Фінанси

1.4. Фінансова система

Фінансові відносини, що виникають при розподілі і перерозподілі валового національного продукту, надзвичайно різноманітні, але їх можна поділити за певними ознаками. Цей поділ знаходить відображення у побудові фінансової системи. Фінансова система — це сукупність окремих сфер фінансових відносин, які пов´язані між собою, їм притаманні централізовані або децентралізовані фонди грошових коштів, є відповідний апарат управління та правове забезпечення.

Фінансова система розглядається за внутрішньою (змістовою) структурою й організаційною будовою (рис. 1.1).

Фінансова система за внутрішньою структурою та організаційною будовою

Рис. 1.1 Фінансова система за внутрішньою структурою та організаційною будовою

Внутрішня структура фінансової системи відображає об’єктивну сукупність фінансових відносин. Вона складається зі сфер і ланок. Сфера характеризує узагальнену за певною ознакою сукупність фінансових відносин, а ланка — їх відособлену частину [3].

За рівнем економічної системи виділяють відповідні сфери фінансів (рис. 1.2):

- на рівні світового господарства — міжнародні фінанси;

- на рівні макроекономіки — державні фінанси;

- на рівні мікроекономіки — фінанси суб’єктів господарювання та фінанси домогосподарств;

- на узагальненому рівні— фінансовий ринок.

Кожній сфері притаманна власна схема о рганізації фінансової діяльності, особливий склад доходів і видатків та відповідне організаційне та законодавче забезпечення.

Сфери фінансових відносин Рис. 1.2. Сфери фінансових відносин

Ланки фінансової системи виділяються відповідно до специфічних форм і методів фінансових відносин та наявності відособленого фонду грошових коштів.

Внутрішня структура фінансової системи відображена на рис. 1.3. За регіональним рівнем фінансові системи поділяють на:

- національні, до складу яких входять фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, страхування, державні фінанси, внутрішній фінансовий ринок;

регіональні, які складаються з р егіональних фінансових систем і міжнародних фінансів на регіональному рівні;

- світові, що містять в собі національні ф інансові системи різних країн та міжнародні фінанси.

Головним завданням побудови національної фінансової системи є забезпечення максимальної мобілізації наявних у суспільстві фінансових ресурсів та залучення при обгрунтованих потребах їх ззовні, встановлення передумов для їх ефективного використання і максимізації на цій основі виробництва ВВП. Рух грошових потоків через ланки та сфери фінансової системи має сприяти формуванню у кожного суб’єкта доходів, що відображають його продуктивність і є достатніми для забезпечення потреб його діяльності.

Внутрішня структура фінансової системи

Рис. 1.3. Внутрішня структура фінансової системи

Організаційна структура фінансової системи — це сукупність фінансових органів та інституцій, яка характеризує систему управління фінансами. Необхідність розподілу і перерозподілу ВВП є об’єктивним явищем, форми і методи фінансових відносин відображають установлену у світовій практиці внутрішню структуру фінансової системи. Разом з тим рух грошових потоків здійснюється не сам по собі, а спрямовується певними управлінськими структурами, юридичними і фізичними особами. Це
суб’єктивна сторона побудови фінансової системи, яка, маючи певні закономірності, відображає умови конкретної країни [3].

Загальне керівництво фінансовою діяльністю здійснюють органи державної влади й управління.

До організаційного складу фінансової системи України входять:

- органи управління (Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів, Державна податкова адміністрація, Державна контрольно-ревізійна служба, Державне казначейство, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Рахункова палата, Аудиторська палата, Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття, Фонд страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань);

- фінансові інституції (Національний банк України, комерційні банки, небанківські кредитні установи, страхові компанії, фондові біржі, інституційні інвестори).

Склад органів та інституцій фінансової системи України подано рис. 1.4.

Фінансова система України за організаційною структурою

Рис. 1.4. Фінансова система України за організаційною структурою

Раціонально побудована система фінансових органів і інституцій має забезпечити ефективне управління фінансовою системою держави.