Суспільні відносини, на які посягають злочини і які є об’єктами таких злочинів, досить різноманітні.

У теорії кримінального права прийнято розрізняти загальний, родовий та безпосередній об´єкти злочину - це класифікація "по вертикалі". Ця система класифікації цілком відповідає потребам практики, логічна, оскільки вона ґрунтується на співвідношенні філософських категорій "загального", "особливого" та" окремого".

Загальним об’єктом злочину визнається вся сукупність суспільних відносин і соціальних благ, що охороняються кримінальним законом від злочинних посягань. Однак це не означає, що кримінальне право охороняє всі без винятку суспільні відносини. Норми кримінального законодавства спрямовані на захист тих суспільних відносин, спричинення шкоди яким здатне завдати істотної шкоди інтересам людини, громадянина, держави чи суспільства в цілому.

Відповідно до ч.1 ст.1 КК України, це права і свободи людини і громадянина, власність, громадський порядок і громадська безпека, довкілля, конституційний устрій України, безпека людства та безпека миру.

Родовий об’єкт - це група однорідних суспільних відносин і соціальних благ, на які посягає відповідна група злочинів. Їх є 20 за кримінальним правом України. Згрупування суспільних відносин в однорідну для них групу здійснюється не довільно, а на підставі об´єктивно існуючих критеріїв, що зумовлюють їх тотожність або однорідність. Такими критеріями є різні елементи суспільних відносин. Основою такої класифікації є та чи інша сфера життєдіяльності людини, суспільства, держави. Так, родовим об´єктом різних видів розкрадань є власність, тобто відносини володіння, користування і розпорядження майном.

Об´єктом злочинів проти життя, здоров´я, свободи І гідності виступає безпосередньо людина (особистість). Поняття родового об´єкта має важливе значення для систематизації кримінального законодавства. Саме за ознакою родового об´єкта норми Особливої частини КК України об´єднані у відповідні розділи.

Безпосередній об’єкт - це частина родового об´єкта; це те певне благо (інтерес), якому завдається шкода внаслідок вчинення певного злочину. Наприклад, безпосереднім об´єктом вбивства є відносини з охорони життя людини.