Кримінальне право України (Загальна частина)

§ 2. Завдання та принципи кримінального права України

Кримінальне право виникло з метою захисту своїми специфічними засобами, в основному погрозою покарання та його застосуванням, особи, суспільства і держави від злочинних посягань. Охоронне завдання кримінального права є його основним історичним завданням, незалежним від політичного ладу відповідної держави або особливостей її економіки.

Загально охоронна функція кримінального права виражена в_ст. 1 КК України, де сказано, що Кримінальний кодекс має своїм завданням охорону від злочинних посягань найбільш важливих соціальних цінностей: прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку і громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам. Ведучи мову про охоронне завдання кримінального права, варто виділити два аспекти цієї проблеми:

по-перше, загальна превенція кримінального закону, тобто попередження вчинення злочинів під впливом кримінально- правової заборони;

по-друге, приватна превенція кримінального закону. Під нею належить розуміти попередження вчинення нових злочинів особами, які раніше вчинили який-небудь злочин, що досягається шляхом застосування до них заходів кримінального покарання, примусових заходів медичного чи виховного характеру, умовного засудження, а також посиленням соціального контролю над особами, які мають судимість. Завдання кримінального права реалізується через кримінальну політику, яка в широкому значенні розуміється як державна політика в галузі боротьби зі злочинністю. Остання ж реалізується шляхом правотворчості (прийняття відповідних законів) і правозастосування.

Кримінальне право виконує і регулятивну функцію, яка проявляється ось у чому:

1) норми права, забороняючи вчиняти певні вчинки, водночас вимагають правомірної поведінки. Частина громадян виконує заборони кримінального закону, боячись покарання. Тим і здійснюється регулятивне завдання кримінально-правових норм - попередження злочинів;

2) охороняючи відносини, які врегульовані іншими галузями права (наприклад: власність - 6 розділ Особливої частини КК України; виборче право, трудові відносини 5 розділ Особливої частини КК України), сприяє їх нормальному розвитку та функціонуванню;

3) деякі норми є прямо регулятивними - необхідна оборона, крайня необхідність, звільнення від кримінальної відповідальності, зняття та погашення судимості.

Принципи кримінального права України. Під принципами кримінального права належить розуміти основні ідеї, що визначають зміст і напрям розвитку кримінального права в цілому і його окремих інститутів. Кримінальний кодекс України не містить переліку принципів, але їх можна з’ясувати зі змісту інститутів кримінального права.

Принцип законності означає, що діяння, його караність і інші кримінально-правові наслідки визначаються виключно КК України. Застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією не допускається.

Принцип вини означає, що особа підлягає кримінальній відповідальності за ті суспільно небезпечні діяння та суспільно небезпечні наслідки, які вона вчинила, відносно яких судом установлена її вина.

Особистий характер відповідальності як принцип кримінального права полягає в тому, що ніхто, крім особи, яка вчинила злочин, не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Саме покарання носить особистий, персональний характер і може бути застосоване лише до конкретної особи, яка визнана судом винною у вчиненні злочину.

Принцип індивідуалізації кримінальної відповідальності та покарання означає, що при призначенні покарання особі, винній у вчиненні злочину, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого, особу винного, пом´якшуючі й обтяжуючі обставини. Покарання мають бути максимально конкретизовані, індивідуальні, виходячи із конкретних обставин вчиненого злочину з урахуванням особи винного.

Принцип гуманізму означає, що покарання чи інші заходи кримінально-правового впливу, застосовані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати на меті заподіяння фізичних страждань чи приниження людської гідності.