Управління персоналом

2.3. Сутність, значення і зміст системного підходу в управлінні персоналом

Розмаїття аспектів управління персоналом передбачає відповідну систематизацію всіх складових управління персоналом.

З викладеного вище можна зробити узагальнений висновок, що управління персоналом представляє сукупність механізмів, принципів, форм і методів впливу на формування, розвиток і використання персоналу організації, реалізованих як низка взаємозалежних напрямків і видів діяльності. Отже, управління персоналом виступає одночасно і як система організації, і як процес, і як структура. Відповідно до вказаного, можна стверджувати, що під системою управління персоналом розуміється сукупність методів, процедур і програм впливу організації на своїх співробітників з метою максимального використання їхнього потенціалу. Організаційно-функціональна модель управління персоналом надана у табл. 2.1.

Таблиця 2.1. Організаційно-функціональна модель управління персоналом

Цілі управління

Забезпечення організації кадрами, їх ефективне використання, професійний і соціальний розвиток

Функції управління (укрупнені блоки)

1. Розробка стратегії, прогнозування і планування персоналу
2. Підбір, оцінювання і навчання персоналу
3. Організація, мотивація і адаптація працівників
4. Використання і розвиток персоналу, управління діловою кар’єрою
5. Правове і інформаційне забезпечення процесу управління персоналом

Структура управління

Структурно-функціональні ланки УП організації:

а) лінійні і функціональні керівники;

б) апарат служби УП

Методи УП

організаційно-розпорядчі; економічні; соціально- психологічні

Процес управління

предмет праці

засоби праці

сама праця

інформація

комп’ютери, засоби зберігання, передачі і надання інформації

керівники, спеціалісти, технічні виконавці

Необхідність системного підходу до даного питання обумовлена багатомірністю людини, яка виконує функції працівника й у цій якості виступає об’єктом управління персоналом. Людина бере участь у виробничій діяльності як її багатогранний суб´єкт: економічний, біологічний, соціальний, політичний, культурний, моральний, емоційно-вольовий, розумовий.

Системний підхід до управління персоналом враховує взаємозв’язок між окремими аспектами управління персоналом і виражається в розробці кінцевих цілей, визначенні шляхів їхнього досягнення, створення відповідного механізму управління.

Характерними ознаками системного підходу до управління персоналом є:

  1. Інтеграція кадрової політики зі стратегією розвитку організації.
  2. Адаптація до конкретних властивостей організації.
  3. Визнання аморфності границь впливу на людей.
  4. Узгодження довгострокових і короткострокових цілей.