Кримінальне право України (Загальна частина)

§ 3. Зв’язок кримінального права з іншими галузями права

Кримінальне право взаємодіє з різними галузями права: загальною теорією права, кримінологією, а також з такими галузями законодавства і науки, як конституційне, цивільне, адміністративне, кримінально-процесуальне, кримінально- виконавче, міжнародне та інші.

Взаємозв’язок кримінального права із загальною теорією права полягає в тому, що остання є теоретичною основою кримінального права, як будь-якої іншої галузі права, і водночас сама базується на положеннях різних галузей права, включаючи і кримінальне право.

Кримінальне та конституційне право. Норми кримінального права України повинні відповідати положенням Конституції України. Норми Конституції є нормами прямої дії і тим самим можуть застосовуватися й при вирішенні кримінальних справ. Наприклад, ст. 39 КК України, що регулює відповідальність особи при виконанні нею злочинного наказу чи розпорядження, може бути правильно застосована лише на підставі ст. 60 Конституції, де передбачено, що ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинного розпорядження чи наказу і що за віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

Для кримінального права мають вирішальне значення такі положення Конституції: заборона зворотної дії в часі законів та інших нормативних актів (ч. 1 ст. 58); ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх учинення не визнавалися законом як правопорушення ( ч. 2 ст.58); ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те ж правопорушення (ч.1ст. 61).

Зв’язок кримінального права з міжнародним правом полягає в тому, що по-перше, ряд питань, зокрема про дію кримінального закону в просторі, його поширення на іноземців і осіб без громадянства, питання про відповідальність осіб, що користуються дипломатичною недоторканістю, видача злочинців регулюються нормами як національного кримінального, так і міжнародного права; по-друге, деякі кримінально-правові норми КК України врегульовані міжнародно-правовим нормам, наприклад ст. 278 КК України в частині відповідальності за угон повітряного судна відповідає положенням конвенцій про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден.

Зв’язок між кримінальним і адміністративним правом полягає в тому, що, по-перше, кожна з цих галузей законодавства виконує охоронну функцію - кримінальне право захищає суспільні відносини від злочинів, а адміністративне право - від менш небезпечних правопорушень адміністративних проступків; по-друге, в адміністративному праві передбачена відповідальність за окремі правопорушення, наприклад, дрібне хуліганство, які є суміжними з одноіменними злочинами, що викликає необхідність відмежування одних від інших.

Кримінальне та кримінально-процесуальне право. Кримінальне право визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами і які покарання можуть бути призначені особам, винним у вчинені цих злочинів. Кримінально-процесуальне ж право визначає порядок і форми діяльності суду, прокурора, слідчого, органа дізнання, при розслідуванні злочинів і розгляді кримінальних справ у суді. Тобто, зв’язок між кримінальним (матеріальним) правом і кримінально-процесуальним правом проявляється насамперед у тому, що вони співвідносяться між собою як зміст і форма.

Кримінальне та кримінально-виконавче право право. Кримінальне право визначає підстави, межі, умови і порядок призначення покарання. Порядок і умови ж виконання таких покарань регулюється нормами кримінально-виконавчого права, зосередженими у Виправно-трудовому кодексі України.

Зв’язок кримінального права та кримінології проявляється в тому що:

  • по-перше, кримінологія “відбрунькувалася” від кримінального права;
  • по-друге, ряд категорій кримінології, передусім злочинність як сукупність злочинів, особа злочинця, визначаються кримінальним правом, яке, зокрема, встановлює, які суспільно небезпечні діяння визнаються злочинами; по-третє, кримінальне право, виконуючи попереджувальну функцію, властиву також кримінології, містить юридичні норми, спрямовані на попередження злочинів.