Кримінальне право України (Загальна частина)

§ 4. Наука кримінального права

Кримінально-правова наука - це складова частина юридичної науки. Вона являє собою систему кримінально- правових поглядів, ідей, уявлень про кримінальний закон, його соціальну зумовленість і ефективність, закономірності та тенденції його розвитку і вдосконалення, про принципи кримінального права й історію кримінального права та перспективи його розвитку.

Предмет науки кримінального права ширший від предмета кримінального права як галузі права. Він охоплює не тільки діюче законодавство і практику його застосування, але й історію становлення та розвитку як кримінальних законів, так і самої науки. До предмета науки також входить вивчення зарубіжного кримінального законодавства.

Наука кримінального права покликана виконувати такі завдання:

1) визначати соціальну зумовленість і ефективність діючих кримінально-правових норм;

2) розробляти пропозиції з криміналізації чи декриміналізації діянь, удосконаленню кримінального законодавства та практики його застосування;

3) вивчати зарубіжне законодавство, виявляти й узагальнювати позитивний досвід законодавчого забезпечення боротьби зі злочинністю, готувати рекомендації щодо його впровадження у вітчизняну законотворчу та правозастосовчу практику;

4) прогнозувати шляхи розвитку кримінального права, розробляти концептуальні основи кримінального законодавства правової демократичної держави.

Рекомендована література

1. Кримінальний кодекс України // Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Кримінально-виконавчий кодекс України. - К.: Істина. - 2004. - 440 с. - С. 5-168.

2. Кримінальний кодекс України: укр., рос., анг. м. / Відп. ред.; передм. акад. НАН України Ю.С.Шемшученка. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. - 584с.

3. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / М.І.Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов та ін.; За ред. професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. - Київ-Харків: Юрінком Інтер-Право, 2002. - 416 с.

4. Кримінальне право України: Заг. частина: Підручник / Александров Ю.В., Антипов В.І., Володько М.В. та ін.; Відп. ред. Кондратьєв Я.Ю.; Наук. ред. Клименко В.А. та Мельник М.І. - К.: Правові джерела, 2002. - 432 с.

5. Кримінальне право і законодавство України. Частина загальна. Курс лекцій. / За ред. М.Й. Коржанського. - К.: Атіка, 2001. - 432 с.

6. Кримінальне право України: Навч. посіб. / С.Г.Волкотруб, О.М.Омельчук, В.М.Ярін та ін. - За ред. О.М.Омельчука. - К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. - 297 с.

7. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / За ред. професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. - Київ-Харків: Юрінком Інтер-Право, 2001. - 416 с.

8. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Від-й. ред. С.С. Яценко. - К.: А.С.К., 2002. - 934 с.

9. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К.: Каннон, 2001. - 1102 с.

10. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К.: Каннон - А.С.К., 2002. - 260 с.

11. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / Від. ред.В.Ф. Бойко, Я.Ю. Кондратьєв, С.С. Яценко. - 6 -те вид., доп., - К.: А.С.К., 2000. - С.5-244.

12. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: У 2-х ч. / За заг. ред. М.О. Потебенька, В.Г. Гончаренка. - К.: Форум, 2001. - Загальна частина. - 386 с.