Інтелектуальна власність

4.4. Управління правами інтелектуальної власності

4.4.1 Життєвий цикл об´єкта інтелектуальної власності

Усе у цьому світі має початок і кінець. Об´єкт інтелектуальної власності не є винятком. Можна виділити п´ять етапів життєвого циклу об´єкта інтелектуальної власності. Це: створення об´єкта інтелектуальної власності, набуття прав на об´єкт інтелектуальної власності, використання (комерціалізація) прав на об´єкт інтелектуальної власності, захист прав інтелектуальної власності, утилізація об´єкта інтелектуальної власності.

Створення об´єкта інтелектуальної власності розпочинається з ідеї. Наприклад, це може бути ідея винаходу або художнього твору. У підприємницькій діяльності ідеї, як правило, направлені на підвищення конкурентоспроможності технологій або виробів. Далі йде розроблення цієї ідеї. Наприклад, якщо - це винахід, то необхідно зробити патентний пошук, щоб переконатися, що таких винаходів ще не було. Потім перевірити цю ідею експериментально. Закінчується створення об´єкта інтелектуальної власності оформленням його на матеріальному носії (папері, електронному носії тощо) таким чином, щоб він став зрозумілим для інших осіб.

Набуття прав на об´єкт інтелектуальної власності, як правило, завершується отриманням від держави охоронного документа - патенту або свідоцтва на нього. Наявність такого документа у великій мірі унеможливлює порушення прав на об´єкт права інтелектуальної власності з боку недобросовісних конкурентів.

Використання прав на об´єкти інтелектуальної власності є найпродуктивнішим етапом їх, життєвого циклу. До цього етапу об´єкти інтелектуальної власності не приносили користі розробнику. Навпаки, витрачалися кошти на їх створення та набуття правової охорони. І тільки на етапі використання (комерціалізації) компенсуються попередні витрати, а також одержується прибуток - власне те, для чого в більшості випадків створюються об´єкти інтелектуальної власності.

Захист прав здійснюється у випадку, коли ці права порушуються недобросовісним конкурентом. Чинне законодавство України надає власнику прав на об´єкт права інтелектуальної власності декілька шляхів захисту своїх прав. Нині розгляд справ, пов´язаних із правами інтелектуальної власності, здійснюється в адміністративному або судовому порядку.

Утилізація є останнім етапом життєвого циклу об´єкта інтелектуальної власності. Оскільки за визначенням

об´єкт інтелектуальної власності є нематеріальним, то немає необхідності його знищувати або переробляти у щось інше. Просто після закінчення юридично визначеного строку дії прав інтелектуальної власності він зникає як об´єкт власності і переходить у суспільне надбання. Тобто будь-хто може його використовувати без дозволу правовласника.

4.4.2 Управління об´єктом інтелектуальної власності на етапі його створення

На цьому етапі необхідно відповісти на питання: "Який товар буде конкурентноздатним і мати попит на ринку у майбутньому, можливо через кілька років?" І тільки після цього варто приступати до його розроблення. Необхідно виробити стратегію фірми. Спланувати капіталовкладення в інтелектуальну власність, визначити ресурси, що необхідні для розроблення нової технології й забезпечення конкурентноздатності як самої технології, так і товарів, що виробляються на її основі. Необхідно також оцінити можливості основних конкурентів.

При визначенні стратегії фірми щодо розроблення об´єктів права інтелектуальної власності, їх, правової охорони і подальшого використання неоціненну користь надають патентні дослідження, що проводяться за допомогою патентної інформації.

Патентна інформація - це технічна й правова інформація, що міститься в офіційних періодичних публікаціях відомств інтелектуальної власності, які є в усіх країнах, де законодавством передбачена правова охорона об´єктів інтелектуальної власності. Майже дві третини технічної інформації, що розкривається у патентній інформації, більш ніде не публікується.

Патентна інформація допомагає:

відслідковувати передові досягнення у даній сфері;

- знайти партнерів по бізнесу; знайти постачальників та матеріали;

- відстежувати діяльність реальних і потенційних конкурентів;

- знайти відповідні ринки.

Технічна інформація, яка міститься в патентних документах, дозволяє:

- уникнути зайвих витрат на дублювання досліджень;

- виявити й оцінити технологію для ліцензування та передання технології;

- знайти альтернативні технології; бути на сучасному рівні у певній галузі;

- знайти готові рішення технологічних проблем;

- знайти ідеї для подальших інновацій.

І, нарешті, патентна інформація може використовуватися для того, щоб:

- уникнути можливих проблем із порушенням прав власників охоронних документів на об´єкти промислової власності;

оцінити патентоспроможність власних винаходів;

- заперечувати проти видачі патентів, які знаходяться у колізії з патентом, що належить певному підприємству.

4.4.3 Управління об´єктом інтелектуальної власності на етапі набуття прав

Якщо отримано результат інтелектуальної діяльності, що може відповідати юридичним вимогам до об´єкта прав інтелектуальної власності, наприклад, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, торговельної марки, комп´ютерної програми, твору літератури тощо, виникає принципове питання: "Чи слід надавати результату інтелектуальної діяльності правову охорону патентом або свідоцтвом?"

Надання правової охорони є доцільним, якщо:

- об´єкт охорони є невідомим раніше, тобто він не є рівнем техніки;

- охорона надає виключне право на об´єкт передбачуваної охорони;

- об´єкт охорони є комерційно значущим;

- об´єкт охорони сприятиме зменшенню витрат компанії;

- об´єкт охорони сприяє задоволенню потреб споживача;

- об´єкт охорони сприяє зміцненню положення на ринку чи положення компанії у певній галузі;

- об´єкт охорони буде сприйнятий ринком, тобто буде на нього попит;

- об´єкт охорони є таким, що потенційно може ліцензуватися;

- витрати на правову охорону будуть меншими ніж доход від його використання;

- об´єкт охорони підвищує цінність сумарних активів.

Але навіть якщо потенційний об´єкт охорони відповідає більшості з перерахованих вище критеріїв, слід подумати про альтернативний варіант охорони в режимі комерційної таємниці (ноу-хау). Така охорона, доцільна у випадку, якщо охорона патентом чи свідоцтвом є слабкою і її може обійти конкурент, наприклад, отримавши схожий патент.

Якщо прийняте рішення про набуття правової охорони, то необхідно відповісти на друге важливе питання: "Коли надавати правову охорону?". Як правило, не слід отримувати патент на початковій стадії розроблення ідеї або коли ще не готова виробнича база для її реалізації. У цьому випадку конкуренти, ознайомившись з описом винаходу, можуть випередити розробника об´єкта інтелектуальної власності з виходом інноваційного товару на ринок. Оптимальним варіантом є отримання патенту в момент виходу товару на ринок. У цьому випадку конкурент не встигне спрацювати на випередження.

4.4.4 Управління об´єктом інтелектуальної власності на етапі використання прав

Є кілька стратегій, яких дотримується фірма при використанні прав на об´єкти інтелектуальної власності.

По-перше, це стратегія захисту від конкурентів за допомогою отримання монопольного права на виробництво нової продукції на період продажу її на ринку. При цьому необхідно визначити оптимальний спосіб і територію реєстрації виключних прав. Важливим є забезпечення патентної чистоти виробів із тим, щоб уникнути значних витрат у разі порушення прав.

По-друге, це стратегія ліцензування на основі отримання монопольних прав на технологію виробництва, що примушує інших виробників придбати у власника прав дозвіл на використання цієї технології за ліцензійним договором. Ця стратегія дає можливість контролювати ринок і переслідувати недобросовісних конкурентів.

По-третє, це стратегія формування уставного капіталу підприємства шляхом внесення до його складу прав на об´єкти інтелектуальної власності, що мають визначену вартість. Для підприємця, особливо початківця, ця стратегія дозволяє без використання грошей формувати значний за розміром уставний капітал та зайняти на ринку активну позицію.

По-четверте, це стратегія створення іміджу компанії. Ця стратегія, спрямована на те, щоб шляхом управління інтелектуальної власності підвищити інвестиційну привабливість підприємства.

4.4.5 Управління об´єктом інтелектуальної власності на етапі захисту прав

Разом із збільшенням кількості об´єктів інтелектуальної власності, ростом конкуренції на ринках товарів і послуг зростає кількість порушень прав на об´єкти інтелектуальної власності недобросовісними конкурентами. Для боротьби з цим явищем підприємства створюють служби безпеки, що займаються попередженням і виявленням правопорушень, а також захистом прав на об´єкти інтелектуальної власності.

Судовий порядок захисту прав є найбільш ефективним, але практика показує, що тільки незначний відсоток спорів щодо порушення прав на об´єкти інтелектуальної власності вирішується у суді. Як правило, сторони погоджуються на мирову, щоб уникнути значних фінансових витрат, а також ризику втрати свого бізнесу.

У великій мірі зменшенню кількості правопорушень сприяє політика фірми, що спрямована на профілактику правопорушень.

4.4.6 Управління об´єктом інтелектуальної власності на етапі утилізації

Як уже відмічалося вище, після закінчення юридично визначеного строку дії прав на об´єкт інтелектуальної власності він зникає як об´єкт власності і переходить у суспільне надбання. Тобто його може використовувати без дозволу правовласника будь-хто. Тому на цьому етапі підприємство повинно спрогнозувати наслідки вичерпання прав на свої об´єкти інтелектуальної власності, а з іншого боку, відкривається можливість безоплатного використання науково-технічних і технологічних розробок, права на які належали до їх, вичерпання іншими правовласниками. Для багатьох підприємств - це невичерпна, а часто і єдина можливість використати у своїй діяльності досягнення науково-технічного прогресу.