Управління персоналом

13.4. Стимул як фактор активізації трудової діяльності. Взаємозв’язок між мотивами і стимулами

Поряд з категоріями «мотив» і «інтереси» у теорії і практиці мотивації трудової діяльності широко використовується термін «стимул». Незважаючи на те, що ці категорії мають великий історичний «стаж», в економічній літературі відсутнє однозначне трактування їхнього співвідношення (подібності та розходження). Поширена думка про тотожність змісту категорій «мотиви» і «стимули». Але термін „стимул” (від лат. Stimulus - батіг, батіг) означає спонукання до дії, причину, яка спонукує. Виходячи з етимології терміна, можна допустити, що в основі цих дій, що спонукують, лежать зовнішні фактори (матеріальні, моральні та ін.). Таким чином, під стимулом розуміємо зовнішнє спонукання, що має цільову спрямованість. Мотив - це теж спонукання до дії, але в його основі може бути як стимул (нагорода, підвищення по службі, адміністративна похвала - наказ, розпорядження і т.п.), так і особисті причини (почуття обов´язку, відповідальність, страх, шляхетність, прагнення до самовираження і т.п.).

Стимул перетворюється у мотив тільки тоді, коли він усвідомлений людиною, прийнятий нею. У загальному виді стимулювання - це процес використання конкретних стимулів на благо людини й організації. Стимулювати - це значить впливати, спонукати до цільової дії, дати поштовх ззовні. Стимулювання - один зі способів, за допомогою якого може здійснюватися мотивація трудової діяльності. Чим вища якість робочої сили, досконаліші трудові відносини, тим більше потреба в стимулюванні як засобі управління людьми, тим більша членів організації, причому без зовнішнього впливу, виявляють зацікавленість справами організації, її цілями.

Для керівництва підприємства (організації) основними цілями впровадження систем матеріального і нематеріального стимулювання працівників є такі:

 • підвищення обсягів реалізації і виконання виробничих і фінансових планів;
 • підвищення якості продуктів і послуг компанії;
 • підвищення матеріальної зацікавленості працівників підприємства і забезпечення їм соціальних гарантій;
 • спонукання персоналу підприємства працювати максимально ефективно за мінімальні гроші при стійкій ілюзії адекватності одержуваної винагороди і неминучості заслуженої догани;
 • підтримка зацікавленості співробітників в успішному проведенні можливих структурних перетворень на підприємстві, стимулювання висококваліфікованої праці персоналу різних категорій;
 • залучення й утримання висококваліфікованих фахівців, розвиток таких якостей персоналу, як ініціатива, лояльність і відданість компанії;
 • створення стимулів для підвищення якості прийняття управлінських рішень вищим керуючим складом підприємства, що сприяють росту ефективності компанії в цілому і скороченню витрат;
 • зміцнення дисципліни працівників, лояльності до компанії і солідарної відповідальності персоналу;
 • прояснення, узгодження і доведення системи цілей управління до рівня кожного робочого місця (кожної посади).

Можливі такі варіанти політики стимулювання персоналу:

 1. Шляхом розробки і застосування системи стимулювання сформувати і підтримувати визначений мотиваційний профіль компанії, який відповідає реалізованій стратегії розвитку бізнесу. У цьому випадку система стимулювання повинна створювати гранично некомфортні умови для персоналу з небажаним мотиваційним типом, і створювати сприятливі умови для працівників із прийнятним мотиваційним типом. Тим самим, буде відбуватися "вимивання" персоналу з несприятливим типом мотивації, замість якого буде здійснюватися набір нового персоналу, що має бажану структуру мотивації.
 2. Оптимізувати систему стимулювання під існуючий мотиваційний профіль компанії, щоб забезпечити гранично конструктивну поведінку наявного персоналу.