.Г.Волкотруб, О.М.Омельчук, В.М.Ярін та ін. - За ред. О.М.Омельчука. - К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. - 297 с.

8. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / За ред. професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. - Київ- Харків: Юрінком Інтер-Право, 2001. - 416 с.

9. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Відп. ред. С.С. Яценко. - К.: А.С.К., 2002. - 934 с.

10. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К.: Каннон, 2001. - 112 с.

11. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К.: Каннон - А.С.К., 2002. - 260 с.

12. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / Від. ред.В.Ф. Бойко, Я.Ю. Кондратьєв, С.С. Яценко. - 6 -те вид., доп., - К.: А.С.К., 2000. - С.5-244.

13. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: У 2-х ч. / За заг. ред. М.О. Потебенька, В.Г. Гончаренка. - К.: Форум, 2001. - Загальна частина. - 386 с.

14. Нерсесян В.А. Ответственность за неосторожніе преступления. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. - 223 с.

15. Скляров С.В. Вина и мотивы преступного поведения. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. - 326 с.