1. Авер’янов В. Б. Утвердження принципу верховенства права у новій доктрині Українського адміністративного права / В.Б. Авер’янов // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2006. - № 11 (61). - С. 57-63.

2. Адміністративне право України : підручник / [В.І. Олефір, В.В. Галунько, Ю.В. Гридасов та ін.]. - Херсон: ХМД, 2011. - Т.1: Загальне адміністративне право. - 396 с.

3. Адміністративне право України : навчальний посібник / [Галунько В.В., Курило В.І., Короєд С.О. та ін.]; за ред. В.В. Галунька. - Херсон.: Грінь Д.С., 2015. - 272 с.

4. Аналіз політичної пропозиції щодо реалізації державної політики у сфері розвитку інформаційного суспільства в Україні та проекту Концепції державної політики у сфері розвитку інформаційного суспільства в Україні, розробленої та поданої Мінекономіки на розгляд Прем’єр-міністра України [Електронний ресурс] // Кабінет міністрів України. - 2012. - Режим доступу : http: //civic. kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/uploads/attach-1732-723364242.pdf

5. Аналіз роботи Міністерства інформаційної політики України за п’ятий місяць діяльності липень 2015 року [Електронний ресурс] // Міністерство інформаційної політики України. - 2015. - Режим доступу : http: //mip .gov .ua/files/Presentation/preza_8_ua02print3 6page s.pdf

6. Бандурка О. О. Адміністративно-правове регулювання міграційного процесу в Україні : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / О.О. Бандурка ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х., 2002. - 19 с.

7. Бахновська І. П. Основоположні принципи як інтегруючий елемент правової системи України : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / І. .П. Бахновська. - К, 2011. - 18 с.

8. Біленчук П.Д. Правові засади формування інформаційного суспільства в Україні / П.Д. Біленчук, Д.П. Біленчук, Л.В. Борисова, М.В. Козир // Право і безпека. - 2002. - № 2. - С. 16-21.

9. Біленчук Д.П. Страхове право України : підручник / ред.: Петро Дмитрович. Петро Дмитрович Біленчук, О. Ф. Філонюк; Ліга страх. орг. України. - К. : Атіка: B&B, 1999. - 367 c.

10. Боголіб Т. М. Роль науки у забезпеченні нової індустріалізації України / Т.Т. Боголіб // Підприємництво, господарство, право. - 2006. - №10. - С. 170-176.

11. Брель О. С. Правове регулювання інформаційних відносин суб’єктів господарювання в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Олександр Сергійович Брель. - К., 2012. - 18 с.

12. Всесвітній саміт з питань інформаційного суспільства (Женева 2003 - Туніс 2005). - К.: Міністерство транспорту та зв’язку України, 2006. - 52 с.

13. Гоголь Б. М. Право на інформацію в цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Богдан Миколайович Гоголь. - К., 2010. - 18 с.

14. Гринберг А. С. Информационный менеджмент : учебное пособие / А. С. Гринберг, И. А. Король. - М. : Юнити-Дана, 2003. - 415 с.

15. Гринберг А.С. Информационный менеджмент: учебное пособие / А. С. Гринберг, И. А. Король. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 479 с.

16. Громадські й неурядові організації з інформації та комунікації [Електронний ресурс] // Інформаційна політика України. - 2015.

17. Дайсон Е. Життя за доби Інтернету: release 2/1 / Естер Дайсон [переклад з англ. Петро Таращук]. - К. : Видавничий дім «АЛЬТЕРНАТИВИ», 2002. - 344 с.

18. Данільян В. О. Інформаційне суспільство та перспективи його розвитку в Україні (соціально-філософський аналіз) : монографія. - Харьков: Право, 2008. - 184 с.

19. Дика Ю. В. Адміністративно-правові засади регулювання обмежень прав громадян на екологічну інформацію : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.0. 07 / Ю.В. Дика ; Нац. аграр. ун-т. - К., 2008. - 18 с.

20. Дика Ю. В. Види адміністративно-правових обмежень прав громадян на екологічну інформацію / Ю. В. Дика // Форум права. - 2008. - №1. - С. 113-118..

21. Договір про заснування Європейської Спільноти [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. - 2015. - Режим доступу : http: //zakon3 .rada. gov.ua/laws/show/994_017

22. Доклад Бангеманна «Европа и глобальное информационное общество» [Електронний ресурс] // Энциклопедия информационного общества. - 2015. - Режим доступу : http://wiki.iis.ru/wiki

23. Доповідь про стан інформатизації та інформаційного суспільства в Україні за 2014 рік [Електронний ресурс] // Кабінет Міністрів України. - 2015. - Режим доступу : http://www.dknii.gov.ua/content/shchorichna-dopovid- pro-rozvytok-informaciynogo-suspilstva

24. Дюжев Д. В. Інформаційне суспільство: соціально-правова парадигма суспільного розвитку : автореф. дис... канд. філософ. наук : 09.0. 03 / Д.В. Дюжев ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2004. -18 с.

25. Європейська інформаційна політика [Електронний ресурс] // HELPIKS. - 2015. - Режим доступу : http://helpiks.org/1-54840.html

26. Загальна декларація прав людини: прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року // Голос України від 10.12.2008. - № 236.

27. Загальна теорія держави і права : підручник / М.С. Кельман, O. Г. Мурашин. - К.: Кондор, 2006. - 477 с.

28. Загальне адміністративне право : начальний посібник / за заг. ред. P. С. Мельника. - К.: Ваіте. - 376 с.

29. Закон України 1 червня 2010 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних» // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 34. - Ст. 481.

30. Закон України від 13 січня 2011 р. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 32. - Ст. 314.

31. Закон України від 2 жовтня 1002 р. № 2657-XII «Про інформацію» // Голос України від 13.11.1992.

32. Закон України від 22 березня 2012 р. № 4572-VI «Про громадські об’єднання» // Голос України від 18.04.2012. - № 70.

33. Закон України від 27 лютого 2014 р. № 794-VII «Про Кабінет Міністрів України» // Відомості Верховної Ради. - 2014. - № 13. - Ст. 222.

34. Закон України від 4 лютого 1998 р. № 74 «Про Національну програму інформатизації» // Урядовий кур’єр від 12.03.1998.

35. Закон України від 5 березня 1998 р. № 183 «Про Раду національної безпеки і оборони України» // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 35. - Ст.237.

36. Закон України від 9 січня 2007 № 537-V «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 12. - Ст.102.

37. Закон України від 16 березня 2000 р. № 1549-III «Про державні нагороди України» // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 21. - Ст.162.

38. Закон України від 29 червня 2001 № 476 «Про почесні звання України» // Урядовий кур’єр від 14.07.2001. - № 124.

39. Закону України від 5 квітня 2007 р. № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. - 2012. - Режим доступу : http: //zakon2 .rada. gov.ua/laws/main/a#F ind

40. Информационная политика НАТО: [Електронний ресурс] // FREEPAYINFO. - 2002. - Режим доступу : http: //freepayinfo.ru/menegment/informacionnaya-politika-nato-2.html

41. Інструкція щодо заповнення форми звітності № 1-В (ЗМІ) (піврічна) «Звіт про випуск продукції друкованих засобів масової інформації»: Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України 09.01.2014 № 1 // Офіційний вісник України. - 2014 р. - № 12. - Стор. 274. - Ст. 389.

42. Інформаційне суспільство в Україні: інформаційно-правова культура, освіта, наука : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Всесвіт. дню інформ. сусп-ва, 16-17 трав. 2008 р., Суми / ред.: І.В. Арістова; НДЦ прав. інф-ки АПК України, Київ. міжнар. ун-т, Сум. облдержадмін., Сум. нац. аграр. ун-т, Ін-т економіки та менедж. - Суми : Довкілля, 2008. - 206 c.

43. Інформаційне суспільство та суспільство знань - становлення та розвиток понять: [Електронний ресурс] // KPI. - 2002. - Режим доступу : http://novyn.kpi.ua/2007-2-2/12_Melnik.pdf

44. Інформаційне суспільство. Дефініції: людина, її права, інформація, інформатика, інформатизація, телекомунікації, ліцензування, сертифікація, економіка, ринок, юриспруденція інтелектуальна власність / В.М. Брижко и др. - К. : Інтеграл, 2002. - 220 с.

45. Інформаційне суспільство: [Електронний ресурс] // Вікіпедія. - 2011.

46. Інформаційне суспільство: [Електронний ресурс] // Інформатика та інформація. - 2003.

47. Калюжний К. Р. Сутність інформаційних прав людини в науці інформаційного права / К.Р. Калюжний // Юридичний вісник. - 2012. - № 4(25). - С. 55-58.

48. Канал "1+1" допоможе українцям вивчити англійську мову: [Електронний ресурс] // 1 plus 1. - 2015. - Режим доступу : http : //www.1 plus 1. ua/novyny/kanal-1-1 -dopomozhe-ukrayincyam-vivchiti- angliysku-movu-511546.html

49. Кастельс М. Інформаційне суспільство та держава добробуту. Фінська модель: пер. з англ. / М. Кастельс, П. Хіманен. - К. : Ваклер, 2006. - 230 с.

50. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: [Електронний ресурс] // bibliotek. - 2007. - Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/intro.php.

51. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Мануэль Кастельс. - М.: ГУ ВШЭ, 2000. - 608 с.

52. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1984, додаток до № 51. - Ст.1122.

53. Колесніков Б. П. Державні механізми управління ризиками розвитку інформаційного суспільства в Україні : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Б. П. Колесніков ; Донец. держ. ун -т упр. - Донецьк, 2011. - 36 с.

54. Колодюк А. В. Інформаційне суспільство: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні : автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / А.В. Колодюк ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2005. - 20 с.

55. Кормич Л. І. Участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля / Кормич Л. І. // Офіційний вісник України від 14.05.2010. - № 33. - С. 12.

56. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод // Голос України від 10.01.2001. - № 3.

57. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

58. Конституція України: досвід реалізації та шляхи удосконалення : [матеріали "круглого столу", організованого і проведеного НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування АПрН України з нагоди 10-ї річниці прийняття Конституції України, м. Харків, 21 червня 2006 р.] / Акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування ; ред. кол. Ю. П. Битяк [та ін.]. - Х. : Право, 2006. - 119 с.

59. Конституція України : науково-практичний коментар / ред: В.Я. Тацій (голова редкол.), О.В.Петришин (відп. секретар), Ю.Г. Барабаш та ін. ; Нац. акад. прав. наук України. - 2-ге вид., переробл., і доповн. - Х. : Право, 2011. - 1128 с.

60. Кормич Б. А. Права людини в інформаційній сфері: міжнародні стандарти та їх конституційні гарантії в Україні [Електронний ресурс] // Б.А. Кормич // НУ ОЮА. - 2012.

61. Костецька Т. А. Конституційно-правове регулювання інформаційних прав: деякі термінологічні аспекти / Т.А. Костецька // Часопис Київського університету права. - 2013. - № 2. - С. 112-117.

62. Крегул І. Ю. Співробітництво України з міжнародною організацією ЮНЕСКО у сфері правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Іван Юрійович Крегул. - К, 2011. - 18 с.

63. Кукшинова О. О. Правове регулювання доступу до відкритої інформації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Ольга Олегівна Кукшинова. - К, 2012. - 18 с.

64. Культура та інформаційне суспільство XXI століття : [матеріали наук.-творч. студент. конф., 10-11 квіт. 2001 р.] / ред.: І. О. Давидова; Харк. держ. акад. культури. - Х., 2001. - 152 с.

65. Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : [матеріали конф. молодих науковців, 17-19 квіт. 2002 р.] / ред.: М. В. Дяченко; Харк. держ. акад. культури. - Х., 2002. - 157 с.

66. Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : [матеріали конф. молодих науковців, 20-22 квіт. 2005 р. ] / ред.: С.В. Сищенко; Харк. держ. акад. культури. - Х., 2005. - 246 с.

67. Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : Матеріали конф. молодих науковців, 17 - 19 квіт. 2002 р. / ред.: М. В. Дяченко; Харк. держ. акад. культури. - Х., 2002. - 157 с.

68. Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : Матеріали конф. молодих науковців, 20 - 22 квіт. 2005 р. / ред.: С. В. Сищенко; Харк. держ. акад. культури. - Х., 2005. - 246 с.

69. Ліпкан В. А. Інформаційні права і свободи людини та громадянина / В.А. Ліпкан, Ю.Є. Максименко. - К.: НАВС, 2011. - 12 с.

70. Логінов О. В. Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки органів виконавчої влади : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / О.В. Логінов ; Нац. акад. внутр. справ України. - К., 2005. - 20 с.

71. Макаренко Є. А. Європейське інформаційне право / Є.А. Макаренко. - К.: ІМВ, 2006. - 222 с.

72. Макаренко Є. А. Інформаційне суспільство, політика, право в програмній діяльності ЮНЕСКО / Є. А. Макаренко. - К. : Наук.-вид. центр "Наша культура і наука", 2001. - 384 с.

73. Макаренко Є. А. Правові засади розвитку інформаційного суспільства в Україні : автореф. дис... доктор. політ. наук: 23.00.04 / Є.А. Макаренко. - К., 2002. - 21 с.

74. Макарова М. В. Українське інформаційне суспільство і його мережна економіка: реалії й перспективи / М. В. Макарова // Екон. -мат. моделювання соц.-екон. систем. - 2005. - Вип. 9. - С. 16-20.

75. Манако О. В. Інформаційне суспільство та ринок інформаційно- телекомунікаційних послуг: сучасний стан та перспективи розвитку / О. В. Манако // Екон.-мат. моделювання соц.-екон. систем. - 2005. - № 10. - С. 116-127.

76. Маруховський О. О. Політичні аспекти зарубіжних концепцій інформаційного суспільства: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / О.О. Маруховський ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф.Кураса НАН України. - К., 2008. - 20 с.

77. Маршалл М. Война и мир в глобальной деревне [Електронний ресурс] / Маклюэн Маршалл [пер. с англ. М. Маклюэн, К. Фиоре]. - М. : АСТ : Астрель, 2012. - 224 с.

78. Маклюэм Г. Понимание Медиа / Маршал Маклюэн. - М. КОНОН, 2003. - 464 с.

79. Мей К. Інформаційне суспільство. Скептичний погляд : [пер. з англ.] / К. Мей. - К. : К.І.С., 2004. - 220 с.

80. Мей К. Концепції інформаційного суспільства в контексті скептичного аналізу: скептичний погляд : [Електронний ресурс] / К. Мей // STUDALL. - 2010. - Режим доступу: http://studall.org/all2-109507.html

81. Мета та принципи стандартизації [Електронний ресурс] // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. - 2011. - Режим доступу : http://khcsm.org.ua/meta_ta_printsipi_standartizatsiji

82. Механізм правового регулювання [Електронний ресурс] // Теорія держави і права. - 2012.

83. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. - 2000. - Режим доступу : http: //zakon3 .rada. gov.ua/laws/show/995_043

84. Мосенко Ю. О. Державна інформаційна політика України: організаційно-правові аспекти здійснення : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Ю.О. Мосенко. - Київ, 2011. - 18 с.

85. Мурашин О. Г. Акти прямого народовладдя у правовій системі : автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / О.Г. Мурашин ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2001. - 34 с.

86. Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 10 серпня 2012 р. № 208 «Про затвердження Інструкції з діловодства у Держкомтелерадіо України» [Електронний ресурс] // Державний комітет телебачення і радіомовлення України. - 2015. - Режим доступу : http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=94970&cat_id=94969

87. Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 7 жовтня 2015 р. № 304 «Про затвердження Статуту Національної телекомпанії України» [Електронний ресурс] // Державний комітет телебачення і радіомовлення України. - 2015. - Режим доступу : http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=124157&cat_id=94566

88. Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 6 лютого 2013 р. № 24 «Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Держкомтелерадіо України та затвердження Положення про них» // Офіційний вісник України. - 2013. - № 18. - С. 108. - Ст. 633.

89. Наказ Державного підприємства Українського державного центру радіочастот від 29 травня 2009 р. № 226 «Про введення системи ІСОМТ в промислову експлуатацію» [Електронний ресурс] // Український державний центр радіочастот. - 2015. - Режим доступу : http://www.ucrf.gov.ua/nakaz- 226-vid-29-05-2009-pro-vvedennya-sistemi-isomt-v-promislovu-ekspluatatsiyu/

90. Наказ Міністерства інформаційної політики України від 18 березня 2015 р. «Про затвердження Положення про Спеціалізовані експертні ради при Міністерстві інформаційної політики України» [Електронний ресурс] // Міністерство інформаційної політики України. - 2015. - Режим доступу: http : //mip .gov .ua/documents/14 .html

91. Наказ Міністерства юстиції України від 21 лютого 2006 р. № 12/5 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні та Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності» // Офіційний вісник України. - 2006. - № 9. - С. 151. - Ст. 571.

92. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв´язку та інформатизації [Електронний ресурс] // НКРЗІ. - 2015. - Режим доступу: http://www.nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=250&language=uk

93. Новицька Н. Б. Організаційно-правові аспекти інформаційної культури в управлінській діяльності : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Н.Б. Новицька ; Нац. акад. держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2007. - 19 с.

94. Нормативно-правове регулювання інформаційних відносин у Європі [Електронний ресурс] // ВІЧЕ. - 2011. - Режим доступу : http: //www.viche.info/j ournal/2565/

95. Петров С. В. Адміністративно-правове забезпечення реалізації права громадян на інформацію : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Сергій Вікторович Петров. - Запоріжжя., 2013. - 18 с.

96. Положення про інформаційне забезпечення наукової та науково- технічної експертизи за матеріалами фонду науково-дослідних, дослідно- конструкторських робіт і дисертацій відкритої і засекреченої тематики : Наказ Міністерства України у справах науки і технологій від 02.11.98 № 283 // Офіційний вісник України від 10.12.1998 1998 р., № 47. - С. 63.

97. Порошенко підписав безвізові [Електронний ресурс] // ТСН. - 2015. - Режим доступу: http://tsn.ua/ukrayma/poroshenko-pidpisav-bezvizovi-zakom- 538917.html

170. PRINCE - Priority information actions for the European citizen: [Електронний ресурс] // EUROPEAN COMMISSION. - 2015. - Режим доступу : http://cordis.europa.eu/news/rcn/9022_en.html

171. Summit meetings of Heads of State and Government (Лісабонський саміт 2000): [Електронний ресурс] // HATO. - 2000. - Режим доступу: http://www.nato.int/cps/en/SID-07C22051-8CFE8FC6/natolive/events_66529.htm

172. Webster F. The theories of the information society: [Електронний ресурс] / Frank Webster // Lancaster University. - 2006. - Режим доступу : http://cryptome.org/2013/01/aaron-swartz/Information-Society-Theories.pdf

173. Theories of the Information Society (International Library of Sociology): [Електронний ресурс] / AMAZON. - 2015. - Режим доступу: http://www.amazon.com/Theories-Information-Society-International- Sociology/dp/0415406331