Фінанси

1.3. Функції фінансів

Сутність фінансів виявляється в їх функціях. Фінанси виконують дві основні функції: розподільну і контрольну. Ці функції виконуються фінансами одночасно. Кожна фінансова операція означає розподіл суспільного продукту і національного доходу і контроль за цим розподілом.

Розподільна функція виявляється при розподілі національного доходу, коли відбувається створення так званих основних, первинних доходів. їх сума дорівнює національному доходу. Основні доходи формуються при розподілі національного доходу серед учасників матеріального виробництва. Вони діляться на дві групи: перша група — зарплата робітників, службовців, доходи фермерів, селян, зайнятих у сфері матеріального виробництва; друга група — доходи підприємств сфери матеріального виробництва.

Проте первинні доходи ще не утворюють суспільних грошових фондів, достатніх для розвитку пріоритетних галузей народного господарства, забезпечення обороноздатності країни, задоволення матеріальних і культурних потреб населення. Необхідний подальший розподіл і перерозподіл національного доходу.

Перерозподіл національного доходу пов´язаний: з міжгалузевим і територіальним перерозподілом коштів на користь найбільш ефективного і раціонального використання доходів і накопичень підприємств і організацій; з наявністю разом з виробничою невиробничої сфери, в якій національний дохід не створюється (освіта, охорона здоров´я, соціальне страхування і соціальне забезпечення, управління); з перерозподілом доходів між різними соціальними групами населення. У результаті перерозподілу утворюються вторинні, похідні доходи. До них належать доходи, отримані в галузях невиробничої сфери, податки. Вторинні доходи служать для формування кінцевих пропорцій використання національного доходу.

Активно беручи участь у розподілі й перерозподілі національного доходу, фінанси сприяють трансформації пропорцій, що виникли при первинному розподілі національного доходу, пропорції його кінцевого використання. Доходи, що створюються в ході такого перерозподілу, мають забезпечити відповідність між матеріальними і фінансовими ресурсами, насамперед - між розміром грошових фондів і їх структурою, з одного боку, і обсягом і структурою засобів виробництва і предметів споживання — з іншого.

Перерозподіл національного доходу відбувається між виробничою і невиробничою сферами народного господарства, галузями матеріального виробництва, окремими регіонами країни, формами власності, соціальними групами населення. Кінцева мета розподілу і перерозподілу національного доходу і валового внутрішнього продукту (ВВП), що здійснюються за допомогою фінансів, полягає в розвитку продуктивних сил, створенні ринкових структур економіки, зміцненні держави, забезпеченні високої якості життя широких верств населення. При цьому роль фінансів підпорядкована завданням підвищення матеріальної зацікавленості працівників і колективів підприємств і організацій в поліпшенні фінансово-господарської діяльності, досягненні якнайкращих результатів при найменших витратах.

Фінанси виконують також контрольну функцію. Будучи інструментом формування і використання грошових доходів і фондів, вони об´єктивно відображають хід розподільного процесу. Контрольна функція виявляється в контролі за розподілом ВВП по відповідних фондах і витрачанням їх за цільовим призначенням.

В умовах переходу на ринкові відносини фінансовий контроль направлений на забезпечення динамічного розвитку суспільного і приватного виробництва, прискорення науково-технічного прогресу, всіляке поліпшення якості праці у всіх ланках народного господарства. Він охоплює виробничу і невиробничу сфери. Націлений на підвищення економічного стимулювання, раціональне й ощадливе витрачання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів і природних багатств, скорочення непродуктивних витрат і втрат, припинення безгосподарності і марнотратства.

Одне з важливих завдань фінансового контролю — перевірка точного дотримання законодавства з фінансових питань, своєчасності і повноти виконання фінансових зобов´язань перед бюджетною системою, податковою службою, банками, а також взаємних зобов´язань підприємств і організацій по розрахунках і платежах.