Управління персоналом

7.2. «Інвестування в людину» і його ефективність

Витрати на освіту і професійну підготовку складають основну частину капіталовкладень у розвиток робочої сили на всіх рівнях. Ці капіталовкладення включають початкові витрати і супроводжуються надією на окупність і прибутковість у майбутньому. Отже, зазначені витрати можна розглядати як інвестиції в людину, що здатні забезпечити збільшення продуктивності та доходів працівника й організації, у якій він трудиться.

Ведучі організації витрачають на професійний розвиток своїх співробітників значні засоби - від 2 до 10% фонду зарплати, що, наприклад, для такої компанії, як «Дженерал моторс», складає суму понад 1 млрд. доларів на рік. Крім безпосереднього впливу на фінансові результати компанії, капіталовкладення у професійний розвиток сприяють створенню сприятливого клімату в організації, підвищують мотивацію співробітників і їх відданість організації, забезпечують послідовність в управлінні.

При оцінці ефективності інвестицій у розвиток людини шляхом навчання зіставляються витрати в сьогоденні результати і в майбутні. Можна виділити декілька способів визначення доцільності таких інвестицій:

а) Тін. = інвестиції : валовий прибуток або валові нагромадження;

б) Тін. = ДО+Кр.*(1+і) : П+А+Акр., де Тін. - термін окупності інвестицій;

ДО - первісні інвестиції;

Кр. - величина кредиту, використовуваного для інвестицій;

П+А - валові нагромадження (прибуток і амортизація);

Акр. - амортизація кредиту; і - відсоток за кредит.

в) Еч.(відн.) = Чнв*Рнв : 100,

де Чнв - чисельність робітників, що збільшили виконання норм виробітку в

результаті підвищення кваліфікації;

Рнв - приріст відсотка виконання норм виробітку робітниками.