Управління персоналом

1. Предмет, завдання й зміст дисципліни «управління персоналом», її зв`язок з іншими дисциплінами

Донедавна саме поняття «менеджмент (управління) персоналу» у нашій управлінській практиці було відсутнє. Тим часом існує безліч різних тлумачень даного терміна. Ось чому важливо мати досить чітке уявлення про основні поняття й терміни, що використовуються в управлінні персоналом. Оксфордський словник англійської мови дає наступне тлумачення менеджменту:

 • спосіб, манера спілкуватися з людьми;
 • влада й мистецтво керування;
 • уміння особливого роду й адміністративні навички;
 • орган управління, адміністративна одиниця.

Визначення сутності менеджменту і його змісту, що використовуються в науковій літературі, можна представити в такий спосіб як: функція ( вид діяльності); наука й мистецтво; категорія людей; орган або апарат управління; процес.

Отже, менеджмент персоналу (управління персоналом) - це комплексна прикладна наука про організаційно-економічні, адміністративно - управлінських, технологічних, правових, групових і особистісних факторах, способах і методах впливу на персонал підприємства для підвищення ефективності в досягненні цілей організації.

Об´єктом управління персоналом є особистості й спільності (формальні й неформальні групи, професійно-кваліфікаційні групи, колективи й організації в цілому), на які виявляється вплив для досягнення цілей організації.

Предметом управління персоналом є основні закономірності й рушійні сили, що визначають поведінку людей і спільностей в умовах спільної праці.

Завдання дисципліни полягають в тому, щоб виходячи з положень теорії менеджменту й узагальнення практичного досвіду, розкрити зміст, організаційні форми проведення роботи в сфері управління персоналом організації в конкретних умовах.

Відповідно до зазначених завдань зміст дисципліни полягає в дослідженні функцій управління персоналом, а саме: визначення потреби в персоналі, забезпечення персоналом і його розвиток, використання персоналу, мотивація результатів праці й поведінки персоналу, аналіз ефективності управління персоналом.

Управління персоналом зв´язане з безліччю суспільних, природніх і технічних дисциплін, тому доцільно розглянути деякі з них, використовуючи виділення тих елементів, які безпосередньо використовуються при вивченні курсу менеджмент персоналу:

Філософія:

 • соціальна й предметно-діяльністна сутність людини;
 • цілісне й історичне розуміння людини;
 • сутність і зміст процесу праці як людської діяльності;
 • всебічний розвиток людини як умови НТП.

Економічна теорія:

 • закони, які управляють виробництвом, розподілом і обміном матеріальних благ у людському суспільстві.

Економіка праці:

 • праця в її історично визначеній формі;
 • громадська організація праці;
 • трудовий процес.

Фізіологія праці, гігієна праці, охорона праці, психологія праці:

 • вплив на поведінку працівників процесу праці й санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища та вплив на організм людини, його працездатність, здоров´я.

Загальна соціологія й соціологія праці:

 • соціальні аспекти трудової діяльності;
 • закономірності функціонування трудових колективів; характер і втримування праці, співвідношення різних стимулів до праці й факторів задоволеності працею, соціальні аспекти організації праці, трудової активності працівників, професійної й соціальної адаптації працівників і т.п.