Фінанси

7.1. Бюджетний дефіцит: сутність, причини виникнення

Стан бюджету визначається шляхом зіставлення його дохідної і видаткової частин під час формування та виконання бюджету. Розрізняють три стани бюджету:

- баланс бюджету (рівновага доходів і видатків бюджету);

- бюджетний профіцит (перевищення доходів над видатками бюджету);

- бюджетний дефіцит (перевищення видатків над постійними доходами бюджету).

Збалансований бюджет - це такий бюджет, доходних джерел якого достатньо для фінансування повноважень державних та місцевих органів влади. Такий стан вважається оптимальним, а його досягнення - найважливішим завданням бюджетного планування.

Бюджетний профіцит - показник, який свідчить про перевищення доходів над видатками (з урахуванням різниці між поверненням кредитів до бюджету та наданням кредитів з бюджету). Проте, відповідно до Бюджетного кодексу України, бюджетний профіцит утворюється не просто в результаті надлишку доходів над видатками, а затверджується з метою погашення боргу, забезпечення встановленого розміру оборотного залишку бюджетних коштів та придбання цінних паперів.

Бюджетний дефіцит вказує на перевищення видатків бюджету над його доходами (з урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та поверненням кредитів до бюджету). Наявність бюджетного дефіциту свідчить, що у плановому бюджетному році до бюджету включені такі видатки держави, які не мають грошового забезпечення.

Ряд вітчизняних та зарубіжних учених вважають, що бюджет не може бути незбалансованим: дефіцит не є ознакою незбалансованості бюджету, а показує співвідношення між податковими та позиковими фінансами. Європейський Союз визнає бюджет збалансованим за умов, якщо обсяг дефіциту не перевищує 3% валового внутрішнього продукту (ВВП).

До причин виникнення бюджетного дефіциту слід віднести такі:

- кризові явища в економіці країни та фінансові потрясіння;

- надзвичайні непередбачувані події, як то стихійні лиха, війна тощо;

- структурна розбалансованість економіки та неефективне проведення структурних перетворень;

- розвиток тіньової економіки;

- невідповідність напрямів та структури бюджетних витрат наявним фінансовим можливостям держави;

- нецільове, неекономне та неефективне витрачання коштів бюджету;

- неефективна система оподаткування суб’єктів господарювання;

- неоптимізована мережа бюджетних установ, а також велика кількість нерентабельних державних підприємств, які потребують значних обсягів фінансування;

- недосконалість фінансового законодавства.

Отже, бюджетний дефіцит є одним з інструментів фінансово-кредитної політики, що справляє значний вплив на соціально-економічне становище країни в напрямі як прискорення економічного зростання, так і стримування цих процесів. За умов, коли країна має ідеальний стан економіки, вона може здійснювати фінансування відповідно до фінансових можливостей, досягаючи рівноваги доходів та видатків бюджету. Однак така ситуація буває дуже рідко, і на сьогодні у світі практично кожна держава стикається з бюджетним дефіцитом.