Кримінальне право України (Загальна частина)

§ 5. Відмінність злочинів від інших правопорушень

Злочин - це вид правопорушення. Тому виникає питання про місце злочину в системі правопорушень. У кримінальному праві обґрунтовано визнається, що саме суспільна небезпечність є критерієм відмежування злочину від інших правопорушень.

Головною розмежовуючою ознакою злочинів від інших правопорушень є характер протиправності. Злочини завжди протирічать кримінальному закону. Інші правопорушення порушують норми інших галузей права, не тільки закони, але й підзаконні акти.

Наслідком вчинення злочину є застосування найсуворішого заходу державного примусу - кримінального покарання з послідуючою судимістю. Інші правопорушення супроводжуються менш жорсткими заходами впливу і судимості не тягнуть.

Деякі злочини посягають на такі суспільні відносини, на які інші правопорушення посягати не можуть - життя людини, національна безпека, безпека людства, тощо, оскільки такі суспільні відносини взяті під охорону КК України.

Необхідність визначення критеріїв розмежування злочинів та інших правопорушень виникає при наявності суміжних правопорушень, які відносяться до різних галузей права, але посягають на один об’єкт. Наприклад, відповідальність за порушення правил дорожнього руху передбачена ст.286 КК України, так і адміністративним законодавством. Ступінь суспільної небезпечності є основним критерієм, що відрізняє злочин від інших видів правопорушень. Основним показником, що визначає ступінь суспільної небезпечності вчиненого діяння, є заподіяна шкода. Величина, розмір завданої шкоди дозволяє відмежовувати злочини від інших правопорушень. Так, якщо використання службовою особою влади чи службового становища, всупереч інтересам служби, воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремим громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, то її дії кваліфікуються згідно зі ст.364 КК України, а у випадку відсутності такої шкоди - є дисциплінарним проступком.

Суб’єктивними обставинами, що визначають ступінь суспільної небезпечності, які можуть вплинути на віднесення діяння до різних видів правопорушень, є форма вини, мотив і мета. Так, нанесення легких тілесних ушкоджень є кримінально- карним, якщо вони вчинені умисно (ст. 125 КК України), а у випадку необережного вчинення такого діяння шкода може бути відшкодована в цивільно-правовому порядку.

Рекомендована література

1. Кримінальний кодекс України // Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Кримінально-виконавчий кодекс України. - К.: Істина. - 2004. - 440 с. - С. 5-168.

2. Кримінальний кодекс України: укр., рос., анг. м. / Відп. ред.; передм. акад. НАН України Ю.С.Шемшученка. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002.- 584с.

3. Козлов А.П. Понятие преступления.- СПб.: «Юридический центр Пресс», 2004. - 819 с.

4. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / М.І.Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов та ін.; За ред. професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. - Київ- Харків: Юрінком Інтер-Право, 2002. - 416 с.

5. Кримінальне право України: Заг. частина: Підручник / Александров Ю.В., Антипов В.І., Володько М.В. та ін.; Відп. ред. Кондратьєв Я.Ю.; Наук. ред. Клименко В.А. та Мельник М.І. - К.: Правові джерела, 2002. - 432 с.

6. Кримінальне право і законодавство України. Частина загальна. Курс лекцій. / За ред. М.Й. Коржанського. - К.: Атіка, 2001. - 432 с.

7. Кримінальне право України: Навч. посіб. / С.Г.Волкотруб, О.М.Омельчук, В.М.Ярін та ін. - За ред. О.М.Омельчука. - К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. - 297 с.

8. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / За ред. професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. - Київ- Харків: Юрінком Інтер-Право, 2001. - 416 с.

9. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Відп. ред. С.С. Яценко. - К.: А.С.К., 2002. - 934 с.

10. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К.: Каннон, 2001. - 1102 с.

11. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К.: Каннон - А.С.К., 2002. - 260 с.

12. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / Від. ред.В.Ф. Бойко, Я.Ю. Кондратьєв, С.С. Яценко. - 6 -те вид., доп., - К.: А.С.К., 2000. - С.5-244.

13. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: У 2-х ч. / За заг. ред. М.О. Потебенька, В.Г. Гончаренка. - К.: Форум, 2001. - Загальна частина. - 386 с.