Кримінальне право України (Загальна частина)

§ 3. Обґрунтування та підстави кримінальної відповідальності

Обґрунтування та підстави кримінальної відповідальності - це з’ясування таких питань: 1. Як обґрунтувати кримінальну відповідальність особи, яка вчинила злочин? 2. За що особа підлягає кримінальній відповідальності? 3. Яка юридична підстава кримінальної відповідальності?

Щодо з´ясування питання про підстави кримінальної відповідальності є два аспекти - філософський та юридичний. Філософський аспект полягає в запитанні: чому суспільство і держава мають право докору особі, яка вчинила злочин?

Злочинець, як особистість, наділений свідомістю і волею і здатний вибирати свою поведінку сам. Відповідальність на таку особу можна покладати тільки тоді, коли у суб´єкта була свобода вибору своєї поведінки.

Відповідь на запитання в якій мірі людина вільна у виборі своєї поведінки, намагалися з´ясувати ряд філософських учень. Ідеалістичне вчення індетермінізм, що заперечує об´єктивну зумовленість явищ природи, суспільства та людської психіки, необхідний і закономірний зв´язок між ними, визначає: у всьому винна зла, нічим не обмежена воля людини, незалежна від зовнішніх обставин. Злий рок.

В обґрунтуванні підстав відповідальності за механічним детермінізмом не стільки в засудженні волі особи, скільки в шкідливості злочину - людина подібна до машини, все залежить від зовнішніх об’єктивних обставин у суспільстві, тобто людина - раб обставин.

Учення про загальну об´єктивну зумовленість явищ природи суспільства та людської волі - матеріалістичний детермінізм обґрунтовує відповідальність особи, виходячи з наступного: вчиняти злочин чи ні залежить як від зовнішніх обставин так і власної волі, переконань, совісті. Обґрунтування даного вчення базуються на наявності у людини права вибору своєї поведінки: особа мала реальну можливість не вчиняти злочин чи вчиняти його, тобто вона могла діяти у відповідності до вимог закону, але ігнорувала цю можливість і тим порушила правову заборону. Саме тому до такої особи можна застосувати примус.

Юридичний аспект питання про підстави кримінальної відповідальності полягає в з´ясуванні ось чого: за які діяння і при яких умовах вона повинна наступати? Відповідь на дане запитання міститься в ч.1 ст. 2 КК України "підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом". У ній передбачені підстави кримінальної відповідальності, згідно з якими кримінальній відповідальності підлягає особа, яка: 1) вчинила передбачений законом злочин; 2) винна у вчиненні цього злочину; 3) підлягає кримінальній відповідальності за своїми суб’єктивними ознаками (віком, осудністю).

Єдиною і достатньою підставою кримінальної відповідальності конкретної особи є наявність у її діях складу злочину. Склад злочину - це сукупність передбачених КК України об’єктивних і суб’єктивних ознак, при наявності яких діяння визнається злочином.

Будь-який склад злочину містить обов´язкові елементи:

1) об’єкт злочину - це те, на що посягає злочин, тобто те, чому він заподіює або створює загрозу заподіяння шкоди;

2) об’єктивна сторона злочину - це те, як злочин проявляється у реальній дійсності, зовнішня сторона поведінки людини. Вона охоплює вчинене діяння, злочинні наслідки та причинний зв’язок між ними, місце, час, спосіб, засіб, знаряддя й обстановку вчинення діяння;

3) суб’єкт злочину - це фізична особа, яка вчинила злочин, яка є осудною і досягла встановленого чинним КК України віку кримінальної відповідальності за даний злочин;

4) суб’єктивна сторона злочину - це психічне ставлення особи до вчиненого нею діяння та наслідків, що настали або можуть настати в результаті її дій чи бездіяльності. Суб’єктивна сторона злочину виражається у вині суб’єкта, яка може бути у формі умислу або необережності.

Відсутність у діянні хоча б одного елемента, що входить до складу злочину, виключає можливість кваліфікувати це діяння як злочин, а тому не дає підстав для притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Із законодавчого визначення складу злочину випливають такі висновки: єдиною і достатньою підставою кримінальної відповідальності конкретної особи є наявність у вчиненому діянні складу злочину; тільки в діянні може мати місце склад злочину; діяння повинно бути суспільно небезпечним, тобто суттєво порушувати суспільні відносини, що охороняються КК України, або ставити їх під загрозу порушення.

Отже, підставою кримінальної відповідальності є встановлення судом повної відповідності як фактичної (злочинне діяння), так і юридичної (передбачення цього діяння в КК України) сторін вчиненого діяння. Відсутність такої відповідності є свідченням відсутності підстав кримінальної відповідальності. Правовою підставою кримінальної відповідальності є чинний КК України; додатковими правовими підставами є КПК України, КВК України; основною матеріальною підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою діяння, яке містить склад злочину, передбаченого КК України; необхідною процесуальною підставою є обвинувальний вирок суду, що вступив у законну силу.

Рекомендована література

1. Кримінальний кодекс України // Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Кримінально-виконавчий кодекс України. - К.: Істина. - 2004. - 440 с. - С. 5-168.

2. Кримінальний кодекс України: укр., рос., анг. м. / Відп. ред.; передм. акад. НАН України Ю.С.Шемшученка. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. - 584с.

3. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / М.І.Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов та ін.; За ред. професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. - Київ-Харків: Юрінком Інтер-Право, 2002. - 416 с.

4. Кримінальне право України: Заг. частина: Підручник / Александров Ю.В., Антипов В.І., Володько М.В. та ін.; Відп. ред. Кондратьєв Я.Ю.; Наук. ред. Клименко В.А. та Мельник М.І. - К.: Правові джерела, 2002. - 432 с.

5. Кримінальне право і законодавство України. Частина загальна. Курс лекцій. / За ред. М.Й. Коржанського. - К.: Атіка, 2001. - 432 с.

6. Кримінальне право України: Навч. посіб. / С.Г.Волкотруб, О.М.Омельчук, В.М.Ярін та ін. - За ред. О.М.Омельчука. - К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. - 297 с.

7. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / За ред. професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. - Київ-Харків: Юрінком Інтер-Право, 2001. - 416 с.

8. Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика. -2¬е издание, перер. И доп. - М.: НОРМА, 2000.- 400 с.

9. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Відп. ред. С.С. Яценко. - К.: А.С.К., 2002. - 934 с.

10. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К.: Каннон, 2001. - 1102 с.

11. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К.: Каннон - А.С.К., 2002. - 260 с.

12. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / Від. ред.В.Ф. Бойко, Я.Ю. Кондратьєв, С.С. Яценко. - 6 -те вид., доп., - К.: А.С.К., 2000. - С.5-244.

13. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: У 2-х ч. / За заг. ред. М.О. Потебенька, В.Г. Гончаренка. - К.: Форум, 2001. - Загальна частина. - 386 с.