Курс «Кримінальне право України (Загальна частина)» - один із фундаментальних серед усіх юридичних дисциплін, що викладаються у юридичних вузах та на юридичних факультетах вищих навчальних закладів. Досконале знання кримінального законодавства нашої держави є необхідною умовою успішної роботи за фахом. Це покладає на студента обов’язок із перших днів занять відмовитися від поверхового засвоєння кримінально-правових інститутів, категорій і понять. Адже одним із найважливіших питань при застосуванні кримінального закону є визначення того, який саме злочин вчинила особа та якою нормою цей злочин передбачено.

Вивчення нормативного курсу «Кримінальне право України (Загальна частина)» повинно сприяти вихованню у студентів поважного ставлення до закону про кримінальну відповідальність як важливого засобу захисту людини, її прав і свобод, проголошених Конституцією України, інтересів суспільства та держави від злочинних посягань.

Вивчаючи курс Загальної частини кримінального права, потрібно використовувати основні положення Конституції України та інших чинних нормативно-правових актів. Глибокий аналіз чинного Кримінального кодексу України також є необхідною умовою успішного опанування курсу «Кримінальне право України (Загальна частина)». Для правильного з’ясування і розуміння змісту інститутів кримінального права не варто обмежуватись вивченням тільки підручників, а й ознайомитись з додатковою науковою літературою.

У навчальному посібнику висвітлюються основні положення навчальної дисципліни «Кримінальне право України (Загальної частина)», зокрема викладені теоретичні основи Загальної частини кримінального права України, аналізується поняття, принципи, завдання та система Кримінального права України, зміст Кримінального кодексу України, чинності закону у часі та просторі, висвітлюються законодавчі та теоретичні питання підстав кримінальної відповідальності, поняття злочину та його видів, досліджуються наукові засади кримінально - правової кваліфікації злочинів, розкриваються особливості елементів та ознак складу злочину, стадій вчинення злочину, співучасті у злочині, множинності злочинів, звільнення від кримінальної відповідальності, аналізуються обставини, що виключають кримінальну відповідальність, розкривається поняття та мета покарання, його види, призначення покарання і звільнення від його відбування. Крім цього, аналізуються судимість, особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх, розкриваються заходи кримінально-правового впливу на осіб, що вчинили діяння, заборонене Кримінальним кодексом України. Навчальний посібник написаний з урахуванням останніх змін кримінального законодавства.

Концепція навчального посібника передбачає проходження студентом у період навчання таких стадій:

I. Формування уявлень про предмет курсу «Кримінальне право України (Загальна частина)».

II. Набуття знань про зміст кримінально-правових норм, їх місце в системі правового регулювання суспільних відносин.

III. Оволодіння вміннями практичного застосування набутих знань.

Кожна тема доповнена переліком контрольних завдань для самоперевірки та переліком рекомендованої літератури. Посібник також містить модуль-контроль, систему оцінювання знань студентів, засоби діагностики якості знань студентів і термінологічний словник. Виконання завдань покликане сприяти розвитку в студентів аналітичного мислення, вміння самостійно працювати з нормативними актами, систематизувати отримані знання.

Автори висловлюють глибоку вдячність за сприяння у підготовці даного посібника офіційним рецензентам доктору юридичних наук, професору О.М. Костенку, доктору юридичних наук, професору Є.Д. Скулишу, доктору юридичних наук, професору В.О. Глушкову, декану юридичного факультету Чернівецького національного університет імені Юрія Федьковича, професору П.С. Пацурківському, членам колективу кафедри кримінального права і криміналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.