Управління персоналом

9.3. Нормування праці: сутність, значення, види норм праці

Практичне значення нормування праці на виробництві дуже велике. Головна роль нормування праці складається у встановленні об´єктивно необхідної міри витрат живої праці (норми) на виконання конкретної роботи.

Норма праці - це першооснова організації праці та виробництва, з якої починаються і на якій ґрунтуються практично всі планово-економічні розрахунки на підприємстві як поточного, так і перспективного і прогнозного характеру. На основі норм витрат праці також розраховується економічна ефективність науково-технічних і організаційних нововведень.

Разом з тим норми праці є об´єктивною основою раціональної організації й оперативного управління виробництвом. Нормування грає значну соціальну роль як спосіб установлення рівнонапружених норм праці при однакових умовах виробництва незалежно від галузевої приналежності та відомчої підпорядкованості підприємства. Воно сприяє досягненню суспільно необхідної інтенсивності праці на різних ділянках підприємства, та у різних підприємствах і в регіонах.

Соціальне значення нормування праці полягає також у тому, що це діючий спосіб забезпечення оптимального співвідношення між мірою праці і мірою праці, що відповідає вимогам соціальної справедливості в розподілі фонду споживання.

Нормування поряд з іншими складовими організації праці сприяє раціоналізації трудових процесів, усуненню втрат робочого часу, оптимальному об´єднанню колективних зусиль на основі прогресивних норм кооперації праці. Порівняння фактичних витрат праці з об´єктивно необхідними дозволяє виявити сховані резерви виробництва, що в підсумку призводить до зменшення трудомісткості продукції та зростання продуктивності праці.

Значення нормування праці як вихідної бази для узгодження дій різних виконавців і структурних підрозділів не зменшується, а навпаки зростає в умовах високомеханізованого виробництва. Без точних норм витрат праці неможливо забезпечити єдність, погодженість і безперервність роботи численних систем машин і устаткування, а також ритмічність випуску готової продукції.

Навіть невелика помилка у визначенні витрат робочого часу на ту або іншу технологічну операцію в умовах високомеханізованого виробництва може викликати утворення «вузьких місць», що стримує нормальний хід виробництва. Через це частина робочих місць буде недостатньо завантажена, а інші будуть працювати в режимі перевантаження. Це буде негативно впливати на кількісні та якісні показники ефективності виробництва.

Правильно встановлені норми витрат оперативного часу на конкретних робочих місцях використовуються для обґрунтування найбільш раціональних режимів роботи і відпочинку як найважливішої передумови продуктивної роботи без збитку для здоров´я людини.

В умовах ринкової економіки, коли підприємство стає економічно самостійним, а конкуренція товаровиробників на порядок денний гостро ставить проблему виживання, нормування праці набуває особливого значення як діючий спосіб скорочення витрат живої праці, економії коштів на оплату праці, зниження собівартості продукції та підвищення її конкурентоздатності.

Норми витрат праці можна класифікувати в такий спосіб:

  • Норма часу (Нч.) - це кількість робочого часу, об´єктивно необхідного для виконання конкретної роботи (операції) при визначених організаційно - технічних умовах. Норма часу є вихідним, основним показником витрат живої праці, всі інші види є похідними.
  • Норма виробітку (Нв.) - це кількість одиниць продукції у натуральних показниках, яку повинен виробити робітник в одиницю робочого часу при визначених організаційно - технічних умовах.
  • Норма виробітку залежить від тривалості робочого періоду і норми часу.
  • Змінна норма виробітку: Нв. = Тзм.: Нв.ч.
  • Норма обслуговування (Ноб.) - це кількість об´єктів, які повинен якісно обслужити робітник в одиницю робочого часу. За допомогою цієї норми розраховують необхідну чисельність допоміжних робітників і багатоверстатників.
  • Норма підпорядкованості - це оптимальна кількість людей, підлеглих одному керівникові. Застосовується вона для визначення кількості посад керівників.
  • Норма співвідношення кількості працівників характеризує нормативні пропорції чисельності працівників різних категорій.
  • Нормоване завдання - розрахунковий обсяг роботи, який повинен виконати працівник за визначений період часу.