Фінанси

4.3. Бюджетне право як центральний розділ фінансового права

Фінансово-правові норми, що регулюють бюджетні відносини, утворюють центральний розділ фінансового права - бюджетне право.

Бюджетне право являє собою систему фінансово-правових норм, що регулюють суспільні відносини, які виникають при визначенні бюджетного устрою, складу доходів і витрат державного і місцевого бюджетів, принципів їх розмежування, компетенції держави й органів місцевого самоврядування в галузі відповідних бюджетів у зв´язку з регулюванням складання, затвердження й виконання бюджетів і звітів про їх виконання (у зв´язку зі здійсненням бюджетної діяльності).

Предметом бюджетного права є відносини з приводу формування і використання державного і місцевих бюджетів. Бюджетно-правові норми регулюють відносини при встановленні бюджетної системи, розподілі витрат і доходів між окремими видами бюджетів у процесі складання, розгляду, затвердження бюджетів, виконання їх і звітів про їхнє виконання.

Бюджетно-правовим нормам притаманні як спільні риси всіх фінансово-правових норм, так і відмінні, характерні саме для бюджетного права як підгалузі права.

Особливістю юридичного змісту бюджетно-правових норм є те, що вони встановлюють правила поведінки для окремого кола суб´єктів, що істотно відрізняються від суб´єктів інших видів фінансово-правових відносин. Це коло вужче, ніж у податкових або кредитних відносинах.

Під суб´єктами бюджетно-правових відносин розуміють їх учасників. Кожен суб´єкт цих відносин бере участь у розподілі доходів і витрат між бюджетами, одержанні бюджетних коштів, складанні, розгляді, затвердженні, касовому виконанні бюджетів, складанні звітності і її затвердженні.

Бюджетні правовідносини, що виникають між суб’єктами права та їх групами, схематично показано в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1. Групування та зміст бюджетних правовідносин за їх учасниками

№ групи

Учасники з одного боку

Учасники з другого боку

Зміст правовідносин

1.

Україна в особі Верховної Ради України

Верховна Рада АРК, територіально - адміністративні одиниці в особі органів влади АРК і органів місцевого самоврядування

Розподіл доходів і витрат між державним і місцевим бюджетами, затвердження нормативів відрахувань від загальнодержавних доходів і податків у місцеві бюджети, складання, розгляд і встановлення різних видів бюджетів

2.

Верховна Рада України, представницькі органи АРК і місцевого самоврядування

Відповідні органи виконавчої влади

Затвердження бюджетів і звітів про їх виконання

3.

Фінансові органи, інші органи державної виконавчої влади і місцеві органи виконавчої влади

Державні і комунальні підприємства, установи й організації

Складання, розгляди і виконання бюджетів

4.

Фінансові органи

Кредитні установи

Касове виконання бюджетів

Не можуть бути суб´єктами бюджетних правовідносин окремі комерційні підприємства, громадські організації, окремі громадяни. За певних умов вони стають суб´єктами податкових, кредитних правовідносин, але не бюджетних. Бюджетні правовідносини як вид фінансових виникають винятково на підставі нормативного акта — акта про бюджет — Закону про Державний бюджет, рішення органу місцевого самоврядування про місцевий бюджет, що, відповідно до чинного законодавства всіх країн, ухвалюється на один рік.

Бюджетне право є взаємозалежним з іншими розділами й інститутами фінансового права, особливо з розділами правового регулювання державних доходів і витрат. Бюджетно-правові норми поділяються на матеріальні і процесуальні. Матеріальні встановлюють матеріальний зміст бюджету, тобто структуру бюджетної системи, перелік доходів і витрат, їхні обсяги, розмежування доходів і витрат між окремими видами бюджетів, розміри резервних фондів і т. ін. Матеріальні норми поєднуються в правовий інститут «бюджетний устрій» і входять до розділу фінансового права - бюджетне право. Процесуальні бюджетно-правові норми також складають окремий інститут фінансового права, що входить до розділу «бюджетне право» і регулюють відносини, що виникають при складанні і розгляді проекту бюджету, затвердженні бюджету, складанні і затвердженні звіту про виконання бюджету.

Відносини, що виникають у процесі бюджетної діяльності, регулюються нормами Конституції України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, бюджетним постійно діючим і періодичним законодавством, а також спеціальними нормативними актами.

Таким чином, бюджетне право є центральним підрозділом фінансового права. Саме бюджетно-правові норми регулюють, а бюджетно-правові відносини опосередковують мобілізацію, розподіл та використання коштів найбільш важливих грошових фондів держави.

Як було відзначено вище, фінансове право закріплює у фінансово-правових нормах основні напрями реалізації фінансової політики і виступає засобом її правового відображення.