Управління персоналом

6.4. Прогнозування персоналу на перспективу

Прогнозування персоналу на перспективу - це процес, заснований на формуванні системи аргументованих уявлень про напрямки розвитку і майбутній стан персоналу.

Основою прогнозу є спеціальні обстеження, інші прогнози, вірогідний математичний аналіз і аналіз тимчасових рядів, мозковий штурм, індивідуальні опитування фахівців.

Прогнозування персоналу на перспективу полягає у:

а) аналізі економічних, соціальних, технічних та інших процесів, що відбуваються в організації та її оточенні; причинно- наслідкових та інших зв´язках між ними; оцінці сформованої ситуації і виявленні вузлових проблем;

б) формуванні погляду на організацію й умови її функціонування в майбутньому, труднощі та практичні задачі;

в) обґрунтуванні, зіставленні й аналізі різних варіантів розвитку організації, її кадрового потенціалу.

Прогнози персоналу розробляються насамперед у виді сукупності кількісних і рідко - якісних оцінок, а також показників імовірності їхнього досягнення. Так названий інтервальний прогноз являє собою «вилку», ширина якої прямо пропорційна імовірності його виконання. У найпростішому випадку прогноз являє собою твердження про можливість або неможливість тієї або іншої події.

На практиці застосовується кілька методів прогнозування:

  • екстраполяція;
  • математичні моделі;
  • експертні оцінки.

Прогнози доповнюються визначеними допущеннями про те, що розвиток ситуації буде відбуватися саме так, а не інакше. Допущення заповнюють прогалину, залишену у ході складання прогнозу. На відміну від останнього допущення стосуються більш достовірних подій і явищ. Докладний опис послідовних подій, з визначеним ступенем імовірності ведучих до передвіщеного стану об´єкта управління або можливих наслідків зробленого вибору, називається сценарієм. Багатоваріантність прогнозів припускає складання декількох сценаріїв (звичайно 2-3), кожний з яких розробляється у трьох варіантах: оптимістичному - у надії на сприятливі умови; реалістичному, вихідному з нормальних, середніх умов; песимістичному, який припускає, що справи в організації можуть бути зовсім погані.

Наявність трьох варіантів сценарію задає рамки, у яких припустимі відхилення у ході реалізації стратегії, яка ґрунтується на реалістичному сценарії. Можливості прогнозування потреби персоналу на перспективу наведені нижче, табл. 6.1.

Таблиця 6.1. Можливості прогнозування потреби персоналу на перспективу

Причини виникнення потреби у кадрах

Можливості прогнозування

Вибуття за віком

У більшості випадків точний прогноз

Вибуття з непередбачених обставин

Не прогнозовано

Перехід на іншу або більш високу посаду

Добре прогнозовано при наявності відповідного плану

Звільнення з посади через невідповідність вимогам

Прогнозовано для нетривалого періоду при наявності даних атестації

Направлення на навчання

Прогнозовано на 2-5 років

Звільнення за власним бажанням

Частково прогнозовано на основі анкет

Збільшення потреби в кадрах у зв´язку з розширенням діяльності

Передбачувано на основі стратегічних планів і науково- технічних програм

Зміна потреби в кадрах у зв´язку з удосконалюванням управління

Передбачувано