Ораторське мистецтво

3.7. Невербальні сигнали спілкування

Під час висловлювань у процесі сперечання учасники можуть застосовувати невербальні засоби. Вони допомагають створити образ опонента, слугують для уточнення, а іноді й зміни смислу вербального повідомлення, для надання або посилення емоційного забарвлення сказаного.

Як розуміти деякі невербальні сигнали

СИГНАЛ - ТРАКТУВАННЯ

Руки схрещені на рівні грудей

Позиція оборони

Легке постукування по столу

Нетерпіння

Руки складені як у молитві, пальці трохи розставлені

Почуття переваги

Руки під столом

Не готовий до розмови або боїться виказати свою невпевненість, нервовість

Руки на столі не схрещені

Готовність вступити в контакт

Посмішка, злегка нахилена голова, ритмічне похитування головою

Розуміння, готовність до контакту

Підйом голови і погляд угору, нахилена голова і зосереджений погляд

Не готовий до контакту, розмірковує

Довгий нерухомий погляд в очі співрозмовника

Бажання підкорити собі

Погляд в підлогу

Страх і бажання втекти

Погляд убік

Нехтування

Треба зазначити, що використання невербальних засобів спілкування обмежене національними, культурними й релігійними традиціями.

Завдання

 1. Опрацюйте матеріали таблиці “Найпоширеніші різновиди публічного спору” (табл. 3.1) та охарактеризуйте їх, здійснивши порівняльний аналіз специфічних рис кожного з різновидів [66, с. 439-441].
  1. Ознайомтеся з коректними й некоректними прийомами ведення спору (табл. 3.2) та обґрунтуйте їх яскравими прикладами з власного досвіду [66, с. 449450].

 1. Спрогнозуйте варіанти завершення суперечки, спираючись на матеріали таблиці “Рекомендації для вироблення конструктивного підходу у спорі” (табл. 3.3). Визначте словесні формули, які сприяють конструктивній та коректній активізації співрозмовника.

Пригадайте ситуації ділової полеміки з обраної професії та скоригуйте, в разі необхідності, їх хід, дотримуючись наведених рекомендацій [66, с. 454-458]. Ознайомтеся з алгоритмічним приписом, який визначає доцільну послідовність мисленнєво-мовленнєвих дій як узагальнених прийомів (кроків, блоків) самостійного розв’язання поставленого завдання - активної участі в запланованій дискусії. Прокоментуйте кожен “крок” дискутанта [66, с. 464-465].

Алгоритмічним припис учаснику дискусії

 1. Визначте для себе межі теми дискусії та переконайтеся, чи всі слова і поняття теми та проблеми дискусії Ви чітко й повно розумієте (у разі потреби скористайтеся авторитетними науковими та словниково-довідковими виданнями).

2. З’ясуйте основні структурні компоненти дискусії та їх роль в обговоренні означеної теми:

2.1. Початок (встановлення контакту зі співрозмовниками; визначення мети, проблем та актуальності дискусії; активізація уваги).

2.2. Інформування (виклад інформації в обраний спосіб: повідомлення, пояснення, опис, характеристика).

2.3. Власне дискусія: аргументація (коректне наведення доказів на захист сформульованих тез).

2.4. Контраргументація (коректне наведення доказів для нейтралізації антитез, заперечень, непогоджень із співрозмовником).

2.5. Прийняття рішення.

2.6. Підбиття підсумків.

3. Визначте джерела інформації з дискутованої теми, детально знайомтеся з ними й зафіксуйте найважливішу інформацію (тези, аргументи) до кожного із структурних компонентів дискусії.

4. Порівняйте точки зору різних авторів і вибудуйте свій погляд на дискутовану проблему або приєднайтеся до певної тези чи позиції автора.

5. Побудуйте свої дії учасника дискусії за п’ятьма законами організації мисленнєво-мовленнєвої діяльності (концептуальний, моделювання слухацької аудиторії, стратегічний, тактичний, мовленнєвий).

6. Спрогнозуйте вірогідні заперечення і зауваження співрозмовника та визначте можливі контраргументи й оптимальну форму своєї реакції на них з метою переконання.

7. Оберіть коректні прийоми утримання уваги співрозмовників і дотримуйтесь правил цивілізованого спілкування.

8. Визначте можливі варіанти завершення дискусії та оберіть найдоцільніший із них.

9. Проаналізуйте свою мисленнєво-мовленнєву діяльність під час дискусії, зробіть аргументовані висновки та сформулюйте поради й рекомендації для себе як дискутанта на майбутнє.

 1. Прокоментуйте основні параметри оцінювання мовної культури оратора. Оцініть свої відповіді (й однокурсників) на семінарських заняттях із фахових дисциплін (табл. 3.4).

Загальна інформація (Дата публічної промови. Слухацька аудиторія. Вид публічного мовлення. Жанр публічного мовлення. Тема, цілі).

Наведіть приклади найчастіших порушень студентами, магістрантами, аспірантами лексичних норм культури мовлення.

 1. Наведіть приклади найчастіших порушень студентами, магістрантами, аспірантами фонетико-інтонаційних норм культури мовлення.

Ознайомтесь із табл. 3.9, яка визначає типологію запитань за метою та ситуації їх використання.

 1. Ознайомтеся з прикладами відповідей на запитання та ситуаціями їх використання (табл. 3.10).
 2. Ознайомтеся з рекомендаціями, розробленими американськими дослідниками для підготовки до розумових та нервових перевантажень, якими насичена професійна діяльність менеджера, перекладача, журналіста, юриста. Поясніть, на тренування саме чого спрямовані наведені рекомендації, і визначте їх роль у творчій діяльності ритора [66, с. 166-167].
 • Через 5-10 хвилин після пробудження якнайшвидше порахуйте у зворотному порядку від 100 до 1. Потім повторіть алфавіт, придумуючи на кожну літеру слово. Якщо Ви забули якусь літеру або не можете придумати слово, не спиняйтеся. Тут важливим є темп.
 • Назвіть по двадцять чоловічих та жіночих імен.
 • Виберіть будь-яку літеру алфавіту і назвіть двадцять слів, які починаються з неї. Закрийте очі і порахуйте до двадцяти.
 • Якщо у Вас є час, можна ускладнити завдання. Вам знадобиться друкований текст, ручка, папір і годинник. Виберіть з тексту будь-яке слово.

Поставте годинник на п’ять хвилин і запишіть якнайбільше фраз з обраним словом. Через п’ять хвилин спиніться і порахуйте до двадцяти.

 • Потім переверніть текст догори ногами і почитайте вголос.
 • Уважно подивіться на знайомий предмет, який є у Вашій кімнаті. Закрийте очі й опишіть його по пам’яті. Відкрийте очі і, ще раз поглянувши на предмет, визначте пропущені деталі.
 • Опишіть по пам’яті риси обличчя одного із ваших знайомих. Під час зустрічі з’ясуйте, що Ви пропустили.
 • Огляньте кімнату. Закривши очі, намагайтеся відтворити все побачене.
 • Щоб не знижувалися творчі можливості мозку, вчені також рекомендують час від часу зраджувати деяким звичкам. Наприклад, чистити зуби, тримаючи щітку лівою рукою, одягати годинника на іншу руку, поміняти дорогу на роботу тощо.
 1. Ознайомтесь із фрагментом популярної книги Дейла Карнегі “Як виробляти впевненість у собі і впливати на людей, виступаючи публічно” та з’ясуйте, яку з трьох квалітативних (якісних) ознак публічного мовлення коментує відомий американський психолог і в чому полягає її сутність [66, с. 120].

Постійно занотовуйте усі думки, які приходять у Вашу голову, і весь час ретельно обдумуйте їх. Не слід прискорювати цей процес, це одне із найважливіших розумових зусиль, яких Вам треба докласти. Завдяки йому Ваша свідомість перетворюється у дійсно творчу силу... Записуючи, я відшліфовую як саму думку, так і її словесну форму... Значно легше аналізувати факти після їх попереднього запису: добре сформульована проблема - наполовину розв’язана проблема.