Управління персоналом
Никифоренко В.Г.

Управління персоналом

Навчальний посібник. - Одеса: Атлант, 2013. - 275 c.

Навчальний посібник призначений для самостійного вивчення проблем управління персоналом у сучасних умовах. Посібник містить програму курсу, комплекс навчально-методичного забезпечення (короткий зміст теми, термінологічний словник, навчальні завдання з визначенням вимог до знань і умінь студентів, перелік питань для поглибленого вивчення, теми рефератів, індивідуальні завдання та тестові завдання для перевірки знань, які мають бути отримані після вивчення кожної теми), критерії оцінювання знань студентів Призначається для студентів, слухачів і викладачів економічних вузів. Посібник буде корисним і для практичних працівників, хто має безпосереднє відношення до роботи з персоналом організацій.

Частина 1. Програма дисципліни
Вступ
Розгорнута програма курсу
Частина 2. Навчально методичне забезпечення тем15 
Розділ 1. Теоретичні основи дисципліни „Управління персоналом"15 
Тема 1. Персонал організації як об’єкт управління15 
1. Предмет, завдання й зміст дисципліни «управління персоналом», її зв`язок з іншими дисциплінами15 
2. Організація як один з основних соціальних інститутів суспільства. Типи організацій у сфері економіки17 
1.3. Спільна праця та її особливості. Об`єктивна необхідність управління спільною працею людей19 
1.4. Персонал організації: структура, якісні характеристики20 
1.5. Резюме23 
Тема 2. Методологія управління персоналом27 
2.1. Сутність, значення кадрової політики і її зв`язок зі стратегічним управлінням в організації27 
2.2. Функції і задачі управління персоналом28 
2.3. Сутність, значення і зміст системного підходу в управлінні персоналом31 
2.4. Організаційна структура системи управління персоналом33 
2.5. Адміністративні, економічні та соціально-психологічні методи управління персоналом34 
Розділ 2. Головні складові забезпечення управління персоналом42 
Тема 3. Ресурсне забезпечення управління персоналом42 
3.1. Нормативно-правова база управління персоналом42 
3.2. Довідники кваліфікаційних характеристик працівників, їхнє значення в управлінні персоналом46 
3.3. Лінійні та функціональні керівники і їхня взаємодія у сфері управління персоналом47 
3.4. Інформаційне і матеріально-технічне забезпечення управління персоналом49 
Тема 4. Соціально-психологічні аспекти управління персоналом54 
4.1. Роль керівника в організації. Особистісні характеристики керівника, вимоги до нього як до лідера54 
4.2. Потреби і ціннісні орієнтації працівників, їхній облік у процесі мотивації трудової поведінки55 
4.3. Комунікативний процес. Стресові фактори і управління ними57 
4.4. Типи і причини конфліктів. Управління конфліктною ситуацією59 
4.5. Соціально-психологічний клімат у трудовому колективі63 
Тема 5. Кадрова служба та кадрове діловодство70 
5.1. Задачі та функції кадрової служби, її структура70 
5.2. Взаємодія кадрової служби з іншими структурними підрозділами організації71 
5.3. Кадрова документація. Номенклатура справ з кадрового діловодства73 
5.4. Документаційне забезпечення обліку і руху кадрів76 
Розділ 3. Організація роботи з персоналом та оцінка її ефективності82 
Тема 6. Планування і формування персоналу82 
6.1. Об`єктивні та суб`єктивні фактори зміни потреби організації у персоналі82 
6.2. Аналіз структури організації з метою її оптимізації83 
6.3. Методи визначення потреби організації у кадрах різних функціональних груп84 
6.4. Прогнозування персоналу на перспективу87 
6.5. Маркетинг ринку праці89 
6.6. Професійний добір персоналу91 
6.7. Виробнича і соціальна адаптація нових працівників.92 
Тема 7. Розвиток персоналу98 
7.1. Сутність, соціально-економічне значення і задачі розвитку персоналу98 
7.2. «Інвестування в людину» і його ефективність100 
7.3. Первинна професійна підготовка кадрів101 
7.4. Підвищення кваліфікації і перепідготовка кадрів102 
7.5. Післядипломне навчання керівників і фахівців. Програми МДА104 
7.6. Система безперервного навчання персоналу106 
7.7. Кадровий резерв на заміщення вакантних посад108 
7.8. Службово-кваліфікаційне просування працівників і планування трудової кар`єри110 
Тема 8. Рух персоналу116 
8.1. Поняття, основні фактори і траєкторії руху персоналу в організації116 
8.2. Задачі стабілізації та планомірного відновлення персоналу117 
8.3. Горизонтальний і вертикальний рух персоналу, його позитивні та негативні наслідки119 
8.4. Ротація кадрів121 
8.5. Показники обороту, плинності та стабільності персоналу122 
8.6. Абсентизм, його причини, економічні наслідки і методи регулювання124 
Тема 9. Регулювання трудової діяльності персоналу128 
9.1. Індивідуальні та групові інтереси працівників, методи їхнього використання в управлінні персоналом128 
9.2. Регламентування робочого часу, трудових обов`язків та міри праці129 
9.3. Нормування праці: сутність, значення, види норм праці132 
9.4. Контролінг в управлінні персоналом134 
9.5. Індивідуальні та групові інтереси працівників, методи їхнього використання в управлінні персоналом136 
Тема 10. Управління робочим часом працівників143 
10.1. Сутність і значення робочого часу як універсальної міри людської праці143 
10.2. Законодавство України про регулювання робочого часу і відпусток146 
10.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку149 
10.4. Регулювання режимів праці та відпочинку протягом зміни, доби та тижня, року150 
10.5. Гнучкі режими праці155 
10.6. Методи аналізу ефективності використання робочого часу156 
Тема 11. Створення сприятливих умов праці170 
11.1. Поняття, фактори і значення умов праці на виробництві170 
11.2. Державне регулювання умов праці Законом України «Про охорону праці»172 
11.3. Організаційно-технологічні умови праці174 
11.4. Санітарно-гігієнічні умови праці176 
11.5. Соціально-психологічні умови праці178 
11.6. Способи компенсації впливу на працівників несприятливих умов праці179 
Тема 12. Оцінка персоналу188 
12.1. Сутність і ціль оцінки персоналу188 
12.2. Методи оцінки претендентів на вакантні робочі місця в організації190 
12.3. Оцінка робітників та службовців191 
12.4. Оцінка фахівців і професіоналів192 
12.5. Оцінка керівників194 
12.6. Атестація керівників, професіоналів і фахівців196 
Тема 13. Мотивація та стимулювання персоналу210 
13.1. Потреби, мотиви й інтереси людини210 
13.2. Трудова поведінка та її вплив на результати праці213 
13.3. Мотиваційний механізм управління трудовою поведінкою215 
13.4. Стимул як фактор активізації трудової діяльності. Взаємозв’язок між мотивами і стимулами218 
10.5. Заробітна плата як ведучий стимул трудової діяльності221 
Тема 14. Соціальне партнерство в організації234 
14.1. Соціальні партнери: роботодавці та наймані робітники. Спільність і розходження їхніх інтересів, імовірність конфліктів234 
14.2. Соціальне партнерство як спосіб узгодження інтересів роботодавців і працівників. Форми соціального партнерства235 
14.3. Роль профспілкової організації як представника інтересів найманих робітників237 
14.4. Колективний договір як спосіб узгодження інтересів роботодавця і працівників організації240 
14.5. Зміст і порядок складання колективного договору241 
Тема 15. Ефективність управління персоналом250 
15.1. Загальні положення про ефективність в економіці та управлінні250 
15.2. Економічні аспекти ефективності управління персоналом252 
15.3. Соціальні аспекти ефективності управління персоналом253 
15.4. Технологія аналізу й оцінка ефективності управління персоналом255 
15.5. Витрати на персонал, методи їхнього нормування, планування й аналізу257 
15.6. Визначення економічного збитку внаслідок надмірної плинності кадрів, професійних захворювань і травматизму259 
Література271