Управління персоналом

9.2. Регламентування робочого часу, трудових обов`язків та міри праці

Регламентація робочого часу проводиться, ґрунтуючись на «Кодексі законів України про працю» статті 50 -65. У законах передбачене таке:

  1. Норма тривалості робочого часу трудящого не може перевищувати 40 годин на тиждень. Організації та підприємства, що складають колективний договір, можуть установлювати норму тривалості робочого дня менше, ніж це передбачено у законі.
  2. Скорочена тривалість робочого дня встановлюється для працівників у віці від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень, для осіб у віці від 15 до 16 років (учнів у віці від 14 до 15 років, що працюють у період канікул) - 24 години на тиждень. А тривалість робочого дня учнів, що працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати більш половини максимального робочого часу, для працівників, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці - не більше 36 годин на тиждень. Перерахування професій, що надають право на скорочений трудовий тиждень установлюється законодавством. Крім цього укорочений робочий тиждень установлюється законодавством для окремих категорій працівників (учителів, лікарів і т.д.) Також може встановлюватися для жінок у яких діти у віці до 14 років, або діти інваліди. Неповний робочий день може встановлюватися як при прийнятті на роботу, так і згодом: на прохання вагітної, жінки з дитиною до 14 років або дитиною інвалідом, або при догляді за хворим членом родини відповідно до медичного висновку. У таких випадках оплата праці проводиться пропорційно відпрацьованому часу або виробітку. Неповний робочий день не обмежує прав працівників.
  3. Для трудящих установлюється 5-денний робочий тиждень, із двома вихідними днями. При такому режимі робочого тижня тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, що затверджуються власником або уповноваженим органом при узгодженні з профспілкою підприємства і встановленою тривалістю робочого тижня. На тих підприємствах, де використання 5-денного робочого дня недоцільно, встановлюється 6-денний робочий день з одним вихідним, при цьому тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 годин при 40 - годинному робочому тижні.Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на 1 годину як при 5-денному, так і 6- денному робочому тижні.
  4. У нічний час тривалість робочого часу скорочується на годину, але це правило не поширюється у тих випадках, коли це необхідно для умов виробництва. Нічним вважається час з 22 годин до 6 годин. При цьому забороняється залучення до роботи у нічний час: вагітних, жінок з дітьми до 3-х років, осіб молодше 18 років.
  5. Час початку і завершення щоденної роботи (зміни) передбачається правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіка змінності відповідно до законодавства. При змінній роботі працівники чергуються у змінах рівномірно в порядку, встановленому правилами внутрішнього трудового розпорядку; перехід з однієї зміни на іншу, як правило повинен відбуватися через тиждень, за графіком. Тривалість перерви в роботі між змінами повинна бути не менше подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні, робота протягом двох змін заборонена.
  6. Понаднормова робота як правило не допускається. Її можна використовувати тільки у виняткових випадках. Понаднормова робота не повинна перевищувати для кожного працівника 4-х годин протягом двох днів підряд і 120 годин у рік.

До основних трудових обов´язків працівників відносяться: працювати чесно, совісно, дотримуватися трудової дисципліни, вчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органа, підвищувати продуктивність праці, поліпшувати якість продукції, дотримуватися технологічної дисципліни, вимог охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії. Основні обов´язки закріплені у статті 139 КЗПП України. Спеціальні обов´язки, у яких відбивається специфіка конкретного підприємства або конкретної трудової функції, що установлюються нормативними актами.

Усі обов´язки можна розділити на дві групи:

  • обов´язки для забезпечення конкретної трудової функції;
  • обов´язки щодо дотримуватися загальних правил поведінки, що забезпечують нормальний трудовий процес.

Обов´язки власника насамперед складаються з обов´язків щодо забезпечення осіб роботою, яку вони виконують на договірній основі,

із соціальних, економічних гарантій і права, передбачених законом. Усі власники зобов´язані забезпечити розмір оплати праці найманих робітників усіх видів підприємств, не нижче мінімальної заробітної плати, установленої державою; забезпечити виконання гарантій, установлених для жінок у зв´язку з материнством, для неповнолітніх працівників; сплачувати обов´язкові страхові внески за працюючих працівників у Фонд соціального страхування і Пенсійний фонд України та ін. Власник зобов´язується забезпечити працівникові умови праці, забезпечити його сировиною, устаткуванням, інструментом, забезпечити охорону речей працівника під час його роботи. Важливим обов´язком власника є своєчасна виплата працівникові заробітної плати, надання оплачуваної щорічної відпустки, надання іншої передбаченого законодавством і колективним договором, відпустки.

Деяку специфіку мають основні трудові обов´язки державних службовців, таких як Президент України, народні депутати, прем´єр-міністр та ін.

Конкретні трудові обов´язки окремих категорій працівників обумовлені спеціальними статутами, положеннями про дисципліну й інструкціями.