У сучасних умовах розвитку суспільства доступність інформаційних джерел та навчальних технологій докорінно змінює підходи як до змісту навчання, так і до навчально-методичного забезпечення цього процесу. Швидкі темпи соціально-політичних та економічних перетворень вимагають принципово нового ставлення до формування знань, умінь та навичок людей. Скорочення попиту на репродуктивні (стандартизовані) види діяльності при одночасному зростанні попиту на види діяльності, що вимагають високого рівня креативності та компетентності, унеможливлюють існування системи освіти, зорієнтованої на середнього студента. Суспільству все більше стають потрібними творчі особистості, здатні самостійно або у складі груп виконавців приймати рішення і творчо діяти у будь-якій ситуації. Тому все більш наочною виявляється тенденція освіти, спрямована на постійний розвиток особистості на засадах індивідуалізації навчання шляхом суттєвого збільшення частки самостійного вивчення дисциплін. При цьому модифікується сам зміст навчання, оскільки студент отримує можливість (у залежності від особистого рівня знань і умінь та схильностей) творчо підходити до вивчення теорії і практики в Україні та за її межами, пізнання існуючих проблем та шляхів їх вирішення. Це дозволяє досягти якісно нового рівня засвоєння матеріалу, оскільки у такий спосіб поєднується глибока теоретична підготовка та практичне втілення набутих знань при виконанні завдань з конкретних тем того чи іншого курсу. Але така форма навчання потребує якісного системного навчально-методичного забезпечення.

Ураховуючи викладене вище, метою посібника є надання системного характеру самостійній роботі студентів з дисципліни “Управління персоналом” в процесі набуття необхідного рівня знань та навичок, які передбачені освітньо-кваліфікаційними характеристиками відповідних фахових напрямів. Посібник має сприяти формуванню здатності самостійно опановувати методологічні основи та сутність системного підходу до управління персоналом, засвоєнню сучасних концепцій управління персоналом та вмінню використовувати їх на практиці, підкріпленому необхідними навичками щодо користування новітніми методами і технологіями управління персоналом. Цьому має сприяти регулярна робота за програмою курсу, підготовка до семінарських занять, виконання індивідуальних завдань та відповідних розрахунків, підготовка та розгляд практичних ситуацій, здійснення самоконтролю знань, умінь і навичок.

Посібник містить:

 • програму дисципліни;
 • комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми дисципліни;
 • критерії оцінювання знань студентів з дисципліни;
 • список основної та додаткової літератури для вивчення проблемних питань дисципліни.

Базою для розробки посібника є навчальна програма дисципліни «Управління персоналом», яка є нормативною дисципліною згідно з навчальними планами підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за напрямком «Економіка і підприємництво».

Сьогодні аксіомою є те, що мета управління персоналом - це забезпечення ефективної організації людських ресурсів у межах окремого підприємства чи установи. В умовах ринкової економіки нове розуміння управління персоналом полягає в тому, що замість відомої схеми управління А.Файоля (планування, організація, розпорядництво, координація, контроль) починає функціонувати більш складна модель, яка базується на взаємозв’язку управлінських процесів і операцій, цілей та ресурсів організації. В зв’язку з вищевикладеним, більш конкретним з позиції системного аналізу виглядає визначення управління персоналом як планування, координування і контроль всієї мережі організації. Ці широкі процеси і системи вдосконалення, покликані забезпечити спеціалізацію праці, потребу в кадрах, лідерство управлінського складу, правові гарантії, оцінку, компенсацію його витрат, колективний договір, організаційне навчання і розвиток.

Сутність управління персоналом полягає в тому, що люди розглядаються як конкурентне багатство компанії, яке потрібно розміщувати, розвивати, мотивувати разом з іншими ресурсами для досягнення мети. Узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду дозволяє сформулювати глобальну мету управління персоналом: формування, розвиток і реалізацію з найвищою ефективністю трудового потенціалу організації. Програмною ж метою в організації роботи з персоналом повинне стати оволодіння механізмом управління трудовою (індивідуальною, психофізіологічною, тощо) діяльністю людини у суворій відповідності принципам ефективного використання її особистісного потенціалу і формування особистості, яка володіє колективною психологією, високою кваліфікацією, розвиненим почуттям співвласника організації та високою відповідальністю.

Таким чином, метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами сутності й особливостей управління персоналом; закладення основи знань теоретико-методологічних аспектів та навичок практичного застосування прийомів і методів формування кадрової стратегії, планування, розвитку оцінювання та мотивації і стимулювання персоналу, регулювання трудової діяльності та управління робочим часом працівників; налагодження соціального партнерства в організації; визначення ефективності управління персоналом.

Головні завдання дисципліни:

 • засвоєння студентами знань з теорії управління персоналом та оволодіння ними вміннями та навичками застосовувати ці знання у бізнесі та організаціях;
 • розвиток у студентів здібностей до науково-дослідницької діяльності, самостійності та відповідальності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні отримати, знання та уявлення щодо:

 • сутність основних понять і категорій управління персоналом;
 • сутності основних функцій управління персоналом;
 • сутності методів і технологій управління персоналом;
 • налагоджування ефективної комунікації у процесі управління;
 • керівництва та лідерства, стилю управління;
 • організації роботи з персоналом;
 • визначення та оцінки ефективності управління персоналом. Уміння:
 • аналізувати і планувати чисельність й структуру персоналу;
 • виявляти потреби у навчанні персоналу та розробляти плани підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації;
 • аналізувати рівень умов праці в організації;
 • аналізувати ефективність організації трудових процесів і витрат робочого часу та розробляти заходи щодо удосконалення цих витрат;
 • організовувати професійний відбір працівників на вакантні робочі місця;
 • організовувати виробничу та соціальну адаптацію новоприйнятих працівників;
 • розробляти прогнози соціального розвитку з урахуванням світових тенденцій і фінансових можливостей підприємства;
 • вести наукові дослідження у сфері соціально-трудовихвідносин.

Універсальні компетенції:

 • здатність до ефективної комунікаційної взаємодії;
 • здатність до засвоєння нових знань, самовдосконалення;
 • здатність до системного мислення, творчого пошуку, комплексного аналізу проблеми, прийняття рішень;
 • здатність до самоменеджменту, до планування власної кар´єри та здорового способу життя;
 • здатність працювати у команді;
 • здатність добирати і використовувати психолого-педагогічні технології у професійній діяльності, здатність до лідерства.

Поєднання теорії та практики управління персоналом допоможе сформувати конкурентоспроможного фахівця, здатного ефективно використовувати сучасні технології роботи з персоналом і управління ним за відповідним напрямком фахової діяльності.