Фінанси

6.2. Сутність, функції та склад бюджету

Бюджет у буквальному значенні розуміють як «грошову сумку», яка призначена для розміщення, зберігання, вилучення грошей. Бюджет визначає вміст «грошової сумки», наявність в ній грошових коштів або їх нестачу, динаміку її наповнення і спорожнення, канали приходу та витрат грошей, співвідношення між доходами і витратами.

На сучасному етапі бюджет характеризується:

  1. за сутністю економічної категорії;
  2. за правовим характером;
  3. за формою прояву;
  4. за матеріальним змістом.

Як економічну категорію бюджет можна уявити як систему економічних відносин, що складаються між державою та юридичними й фізичними особами, щодо розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту з метою формування і використання бюджетного фонду, призначеного для забезпечення виконання державними та місцевими органами влади покладених на них повноважень.

Правова характеристика бюджету проявляється в тому, що він ухвалюється як юридично оформлений документ - розпис доходів та видатків (фінансовий план формування та використання фінансових ресурсів) для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду. Державний бюджет затверджується у ф ормі закону, місцеві бюджети - як рішення.

За формами прояву бюджет розглядають з двох сторін: як фінансовий план та як звіт.

Бюджет як фінансовий план можна визначити як систему взаємовідносин різних гілок влади, направлену на складання, затвердження та виконання (формування і використання) бюджету як грошового фонду.

Бюджет як звіт можна показати як систему взаємовідносин різних гілок влади, спрямовану на забезпечення підготовки і затвердження звіту про виконання бюджету та завершення бюджетних відносин за відповідний бюджетний період.

За матеріальнім змістом бюджет уявляють як грошовий фонд, що перебуває у розпорядженні органів державної влади та органів місцевого самоврядування для забезпечення фінансування покладених них завдань.

Сутність бюджету реалізується через функції, які він виконує (табл. 6.1).

Таблиця 6.1. Функції бюджету

Акумулятивна функція (створення бюджетного фонду)

пов´язана з мобілізацією грошових коштів у централізованому фонді (через доходи)

Розподільна (перерозподільна) функція (використання бюджетного фонду)

визначається процесами розподілу (перерозподілу) фінансових ресурсів між різними учасниками суспільного виробництва для задоволення їх потреб

Контрольна функція

дає можливість установити своєчасність і повноту отримання фінансових ресурсів органами влади, пропорційність у розподілі бюджетних коштів, ефективність їх використання; показує фактичні відхилення доходів та видатків від планових показників

Основними складовими бюджету є доходи і видатки.

Доходи бюджету - податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено

законодавством України.

Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:

- податкові надходження;

- неподаткові надходження;

- доходи від операцій з капіталом;

- трансферти.

Податковими надходженнями визнаються встановлені законами України про оподаткування загальнодержавні та місцеві податки і збори (обов´язкові платежі).

До неподаткових надходжень належать доходи від власності та підприємницької діяльності, адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності та інші неподаткові надходження.

Доходи від операцій з капіталом містять надходження від продажу основного капіталу, державних запасів товарів, землі, нематеріальних активів тощо.

Трансферти - кошти, одержані від органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.

Видатки бюджету - кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом.

Видатки бюджету класифікуються за:

- бюджетними програмами (програмна класифікація видатків бюджету);

- ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків бюджету);

- функціями, з виконанням яких пов´язані видатки бюджету (функціональна класифікація видатків бюджету)

- економічною характеристикою операцій, що здійснюються при їх проведенні (економічна класифікація видатків бюджету).

Програмна класифікація видатків бюджету використовується у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. Програмна класифікація видатків державного (місцевого) бюджету формується Міністерством фінансів України (місцевим фінансовим органом) за пропозиціями, поданими головними розпорядниками бюджетних коштів під час складання проекту закону про Державний бюджет України (проекту рішення про місцевий бюджет) у бюджетних запитах.

Відомча класифікація видатків бюджету містить перелік головних розпорядників бюджетних коштів для систематизації видатків бюджету за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів. На основі відомчої класифікації видатків бюджету Державне казначейство України складає та веде єдиний реєстр розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

Функціональна класифікація видатків бюджету пов’язана із систематизацією функцій, що виконуються державою, Автономною Республікою Крим чи органами місцевого самоврядування. Видатки бюджету за функціональною класифікацією спрямовуються на фінансування економічної діяльності держави, соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства, державного управління та місцевого самоврядування, національної безпеки країни тощо.

За економічною класифікацією видатків бюджету видатки бюджету поділяються на поточні та капітальні.

До поточних видатків слід віднести видатки на утримання мережі підприємств, установ, організацій виробничої та соціальної інфраструктури, пов’язані з оплатою праці працівників бюджетних установ, нарахуваннями на заробітну плату, придбанням предметів постачання та матеріалів, оплатою комунальних послуг та енергоносіїв тощо.

Капітальні видатки бюджету - це видатки, пов’язані з фінансуванням інноваційно-інвестиційної діяльності (видатки на придбання основного капіталу, капітальне будівництво, капітальний ремонт, створення державних запасів і резервів, фінансування структурної перебудови економіки й інші витрати, пов´язані з розширеним відтворенням).

Бюджет може складатися із загального та спеціального фондів. Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди, їх складові частини визначаються виключно Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України.

Створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами не допускається.

Крім того, відповідно до українського законодавства, в бюджеті може створюватися резервний фонд.

Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету. Рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету та порядок їх використання ухвалюється Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами місцевого самоврядування.

Резервний фонд бюджету не може перевищувати одного відсотка обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету.

У Державному бюджеті України резервний фонд передбачається обов´язково. Рішення щодо необхідності створення резервного фонду місцевого бюджету ухвалює Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада.

Для аналізу та прогнозування економічного і соціального розвитку держави складається зведений бюджет, який є сукупністю показників бюджетів всіх рівнів. Зведений бюджет України охоплює показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей, міст Києва та Севастополя. Зведений бюджет Автономної Республіки Крим містить показники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів її районів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим значення. Зведений бюджет області містить показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області. Зведений бюджет району містить показники районного бюджету, бюджетів міст районного значення, селищних та сільських бюджетів цього району. Зведений бюджет міста з районним поділом охоплює показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу. Якщо місту або району в місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села, зведений бюджет міста або району в місті містить показники бюджетів цих міст, селищ та сіл.