Управління персоналом

3.4. Інформаційне і матеріально-технічне забезпечення управління персоналом

Головні функції процесу управління персоналом, які реалізуються на різних рівнях системи управління організацією, — вироблення рішень і контроль за їхнім виконанням. Саме необхідність забезпечення виконання цих функцій дає можливість розглядати управління персоналом як інформаційний процес, тобто такий, що функціонально включає одержання, передачу, обробку (перетворення), збереження і використання інформації, а саму ієрархічну систему управління — як інформаційну систему. Взагалі, процес управління персоналом можна представити у виді безлічі погоджених, таких, що постійно приймаються і реалізуються, спрямованих у кінцевому рахунку на досягнення головної мети - функціонування організації. Таким чином, вироблення кожного з цих рішень повинне бути забезпечене інформаційно.

Інформаційне забезпечення системи управління персоналом - це сукупність реалізованих рішень щодо обміну, розміщення і форм організації інформації, яка циркулює в системі управління при її функціонуванні. Воно включає оперативну інформацію, нормативно-довідкову інформацію, класифікатори техніко-економічної інформації і системи документації (уніфіковані та спеціальні).

Головною метою матеріально-технічного забезпечення системи менеджменту персоналу є максимально ефективне сприяння вирішенню завдань управління з мінімальними трудовими і вартісними витратами. Узагальнене матеріально-технічне забезпечення системи управління персоналом організації - це комплекс взаємозалежних технічних засобів збору, реєстрації, нагромадження, передачі, обробки, виведення і надання інформації, а також засобів оргтехніки.

Відповідно до послідовності стадій технологічного процесу перетворення інформації, всі технічні засоби, які можуть бути використані в службі управління персоналом, умовно можна розділити на п´ять груп:

  1. Засоби збору і реєстрації інформації для перетворення форми інформації у вид, зручний для дистанційної передачі та подальшої обробки (пристрої підготовки даних, реєстратори інформації, пристрої збору інформації).
  2. Засоби передачі інформації (системи телетайпного, телефонного, факсимільного зв´язку).
  3. Засоби збереження інформації (зовнішні запам´ятовуючі пристрої персональних комп´ютерів, картотеки).
  4. Засоби обробки інформації (засоби обчислювальної техніки), які призначені для перетворення вихідних даних у підсумкову інформацію, необхідну для прийняття управлінських рішень.
  5. Засоби видачі інформації, які призначені для перетворення інформації у вид, зручний для сприйняття (друкувальні пристрої, знакові індикатори, дисплеї та ін.).

Термінологічний словник

Ресурсне забезпечення управління персоналом - сукупність нормативно-методичного, правового, інформаційного, матеріально-технічного і управлінського забезпечення функціонування управління персоналом як системи.

Нормативно-методичне забезпечення системи управління персоналом - сукупність документів організаційного, організаційно-методичного, організаційно-розпорядницького, технічного, нормативно-технічного, техніко-економічного характеру і нормативно-довідкові матеріали, що створюють умови для ефективного процесу підготовки, прийняття і реалізації рішень з питань менеджменту персоналу.

Правове забезпечення системи управління персоналом - сукупність законодавчих актів у сфері праці та трудових відносин, локальних актів нормативного і ненормативного характеру, що забезпечують вплив на суб’єкти і об’єкти управління персоналом з метою досягнення ефективної діяльності організації.

Колективний договір - угода, яка укладається між трудовим колективом і адміністрацією, як представником роботодавця, щодо регулювання їх взаємовідносин у процесі виробничо-господарської діяльності.

Лінійні керівники - керівники, які здійснюють оперативне (постійне) керівництво діяльністю персоналу основних підрозділів організації.

Функціональні керівники - керівники, що приймають управлінські рішення рекомендуючого (епізодичного) характеру по відношенню до робітників, які безпосередньо підкоряються лінійним (іншим) керівникам.

Інформаційне забезпечення системи управління персоналом - сукупність оперативної, нормативно-довідкової інформації, класифікаторів техніко-економічної інформації і системи документації, які циркулюють у системі управління персоналом.

Матеріально-технічне забезпечення системи управління персоналом - взаємозв’язаний комплекс технічних засобів для збору, реєстрації, накопичення, передачі, обробки, виходу і представлення інформації, а також засоби оргтехніки для забезпечення ефективного функціонування управління персоналом як системи.