Термін «кваліфікація» утворився внаслідок злиття двох слів латинської мови: "gua lls " - якість і "facere" - робити, вчиняти; тобто це означає давати якісну оцінку будь -якого явища, процесу, пізнання його суттєвих рис, через співвідношення їх один з одним. Кваліфікація - це не одномоментний акт, а послідовний логічний процес, спрямований на з´ясування суті кримінально -правової норми, що застосовується для виявлення ознак, які в ній передбачені у конкретно вчиненому діянні.

Кваліфікація злочину - це встановлення і юридичне закріплення відповідності між ознаками вчиненого суспільно небезпечного діяння й ознаками складу злочину, передбаченого в конкретній нормі Особливої частини КК.

Процес кваліфікації злочину проходить такі етапи:

1) застосування конкретного закону, що діяв на час вчинення суспільно небезпечного діяння (ч. 2 ст. 4 КК України);

2) застосування саме тієї статті і пункту чи частини тієї статті чи сукупності статей при вчиненні декількох злочинів; 3) застосування статей Загальної частини за сукупністю зі статтями Особливої частини (наприклад, при готуванні і замаху ст.ст. 14,15 КК України); 4)зіставлення ознак цих норм з конкретно вчиненим суспільно небезпечним діянням.

Правильною буде та кваліфікація, при якій в суспільно небезпечному діянні особи будуть встановлені всі елементи й ознаки, як основні так і додаткові, ознаки конкретного складу злочину: ознаки об´єкта і в деяких випадках предмету злочину; ознаки об´єктивної сторони, ознаки суб´єктивної сторони та суб´єкта злочину.

Отже, юридичною підставою кваліфікації злочину є конкретний склад злочину. У процесі кваліфікації здійснюється кримінально-правова оцінка з боку держави акту конкретної суспільно небезпечної поведінки людини, яка після фіксування в кримінально-процесуальному документі - вироці чи постанові - викликає для винного наслідки у вигляді кримінального покарання чи інших заходів кримінально правового характеру.

Залежно від того, хто здійснює кваліфікацію, розрізняють офіційну й неофіційну кваліфікацію.

Офіційна кваліфікація - це кваліфікація, що здійснюється у кримінальних справах уповноваженими на те державою особами. Наслідки такої кваліфікації закріплюються у процесуальних документах і мають обов´язків характер.

Неофіційна кваліфікація - це відповідна правова оцінка, що дається окремими громадянами, науковцями у наукових публікаціях, навчальних посібниках. Така кваліфікація не має обов´язкового характеру.

Рекомендована література

1. Кримінальний кодекс України // Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Кримінально-виконавчий кодекс України. - К.: Істина. - 2004. - 440 с. - С. 5-168.

2. Кримінальний кодекс України: укр., рос., анг. м. / Відп. ред.; передм. акад. НАН України Ю.С.Шемшученка. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. - 584с.

3. Козлов А.П. Понитие преступления.- СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. - 819 с.

4. Коржанський М.Й Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге. - К.: Атіка, 2002. 640 с.

5. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / М.І.Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов та ін.; За ред. професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. - Київ-Харків: Юрінком Інтер-Право, 2002. - 416 с.

6. Кримінальне право України: Заг. частина: Підручник / Александров Ю.В., Антипов В.І., Володько М.В. та ін.; Відп. ред. Кондратьєв Я.Ю.; Наук. ред. Клименко В.А. та Мельник М.І. - К.: Правові джерела, 2002. - 432 с.

7. Кримінальне право і законодавство України. Частина загальна. Курс лекцій. / За ред. М.Й. Коржанського. - К.: Атіка, 2001. - 432 с.

8. Кримінальне право України: Навч. посіб. / С.Г.Волкотруб, О.М.Омельчук, В.М.Ярін та ін. - За ред. О.М.Омельчука. - К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. - 297 с.

9. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / За ред. професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. - Київ-Харків: Юрінком Інтер-Право, 2001. - 416 с.

10. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Відп. ред. С.С. Яценко. - К.: А.С.К., 2002. - 934 с.

11. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К.: Каннон, 2001. - 1102 с.

12. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К.: Каннон - А.С.К., 2002. - 260 с.

13. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / Від. ред.В.Ф. Бойко, Я.Ю. Кондратьєв, С.С. Яценко. - 6 -те вид., доп., - К.: A. С.К., 2000. - С.5-244.

14. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: У 2-х ч. / За заг. ред. М.О. Потебенька, B. Г. Гончаренка. - К.: Форум, 2001. - Загальна частина. - 386 с.

15. Рарог А.И. Квалификация преступления по субъективным признакам.- СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. - 304 с.