Управління персоналом

9.4. Контролінг в управлінні персоналом

Без контролю кадрове планування не може бути успішним. При цьому контроль не можна плутати з наглядом над людьми в організації. Цей контроль не можна також розуміти і застосовувати як вираження недовіри стосовно співробітників. Контроль як функція керівництва завжди спрямований на конкретні задачі та завжди є складовою частиною цілеспрямованого процесу прийняття рішень.

Найпершою задачею контролю є фіксація результатів кадрового планування. При зіставленні запланованого й отриманого результатів випливає аналіз відхилень і розробка заходів щодо коригування. Відповідно до цієї інтерпретації кадровий контроль є регулярною заключною фазою процесу прийняття кадрових рішень. Поряд із задачею інформаційної підтримки кадрового планування кадровий контроль у рамках загального організаційного контролю спрямований на оптимізацію використання персоналу в організації. Контроль надає інформацію для звітності та дозволяє документувати дотримання трудових і соціально-правових норм.

Необхідно диференціювати різні аспекти контролю щодо кадрової справи. Контроль може стосуватися, з одного боку, самих кадрових процесів, а з іншого боку - їхніх результатів. Тут повинні прийматися до уваги не тільки глобальний процес прийняття рішень, який виходить за рамки окремих функцій, але і процеси прийняття рішень у межах окремих кадрових підсистем (функцій), а також їхні результати.

Розширення традиційного розуміння кадрового контролю коригувального типу дає кадровий контролінг. Функція контролінга складається з координації цілеприпускання, планування, контролю й інформації. Координаційна задача стає все більш значущою, тому що кадрова робота з її функціями стає все більш комплексною і багатогранною взаємозалежністю цілей і засобів, що вимагають цілеспрямованого узгодження. Цілями кадрового контролінга може бути:

 • підтримка кадрового планування;
 • забезпечення гарантії надійності та підвищення якості інформації про персонал;
 • забезпечення координації у рамках функціональних підсистем системи управління персоналом, а також стосовно інших функціональних підсистем організації;
 • підвищення гнучкості в управлінні персоналом шляхом своєчасного виявлення недоліків і ризиків для кадрової роботи та ін.

До задач кадрового контролінга відноситься створення кадрової інформаційної системи, а також аналіз наявної інформації з погляду її значущості для кадрової служби. На практиці для наочності кадрового контролінга використовуються деталізовані переліки задач. Прикладом може служити такий деталізований перелік завдань кадрового контролінга:

1. Створення системи кадрового планування і контролю:

 • вибір методу і процедур;
 • визначення порядку проведення планування;
 • визначення основних вимог щодо складання плану і контролю за ним;
 • визначення зовнішніх і внутрішніх передумов плану.

2. Створення кадрової інформаційної системи:

 • визначення потреби в інформації;
 • розробка системи інформації про робочі місця;
 • розробка системи оцінки кадрів;
 • розбудова інформаційної системи для обліку зовнішніх і внутрішніх змін, що мають значення для планування;
 • ієрархічний аналіз потреби в інформації;
 • визначення одержувачів інформації;
 • підготовка і оформлення змісту кадрової звітності.

3. Координація кадрового планування:

 • підготовка засідань щодо кадрового планування;
 • проведення обговорень плану з керівниками відповідних служб;
 • перевірка дотримання завдань, що встановлені кадровим планом по всій організації;
 • узгодження кадрового плану з іншими частковими планами організації;
 • проведення контролю за виконанням плану;
 • розробка відповідних пропозицій і заходів для усунення відхилень від плану.

4. Проведення досліджень ефективності кадрового плану.
5. Виконання функцій кадрового аудиту:

 • перевірка методів, моделей і процесів, що застосовуються у кадровій справі, з погляду їх економічної та соціальної ефективності;
 • перевірка здатності відповідальних співробітників правильно використовувати інструментарій кадрового управління;
 • проведення внутрішніх і зовнішніх порівняльних оцінок ефективності роботи з кадрами організації.

6. Ведення системи кадрової інформації.

7. Складання звітів по кадрах.