Фінанси

Вступ

В умовах ринкових відносин фінанси використовуються державою як ефективний регулятор усіх сфер економічного життя суспільства. Практично всі економічні інструменти господарювання - ціноутворення, оплата праці, комерційні розрахунки, інвестиційна діяльність, кредитування, бухгалтерський облік тощо - пов´язані з фінансами. Тому курс „Фінанси” має міжгалузевий характер.

Засвоєння теоретичних засад фінансових відносин створює ту основу, на якій базується вивчення прикладних фінансових дисциплін, які розкривають конкретні питання організації фінансів у різних ланках фінансової системи.

Теоретичний курс «Фінанси» є базовим у системі підготовки фахівців у галузі фінансів. Головним у вивченні фінансової науки є засвоєння її фундаментальних основ. Саме цим визначається місце навчальної дисципліни «Фінанси» у системі економічної освіти. Вона вивчається студентами після ознайомлення з загальноекономічним дисциплінами, такими як «економічна теорія», «Історія економічних вчень», тощо.

Метою навчальної дисципліни є формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи.

Завданнями дисципліни є вивчення сутності, функцій та ролі фінансів у ринковій економіці; закономірностей їх еволюційного розвитку; теоретичних засад державних, корпоративних і міжнародних фінансів; засад функціонування фінансової системи держави.

Предмет вивчення курсу - економічні відносини з приводу формування, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів у грошовій формі.

Навчальний посібник містить 19 тематичних блоків, в яких досліджуються теоретичні аспекти фінансових відносин.

В першій темі «Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів» розглядається предмет фінансової науки та сутність фінансів, надається характеристика основних функцій фінансів, розкривається зміст фінансової системи.

В другій темі «Генезис і еволюція фінансів» висвітлюються еволюційні аспекти розвитку фінансів: розглядається формування фінансів античних держав, Київської Русі, українських земель, Російської держави.

В третій темі «Становлення та розвиток фінансової науки» розкриваються основні аспекти зародження та становлення фінансової науки.

Четверта тема «Фінансове право та фінансова політика» розкриває зміст та місце фінансового права місце в системі загального права і фінансово - економічних дисциплін, висвітлюються основні категорії поняттєвого апарату фінансового права, розглядає основні складові бюджетного права.

В п’ятій темі «Податки. Податкова система» розглядається історія розвитку систем оподаткування, розкривається зміст податків та їх видового різновиду, дається характеристика основних головних елементів податкової системи і податкової політики держави.

Шоста тема «Бюджет. Бюджетна система» наводить теоретичний огляд сутності, функцій та складових бюджету, надає характеристику п ринципів побудови бюджетної системи України, розкриває сутність бюджетного процесу, як регламентованого бюджетним законодавством процесу складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

У сьомій темі «Бюджетний дефіцит» розглядається сутність та причини виникнення бюджетного дефіциту, надаються класифікаційні ознаки бюджетного дефіциту, наводяться основні джерела фінансування бюджетного дефіциту.

Восьма тема «Державний кредит» висвітлює сутність особливої форми фінансових відносин країни, яка н алежить до специфічної ланки державних фінансів, розглядає основні форми і види державного кредиту.

Дев’ята тема «Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання» розглядає м ісцеві фінанси як складову державних фінансів, досліджує склад та структура місцевих бюджетів та міжбюджетні відносини.

У десятій темі «Соціальні позабюджетні фонди» висвітлюється сутність, роль та функції соціальних позабюджетних фондів, розглядається основи д ержавного регулювання соціальних позабюджетних фондів, ас також основні напрями вдосконалення функціонування соціальних позабюджетних фондів.

Тема «Страхування. Страховий ринок» розкриває с утність і функції страхування, принципи страхування, висвітлює елементи страхового ринку, надає характеристику д ержавного регулювання страхової діяльності в Україні.

У дванадцятій темі «Фінанси суб’єктів підприємництва» розглядаються Основи фінансів суб’єктів підприємництва, висвітлюється формування грошових потоків та фінансових результатів суб’єктів підприємництва та фінансове з абезпечення розвитку суб’єктів підприємництва.

У темі «Фінанси домогосподарств» аналізуються ф інансові ресурси та бюджет домогосподарств, розглядається структура доходів та витрат домогосподарств України.

У чотирнадцятій темі «Фінансовий ринок» розглядаються загальні теоретичні основи фінансового ринку, досліджуються структурно-функціональні складові фінансового ринку, дається характеристика ринку цінних паперів.

Тема «Фінансовий менеджмент» розглядає сутність і функції фінансового менеджменту, суб´єктів і об´єктів фінансового управління, досліджує фінансовий механізм і його основні елементи, а також організаційне, правове та інформаційне забезпечення процесу управління фінансами.

Шістнадцята тема «Міжнародні фінанси» розглядає виникнення і розвиток міжнародних фінансів, надається характеристика світової валютної системі, та міжнародному кредиту.

Тема «Фінансова безпека держави» розкривається зміст та елементи фінансової безпеки держави, надає характеристику Критеріям визначення фінансової безпеки держави т а напрямки її вдосконалення.

Вісімнадцята тема «Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою» характеризує фінансові системи країн з розвиненою економікою, досліджує с труктуру фінансової системи США та особливості if розвитку, фінансові системі Японії, Великої Британії, Німеччини, Франції, а також фінансові системи скандинавських країн.

Завершується навчальний посібник темою «Фінанси європейського союзу», в якій розглядаються Бюджет, бюджетна стратегія та бюджетний процес Європейського союзу, гармонізація податкової політики країн ЄС.

У підготовці підручника брали участь: Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів (к. е. н., доцент Чучко О. П.); Тема 2. Генезис і еволюція фінансів (к. е. н., доцент Чучко О. П.); Тема 3. Становлення та розвиток фінансової науки (к. е. н., доцент Чучко О. П.); Тема 4. Фінансове право і фінансова політика (Васильченко О. P., Крутушкіна В. В.); Тема 5. Податки. Податкова система (к. е. н., доцент Храпкіна В. В.); Тема 6. Бюджет. Бюджетна система (к. держ. упр., доцент Ніколаева О. М.); Тема 7. Бюджетний дефіцит (к. держ. упр., доцент Ніколаева О. М.); Тема 8. Державний кредит (к. держ. упр., доцент Ніколаева О. М.); Тема 9. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання (к. держ. упр., доцент Ніколаева О. М.); Тема 10. Соціальні позабюджетні фонди (к. е. н., доцен Хімченко А. М.); Тема 11. Страхування, страховий ринок (к. е. н., доцен Хімченко А. М.); Тема 12. Фінанси суб’єктів підприємництва (к. е. н., доцент Гізатулліна О. М.); Тема 13. Фінанси домогосподарств (к. е. н., доцент Гізатулліна О. М.); Тема 14. Фінансовий ринок (Васильченко О. P., Крутушкіна В. В.); Тема 15. Фінансовий менеджмент (к. е. н., доцент Гізатулліна О. М.); Тема 16. Міжнародні фінанси (к. е. н. Попов С.Ф.); Тема 17. Фінансова безпека держави (к. е. н., доцент Храпкіна В. В.); Тема 8. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою (к. е. н., доцент Медвідь В. Ю.); Тема 19. Фінанси Європейського Союзу (к. е. н., доцент Медвідь В. Ю.)

Всі тематичні блоки посібника логічно між собою пов’язані. Проблематику кожної теми визначає план (логіка) викладу матеріалу, який допомагає орієнтуватися в процесі опанування матеріалом. По завершенні кожної теми, для закріплення матеріалу, наводяться питання для самоконтролю, тестові з авдання для здійснення поточного контролю знань студентів та наводиться основна та додаткова література, яка може використовуватись при поглибленому вивченні матеріалу. Виклад складних теоретичних питань ілюструється прикладами застосування теорії у практичній діяльності.