Кримінальне право України (Загальна частина)

§ 3. Суспільно небезпечні наслідки, їх поняття та види

Шкода, що заподіюється чи може бути заподіяна злочином об’єкту кримінально-правової охорони, називається суспільно небезпечними наслідками. Суспільно небезпечні наслідки у кримінальному праві прийнято поділяти на:матеріальні та нематеріальні.

Матеріальні наслідки поділяються на: майнові: позитивній шкоді; упущеній вигоді; фізичні (особисті) - смерть людини, шкода її здоров’ю.

Нематеріальні - це негативні зміни в об’єкті посягання, що поєднані з порушенням тих чи інших інтересів учасників суспільних відносин і не пов’язані із фізичним впливом на людину чи предмети матеріального світу. Це можуть бути: морально-етичні (порушення громадського порядку); політичні (зміна конституційного ладу); посадово-організаційні; соціальні (порушення виборчих, трудових прав людини) і т.д.

Залежно від безпосереднього об’єкта, а саме злочин є однооб´єктним чи багатооб´єктним, наслідки можуть бути основні та додаткові. В однооб´єктних злочинах - один наслідок, у багатооб´єктних злочинах кількість наслідків співвідноситься з кількістю об´єктів і види їх аналогічні до видів об´єктів: основний; додатковий (обов´язковий); додатковий (факультативний).

Значення суспільно небезпечних наслідків: вони виступають одна з основних обов’язкових ознак об’єктивної сторони усіх матеріальних складів злочинів; наслідки мають кваліфікуюче значення, тобто безпосередньо впливають на саме застосування кримінального закону; наявність чи відсутність шкідливих наслідків повинна враховуватися судом при призначенні покарання.